"1. Οσοι ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν το επάγγελμα του χειριστή τροφίμων ή ποτών, είτε ως ειδικοί επαγγελματίες, είτε ως υπάλληλοι ή εργάτες ή βοηθοί αυτών, ή απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, δημόσια λουτρά, καθαριστήρια, κομμωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλες επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο κοινό, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του, πέρασε από ιατρική εξέταση και δεν βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. Ελαβε επίσης γνώση της υποχρεώσεώς του για άμεση δήλωση στον θεράποντα γιατρό του ΙΚΑ ή στον ιατρό οικείου Ασφαλιστικού Φορέα του ή της υγειονομικής υπηρεσίας ή της επιχείρησης αν παρουσιάσει συμπτώματα ενός από τα επόμενα νοσήματα: - Διάρροια οποιασδήποτε διάρκειας και εντάσεως - Βήχα, καταρροή με πυρετά - Εξάνθημα δερματικό, πληγές, δοθιήνα/ες, εγκαύματα κ.ά. δερματικές διαταραχές - Εμπύρετο νόσημα το οποίο διαρκεί περισσότερο από 3 ημέρες. Οι γυναίκες ή άλλα πρόσωπα, που ασκούν το επάγγελμα συνοδού θαμώνων στα μπαρ, καμπαρέ, εντευκτήρια και άλλα παρόμοια καταστήματα για κατανάλωση ποτών (κονσοματρίς), οφείλουν να έχουν εφοδιαστεί με το ανωτέρω βιβλιάριο υγείας και να υποβάλλονται στις ιατρικές εξετάσεις, που κατά την κρίση και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας επιβάλλει η υγειονομική υπηρεσία. 2. Σε άτομα που πάσχουν από νόσημα μη συμβατά με την εργασία τους δεν χορηγείται βιβλιάριο υγείας μέχρις οριστικής αποκαταστάσεως της υγείας τους, διαπίστωση η οποία γίνεται από αρμόδιες Υγειονομικές Υπηρεσίες σύμφωνα με τα εκάστοτε ιατρικά δεδομένα και τις τυχόν απαραίτητες παρακλινικές εξετάσεις. 3. Το ανωτέρω βιβλιάριο υγείας εκδίδεται από την οικεία υγειονομική υπηρεσία. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος εξετάζεται από τον Ιατρό της ανωτέρω υπηρεσίας ή από άλλο κρατικό ιατρό ή ιατρό Ν.Π.Δ.Δ., που θα ορίζεται με απόφαση του οικείου Νομάρχη. 4. Για την απόκτηση του βιβλιαρίου υγείας οι εργαζόμενοι σε καταστήματα ή εργαστήρια ή εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος υποβάλλονται υποχρεωτικά μεν σε ιατρική κλινική εξέταση, σε παρακλινικές εξετάσεις δε κατά την κρίση του εξεταστή ιατρού. Οι εξετάσεις αυτές θα επαναλαμβάνονται κάθε φορά που κρίνεται σκόπιμο από την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία ή τον εξεταστή ιατρό. Οι προαναφερόμενες παρακλινικές εξετάσεις θα γίνονται απαραίτητα σε κρατικά εργαστήρια ή σε εργαστήρια νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ. του νομού ή σε εργαστήρια Ασφαλιστικών Οργανισμών δωρεάν εφόσον η ισχύουσα σχετική νομοθεσία παρέχει αυτή τη δυνατότητα, ή σε αντίθετη περίπτωση, με έξοδα του ενδιαφερομένου. Εξειδικευμένες παρακλινικές εξετάσεις θα γίνονται σε ειδικά κέντρα ή ιδρύματα τα οποία διαθέτουν τη σχετική πείρα και το εξειδικευμένο προσωπικό. Τα ανωτέρω εργαστήρια οφείλουν να καταχωρούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, που ενήργησαν στην οικεία σελίδα του βιβλιαρίου, που έχει τον τίτλο "Δελτίο αποτελεσμάτων ιατρικών ή εργαστηριακών εξετάσεων". 5. Η υγειονομική υπηρεσία μπορεί, όταν κρίνει σκόπιμο, να υποχρεώσει τους απασχολούμενους στα καταστήματα, εργαστήρια και εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος να υποστούν τους εκάστοτε επιβαλλόμενους από αυτήν προφυλακτικούς εμβολιασμούς. 6. Το βιβλιάριο υγείας θεωρείται αφού συμπληρωθούν πέντε έτη από την ημερομηνία εκδόσεώς του ή της τελευταίας θεωρήσεώς του. 7. Η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία τηρεί ειδικό μητρώο κατόχων βιβλιαρίων υγείας στο οποίο καταχωρούνται, πλην των άλλων απαραίτητων στοιχείων και υπόχρεων και οι ημερομηνίες εκδόσεως και θεωρήσεως των βιβλιαρίων. 8. Το βιβλιάριο υγείας θα είναι ενιαίου τύπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα που παρέχει η δ/νση Δημόσιας υγιεινής του υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και η αντικατάσταση των παλαιών θα γίνεται μετά τη λήξη τους. 9. Σε ειδικές περιπτώσεις, όπου η σχετική εργατική νομοθεσία προβλέπει την ενσωμάτωση βιβλιαρίων εργασίας και υγείας των απασχολουμένων σε ορισμένες κατηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. των απασχολουμένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οι κάτοχοι των βιβλιαρίων τούτων οφείλουν να υποβάλλονται στις απαραίτητες ιατρικές (κλινικές και παρακλινικές) εξετάσεις και στους προφυλακτικούς εμβολιασμούς όπως ορίζουν οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του παρόντος άρθρου. Τα στοιχεία τούτων θα καταχωρούνται στο Ειδικό μητρώο της υγειονομικής υπηρεσίας, σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο 7. 10. Το βιβλιάριο υγείας κρατείται ενημερωμένο από τον κάτοχο και επιδεικνύεται, όταν ζητείται στα αρμόδια όργανα υγειονομικού και στη διεύθυνση της επιχείρησης που απασχολείται ο εργαζόμενος. Οι νομείς καταστημάτων, εργαστηρίων και εργοστασίων υγειονομικού ενδιαφέροντος ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τούτων οφείλουν να μην προσλαμβάνουν ή απασχολούν στην επιχείρησή τους άτομα, τα οποίο δεν κατέχουν βιβλιάριο υγείας ή δεν έχουν θεωρήσει αυτά σύμφωνα με την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου. 11. Σε κάθε κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονομικού ενδιαφέροντος θα υπάρχει αναρτημένη σε κατάλληλη θέση, ώστε να μπορεί να ελέγχεται ευχερώς από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους, ονομαστική κατάσταση των απασχολουμένων σ' αυτό ατόμων, στην οποία θα αναφέρεται και το είδος της εργασίας, με την οποία ασχολείται το κάθε άτομο. Η κατάσταση αυτή θα ενημερώνεται σε περίπτωση αλλαγής της συνθέσεως του προσωπικού της επιχειρήσεως (αποχώρηση ή πρόσληψη υπαλλήλων). 12. Δια της παρούσης καταργείται το εδάφιο Β' της παραγράφου 7 του άρθρου 36 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης. 13. Η παρούσα Υγειονομική Διάταξη να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η ισχύς της αρχίζει 15 ημέρες από τη δημοσίευσή της. Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 1992 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ......................... της Νομαρχίας ............................ αφού έλαβε υπ' όψη τις απαιτούμενες από το Νόμο ιατρικές γνωματεύσεις και ενημέρωσε τον κάτοχο του παρόντος σχετικά με τα καθήκοντά του που αφορούν την προστασία της Δημόσιας Υγείας χορηγεί στον ανωτέρω εικονιζόμενο του οποίου τα ατομικά στοιχεία αναγράφονται στη σελίδα 3 του παρόντος Βιβλιαρίου υγείας, βάσει του οποίου ο κάτοχός του μπορεί να απασχολείται σε καταστήματα, εργαστήρια ή εργοστάσια υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο Προϊστάμενος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΧΟΥ Επώνυμο ............................................ Ονομα .............................................. Ονομα Πατέρα ....................................... Ονομα Μητέρας ...................................... Ονομα Συζύγου ...................................... Τόπος γεννήσεως .................................... Ετος γεννήσεως ..................................... Υπηκοότητα ......................................... Αριθ. Αστυνομικής Ταυτότητος ....................... Τόπος και ημερομηνία έκδοσης ....................... Αριθμός Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου .................... Είδος απασχόλησης .................................. Ετος ενάρξεως ασκήσεως επαγγέλματος ................ Υπογραφή κατόχου ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο κάτοχος του παρόντος βιβλιαρίου έχει τα εξής προσόντα: 1) Το υπ' αριθ. .......................... απολυτήριο ή πτυχίο τ........ Σχολείου ή Σχολής ...................................... Τοπ. Υπηρ. ή Υπηρ. Νομού ................................. Ημερομηνία ............................................ Ο Προϊστάμενος Οδηγίες: να τυπωθεί 5 φορές αυτή η παράγραφος. ΙΑΤΡΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ Σχετικό με ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν τροφικές δηλητηριάσεις ή προβλήματα Δημόσιας Υγείας από επαγγελματική δραστηριότητα. Οδηγίες: να διατεθούν 6 σελίδες με το παρόν θέμα. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ Συστημάτων που συσχετίζονται με νόσους που μεταδίδονται με τρόφιμα και ποτά ή με την ειδική επαγγελματική δραστηριότητα. ΠΕΠΤΙΚΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΔΕΡΜΑ Οδηγίες: να διατεθούν 6 σελίδες με το παρόν θέμα. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ Ή ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Οδηγίες: να διατεθούν 6 σελίδες με το παρόν θέμα. ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Ο κάτοχος του παρόντος νοσηλεύθηκε από .............. μέχρι .............. στο Νοσοκομείο .......................................... με διάγνωση εισόδου ......................................... διάγνωση εξόδου ..... ...................................... και έκβαση ..................... .......................... Συνιστάται περαιτέρω ιατρική ΝΑΙ ...... ΟΧΙ ...... Συνιστώνται οι εξής παρακλινικές εξετάσεις: ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... Επανεξέταση στις ........................................ Οδηγίες: να διατεθούν 6 σελίδες με το παρόν θέμα. ΕΝΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Ή ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ασκών τον Υγειονομικό Ελεγχο αρμόδιος υπάλληλος δίνω εντολή στον κάτοχο του παρόντος να εξετασθεί από ιατρό ειδικότητας ........................................ ή να εκτελέσει ............................................ και να γνωστοποιήσει τα αποτελέσματα στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Η εξέταση να γίνει σε ........................................... μέρες. Ημερομηνία ................... Υπογραφή .................... Οδηγίες: να τυπωθεί 30 φορές αυτή η παράγραφος. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ (Συμπληρώνεται από τον θεράποντα ιατρό) Ο κάτοχος του παρόντος βιβλιαρίου είναι σε αναρρωτική άδεια και δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελμά του από .............................. έως ........................................ Υποβάλλεται σε θεραπεία δια ...................................................................... μέχρι ........................... Επανεξέταση μετά από ................ ........ μέρες. Οδηγίες: να τυπωθεί αυτή η παράγραφος 20 φορές. ΑΝΑΝΕΩΣΗ Παρατείνεται η ισχύς του παρόντος βιβλιαρίου για την πενταετία από ... ..................................... έως ............................. Για παρούσια ανανέωση δεν απαιτούνται ιατρικές ή παρακλινικές εξετάσεις. Διεύθυνση/Τμήμα Υγείας Νομαρχίας ...................................... ................................. Οδηγίες: να τυπωθεί τέσσερις φορές αυτή η παράγραφος. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το βιβλιάριο αυτό εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 2520/40 και της Υγειονομικής Διάταξης Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ. Β') όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. ..................................... Απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΤΟΧΟΥ Ο κάτωθι υπογεγραμμένος κάτοχος του παρόντος Βιβλιαρίου Υγείας δηλώνω ότι κατά τη διάρκεια της εξάσκησης του επαγγέλματός μου για την προστασία Δημόσιας Υγείας από τροφικές δηλητηριάσεις δεσμεύομαι να τηρώ τους παρακάτω Κανόνες Υγιεινής. Για τον έλεγχο εφαρμογής των παρακάτω κανόνων αρμόδια όργανα είναι οι ασκούντες τον Υγειονομικό Ελεγχο της επιχείρησης που εργάζομαι: 1. Να πλένω τα χέρια μου πριν αγγίξω τρόφιμα, μετά από επαφή με τρόφιμα που μπορεί να είναι μολυσμένα και μετά από επίσκεψη στο αποχωρητήριο. 2. Να μη φοράω κοσμήματα στα χέρια μου (δαχτυλίδια, βραχιόλια κ.λπ.). Να φροντίζω να έχω τα νύχια μου κομμένα και καθαρά και στις εργασίες που απαιτείται να φοράω κάλυμμα κεφαλής. 3. Να μη χειρίζομαι τρόφιμα όταν έχω πληγές, τραύματα ή εγκαύματα. Να καλύπτω καλά με ειδικό αδιάβροχο επίδεσμο και με γάντι μικρά τραύματα ή εγκαύματα. 4. Να μη χειρίζομαι τρόφιμα όταν είμαι άρρωστος ή έχω εντερικά και να το αναφέρω στον προϊστάμενό μου ή στο γιατρό της υπηρεσίας. 5. Να διατηρώ τα τρόφιμα πάντοτε σε ψυγείο. 6. Να μαγειρεύω τα τρόφιμα καλά (σε μεγάλη θερμοκρασία και επί αρκετό χρόνο) και να φροντίζω σε περίπτωση που δεν καταναλίσκονται γρήγορα να ψύχονται γρήγορα και να διατηρούνται στο ψυγείο. Να διατηρώ τα ζεστά τρόφιμα σε θερμοκρασία 65 βαθμούς Κελσίου και πάνω. 7. Να προστατεύω τα τρόφιμο από μύγες και έντομα. 8. Να μην πιάνω με τα χέρια μου παρασκευασμένα τρόφιμα και να μην αφήνω υπολείμματα τροφίμων σε πάγκους, τραπέζια, μηχανήματα κοπής ή επεξεργασίας. 9. Να χρησιμοποιώ διαφορετικές θέσεις, δίσκους, μαχαίρια ή σπάτουλες για ωμά και μαγειρεμένα τρόφιμα που θα καταναλωθούν χωρίς άλλο ψήσιμο. Μετά το χειρισμό ωμών τροφίμων να πλύνω τα χέρια μου πριν χειριστώ μαγειρεμένα. 10. Να επιμελούμαι την ατομική μου καθαριότητα, των συσκευών που χρησιμοποιώ όπως και των χώρων που εργάζομαι χωρίς με αυτόν τον τρόπο να εννοείται αφαίρεση ευθυνών του εργοδότη για την καθαριότητα. Ημερομηνία .......................................................... Υπογραφή κατόχου Ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας ..........................................".

Ημ/νία: 26.11.1992
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Βιβλιάριο υγείας προσωπικού επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

1. Μετά τη λήξη του υγειονομικού ελέγχου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο αρμόδιος υγειονομικός υπάλληλος καταχωρεί στο Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων τις διαπιστώσεις, που έκανε κατά τον έλεγχό του, τις τυχόν υποδείξεις του για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως, ορίζοντας για τον σκοπό αυτόν εύλογη προθεσμία, και τον χαρακτηρισμό του ανωτέρω καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, ανάλογα με τις διαπιστώσεις του. 2. Αναλυτικότερα, καταστήμα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονομικού ενδιαφέροντος χαρακτηρίζεται ανάλογα με τις διαπιστώσεις του αρμόδιου Υγειονομικού Υπαλλήλου κατά τον υγειονομικό έλεγχό του: α) Ως ΚΑΘΑΡΟ, αν οι συνθήκες λειτουργίας του είναι από υγειονομικής απόψεως λίαν ικανοποιητικές, ώστε να εξασφαλίζεται πλήρως η δημόσια υγεία. β) Ως ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ, αν οι συνθήκες λειτουργίας του δεν είναι από υγειονομικής απόψεως λίαν ικανοποιητικές, λόγω ατελούς καθαριότητας των χώρων ή του εξοπλισμού ή του προσωπιού του ή εξαιτίας ελλείψεων, που έχουν επισημανθεί στους χώρους και στη συγκρότηση του, ή παραλείψεων, του προσωπικού του κατά τη λειτουργία του και εφόσον δεν κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία. γ) Ως ΑΚΑΘΑΡΤΟ, αν τούτο λειτουργεί κάτω από υγειονομικώς απαράδεκτες συνθήκες, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος σε βάρος της δημόσιας υγείας, ή αν έχει χαρακτηρισθεί συνεχώς κατά τους δύο προηγούμενους υγειονομικούς ελέγχους και για τις ίδιες ελλείψεις ή παραλείψεις ως ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟ και διαπιστώνεται ότι δεν καταβάλλονται προσπάθειες βελτιώσεως των συνθηκών λειτουργίας του. 3. Ο χαρακτηρισμός καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος ως ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ή ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ πρέπει να αιτιολογείται απόλυτα. Τέτοιος χαρακτηρισμός είναι απαράδεκος αν δε είναι τεκμηριωμένος και αν στην εγγραφή του αρμόδιου υπαλλήλου δεν περιγράφονται οι παραβάσεις, τις οποίες διαπίστωσε κατά τον υγειονομικό έλεγχο και εξαιτίας των οποίων κατέληξε στον χαρακτηρισμό αυτόν. Γενικά, ο χαρακτηρισμός καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα των διαπιστώσεων του αρμόδιου υγειονομικού υπαλλήλου κατά τον έλεγχο, που ενήργησε σ’ αυτό. 4. Αν κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονομικού ενδιαφέροντος χαρακτηρισθεί ως ΑΚΑΘΑΡΤΟ, ο νομέας τούτου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 της παρούσας, πρόσωπο μηνύεται, κατόπιν καταθέσεως στην αρμόδια κατά τον Νόμο Αρχή Εκθέσεως Υγειονομικής Επιθεωρήσεως (υπόδειγμα Γ’) των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως, συνταγμένης από τον Υγειονομικό υπάλληλο, που ενήργησε τον έλεγχο.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Βιβλίο υγειονομικών επιθεωρήσεων ,Εγγραφές

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για την επιβολή ποινικών ή διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες της παρούσας ή άλλων Υγειονομικών Διατάξεων, ο οικείος Νομάρχης με απόφασή του, η οποία εκδίδεται βάσει πλήρως αιτιολογημένης γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, μπορεί να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, αν διαπιστωθεί παράβαση συγκεκριμένων διατάξεων της παρούσας ή/και άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων, Διαταγμάτων κλπ., εξαιτίας της οποίας τούτο λειτουργεί κάτω από απαράδεκτες υγειονομικές συνθήκες σε σημείο, που να απειλείται η δημόσια υγεία. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο επιβαλλόμενη απαγόρευση της λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος αποτελεί προληπτικό μέτρο, το οποίο αποβλέπει στην προστασία της δημόσιας υγείας, και συνεπώς η διάρκεια αυτής θα είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα, που απαιτείται για την εκτέλεση ορισμένων εργασιών βελτιώσεως των απαράδεκτων συνθηκών λειτουργίας των εγκατατάσεων της επιχειρήσεως, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία (προσωρινή απαγόρευση). Η επιβαλλόμενη απαγόρευση της λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι οριστική σε περιπτώσεις τεχνικής ή άλλης αδυναμίας εκτελέσεως των κρινομένων ως απαραίτητων εργασιών βελτιώσεως των απαράδεκτων συνθηκών λειτουργίας τούτου, η συνέχιση της οποίας μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο στη δημόσια υγεία. 2. Η ανωτέρω απόφαση του Νομάρχη κοινοποιείται και στην οικεία Αστυνομική Αρχή, η οποία ακολούθως σφραγίζει το κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο, στο οποίο αναφέρεται η απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας. 3. Σε περίπτωση προσωρινής κατά τα ανωτέρω απαγορεύσεως της λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου, ή εργοστασίου, αν ο ενδιαφερόμενος καταθέσει υπεύθυνη δήλωση Ν.Δ. 105/69 ότι δεν θα θέσει τούτο σε λειτουργία, η Αστυνομική Αρχή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης και της Υγειονομικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται το άνοιγμα των θυρών του ανωτέρω καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου με αποκλειστικό σκοπό την εκτέλεση των εργασιών που υπέδειξε η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή η Υγειονομική Υπηρεσία για τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του. 4. Η προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος αναστέλλεται με νεώτερη απόφαση του Νομάρχη, εκδιδόμενη κατόπιν νεώτερης πλήρως αιτιολογημένης γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, αν διαπιστωθεί ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες βελτιωτικές εργασίες για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας τούτου. 5. Αν η επιβαλλόμενη απαγόρευση της λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι οριστική, η οικεία Αστυνομική Αρχή, μετά την παραλαβή της κατά την παρ. 1 εκδιδόμενης αποφάσεως του Νομάρχη, ανακαλεί οριστικά την άδεια λειτουργίας τούτου. 6. Η Αστυνομική Αρχή, κατόπιν αιτιολογημένης γνωμοδοτήσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ανακαλεί την άδεια ιδρύσεως και λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, αν διαπιστωθεί ότι για την απόκτησή της ο νομέας αυτού παραπλάνησε οπωσδήποτε τα αρμόδια υπηρεσιακά Οργανα με σημείο που να του χορηγηθεί τελικά η ανωτέρω άδεια κατά παρέκκλιση αναφερόμενων σε ουσιώδεις υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. 7. Πριν από την επιβολή του μέτρου της προσωρινής ή οριστικής απαγορεύσεως της λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος (ή άλλων διοικητικών μέτρων προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία), ο Νομάρχης καλεί εγγράφως σε ακρόαση τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος οφείλει να απολογηθεί εντός προθεσμίας δέκα το πολύ ημερών από την ημέρα επιδόσεως σ’ αυτόν του σχετικού εγγράφου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Μετά την απολογία του ενδιαφερόμενου ο Νομάρχης δίνει εντολή στη Β’/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, στον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας να εξετάσει το κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο τούτου. Η Β’/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή ο Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας, αν κατά την επανεξέταση του ανωτέρω καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου διαπιστώσει ότι είναι κατορθωτή η εκτέλεση των απαραίτητων βελτιωτικών εργασιών για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του και εφόσον θα κρίνει ότι η επί βραχύ χρονικό διάστημα συνέχιση της λειτουργίας του υπό τις ίδιες συνθήκες δεν απειλεί άμεσα τη δημόσια υγεία, μπορεί να υποδείξει στον ενδιαφερόμενο τις συγκεκριμένες βελτιώσεις, που πρέπει να κάνει στις εγκαταστάσεις της επιχειρήσεώς του, τάσσοντας εύλογη προθεσμία, ανάλογα με το μέγεθος των βελτιώσεων και τη σοβαρότητα του προβλήματος, που δημιουργείται από την πλημμελή λειτουργία τούτων. Η προθεσμία αυτή για κανένα λόγο δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε μέρες. 8. Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, αν από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι από τη λειτουργία καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος κινδυνεύει άμεσα η δημόσια υγεία, ο Νομάρχης εκδίδει την αναφερόμενη στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου απόφασή του για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας του ανωτέρω καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, εκτελούμενη αμέσως από την οικεία Αστυνομική Αρχή, και ταυτόχρονα κινεί την περιγραφόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση της οποίας θα αποφασίσει για την οριστική ή την προσωρινή, για ορισμένο χρόνο, απαγόρευση της λειτουργίας τούτου.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Αδειες λειτουργίας ,Απαγόρευση ,Ανάκληση ,Απολογία

1. Σε κάθε κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο υγειονομικού ενδιαφέροντος θα υπάρχει Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων ενιαίου τύπου, το οποίο θα παριέχει 50 τουλάχιστον "Εκθέσεις Υγειονομικού Ελέγχου", σαν το επισυναπτόμενο υπόδειγμα Α’. 2. Το ανωτέρω Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων θα είναι αριθμημένο και θεωρημένο από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία στην τελευταία σελίδα του (υπόδειγμα Β’), στην οποία θα καταχωρούνται και τα στοιχεία της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, καθώς και τα στοιχεία της ταυτότητας του προσώπου, στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί αυτή, ή, αν η άδεια έχει εκδοθεί στο όνομα εταιρικής επιχειρήσεως, τα στοιχεία ταυτότητας του εταίρου που έχει ορισθεί με πράξη της επιχειρήσεως ως υπεύθυνος εκπρόσωπος αυτής. 3. Το Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων είναι επίσημο δημόσιο έγγραφο, για την καλή δε διατήρηση τούτου ή την τυχόν απώλεια, ή καταστροφή ή παραποίηση του ευθύνεται ο κάτοχός του ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του. 4. Οταν εξαντληθούν όλες οι σελίδες του Βιβλίου Υγειονομικών Επιθεωρήσεων ο κάτοχός του ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τούτου πρέπει να φροντίσει για την έγκαιρη αντικατάστασή του από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, στην οποία παρουσιάζει το παλαιό όμοιο. Το παλαιό Βιβλίο Υγειονομικών Επιθεωρήσεων διατηρείται στο κατάστημα ή εργαστήριο ή εργοστάσιο και επιδεικνύεται στα αρμόδια Οργανα Υγειονομικού Ελέγχου όταν ζητηθεί. Αντικατάσταση του Βιβλίου Υγειονομικών Επιθεωρήσεων γίνεται και σε περίπτωση μερικής ή ολοσχερούς καταστροφής ή απωλείας του, κατόπιν καταθέσεως στην Υγειονομική Υπηρεσία, επί μεν μερικής καταστροφής του, του μερικώς καταστραμμένου Βιβλίου, επί δε ολοσχερούς καταστροφής ή απωλείας του, υπεύθυνης δηλώσεως Ν.Δ. 105/69 του κατόχου του, στην οποία θα φαίνεται ότι τούτο έχει καταστραφεί ολοσχερώς ή έχει χαθεί. 5. Για τη θεωρήση του Βιβλίου Υγειονομικών Επιθεωρήσεων ο ενδιαφέρομενος θα προσκομίζει στην Υγειονομική Υπηρεσία απαραίτητα και την άδεια λειτουργίας του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου του και το δελτίο της Αστυνομικής ταυτότητάς του. 6. Η Υγειονομική Υπηρεσία τηρεί ευρετήριο, στο οποίο καταχωρούνται τα εκάστοτε θεωρούμενα Βιβλία Υγειονομικών Επιθεωρήσεων κατά αλφαβητική σιερά των επωνύμων των κατόχων τους, ώστε να μπορεί να διαπιστώνεται εύκολα αν έχει εκδοθεί στο παρελθόν τέτοιο Βιβλίο για την ίδια επιχείρηση και να αποφεύγεται η έκδοση περισσότερων από ένα Βιβλίων Υγειονομικών Επιθεωρήσεων. Για να γίνεται ευχερέστερα ο ανωτέρω έλεγχος η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να διατηρεί ιδιαίτερο ευρετήριο για κάθε έναν από τους τομείς, στους οποίους έχει χωρίσει την περιοχή της.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Βιβλία Υγειονομικών Επιθεωρήσεων

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες δεν υπάρχουν δυνατότητες κινήσεως των αρμόδιων υπηρεσιακών Οργάνων με έξοδα του Δημοσίου (εξάντληση πιστώσεων οδοιπορικών εξόδων, αδυναμία κινήσεως υπηρεσιακών οχημάτων κλπ.), για την έγκαιρη άσκηση υγειονομικού ελέγχου ή προελέγχου νεοϊδρυομένου καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επείγεται για τη διενέργεια του ανωτέρω ελέγχου ή προελέγχου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεως του, μπορεί, καταθέτοντας στην Υγειονομική Υπηρεσία σχετική δήλωση Ν.Δ. 105/69, να ζητήσει τη μεταφορά των αρμόδιων υπαλλήλων για τον σκοπό αυτόν με μεταφορικό μέσο, που θα διαθέσει ο ίδιος. 2. Η δήλωση του ενδιαφερόμενου τίθεται υπό την κρίση του Προϊσταμένου της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ο οποίος συνεκτιμώντας και τις άλλες υπηρεσιακές ανάγκες αποφασίζει τελικά για την ικανοποίηση ή μη του ανωτέρω αιτήματος.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Μέσο κινήσεως

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.