1. Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, που σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων υποχρεούνται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αποδείξεων ταμειακής μηχανής, θεωρημένων από την Δ.Ο.Υ., παραδίδουν στην πελατεία τους τη διπλότυπη απόδειξη ή την απόδειξη ταμειακής μηχανής, με την αξία των ειδών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης, ανεξάρτητα αν τα είδη αυτά αγοράσθηκαν ή σερβιρίστηκαν ή διανεμήθηκαν κατ’ οίκον.

2. Τα κέντρα και καταστήματα τηρούν αριθμημένο διπλότυπο μπλοκ, που φέρει το ονοματεπώνυμο του εκμεταλλευτή της επιχείρησης ή την επωνυμία αυτής και τον τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΕΛΑΤΩΝ». Στο εν λόγω μπλοκ αναγράφονται αναλυτικά τα είδη που κατανάλωσε ο πελάτης, η αντίστοιχη για κάθε είδος τιμή τιμοκαταλόγου και η συνολική αξία των ειδών που καλείται να πληρώσει ο πελάτης. Το μπλοκ αυτό φέρει την ημερομηνία έκδοσής του και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης. Το πρωτότυπο του εν λόγω λογαριασμού παραδίδεται στον πελάτη, το δε στέλεχος διατηρείται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία έκδοσής του και παραδίδεται στα ελεγκτικά όργανα, εφόσον ζητηθεί. Στο μπλοκ αυτό σημειώνεται επίσης, κατά περίπτωση, η ένδειξη «Σερβίρισμα» ή «Σελφ Σέρβις» ή «Αγορά εκτός» ή «Διανομή στο σπίτι».

3. Εφόσον στις αποδείξεις της ως άνω παραγράφου 1 αναφέρονται τα είδη και οι τιμές αυτών αναλυτικά, τότε δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.

1. Οι τιμοκατάλογοι κέντρων και καταστημάτων εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά σε μία ή περισσότερες ξένες γλώσσες, αν οι υπεύθυνοι των ανωτέρω κέντρων και καταστημάτων το επιθυμούν.

2. Όσα από τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα, για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, που επιθυμούν να παραγγείλουν και να σερβιριστούν, ανεξάρτητα αν αυτά διαθέτουν, πέραν του εστεγασμένου χώρου και υπαίθριο χώρο, υποχρεούνται όπως τουλάχιστον στο 50% των υφισταμένων τραπεζιών, τοποθετούν τους ανωτέρω τιμοκαταλόγους. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται τα αμιγή καφενεία, για τα οποία όμως ισχύει υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγων σε εμφανές σημείο του καταστήματος, αναγράφοντας μόνο τα προσφερόμενα είδη και τις τιμές προσφοράς τους με ΦΠΑ.

3. Στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται όλα τα προσφερόμενα είδη «α-λά-κάρτ» με τις αντίστοιχες τελικές τιμές προσφοράς τους με ΦΠΑ. Τα αναγραφόμενα στους τιμοκαταλόγους φαγητά και σαλάτες προσφέρονται στους πελάτες με τη μερίδα. Στην περίπτωση όμως φαγητών με κρέας, πουλερικά και ψάρια, εφόσον αυτά, πέραν της μερίδας, προσφέρονται και με το κιλό, τότε στον τιμοκατάλογο και πλησίον κάθε είδους, που αναγράφεται σ’ αυτόν, σημειώνεται υποχρεωτικά η ένδειξη «με το κιλό». Επίσης στους τιμοκαταλόγους αυτούς αναγράφονται ειδικότερα και τα ακόλουθα:

α) Προκειμένου για συσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, εμφιαλωμένο νερό, αναψυκτικά, χυμοί, οινοπνευματώδη ποτά, σόδες) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους, που προσφέρεται στο εμπόριο και το βάρος περιεχομένου κάθε συσκευασίας.
β) Προκειμένου για σαλάτες πάσης φύσεως αναγράφονται η ονομασία κάθε σαλάτας όπως την ορίζει το κατάστημα και κέντρο και τα κύρια είδη που τη συνθέτουν.

4. Όσα από τα παραπάνω Κέντρα και Καταστήματα διαθέτουν τραπεζοκαθίσματα για καθήμενους πελάτες, υποχρεούνται όπως τον τιμοκατάλογο που τηρούν, τον αναρτούν και σε εμφανές σημείο της κύριας εισόδου του κέντρου ή καταστήματος. Ειδικά όμως για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ο τιμοκατάλογος αυτός αναρτάται στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου της αίθουσας όπου προσφέρονται τα είδη του τιμοκαταλόγου. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αφορούν τα αμιγή καφενεία.

5. Επί των τιμοκαταλόγων οι τελικές τιμές προσφοράς των ειδών αναγράφονται σε μία και μόνο στήλη και περιλαμβάνουν πέρα του ΦΠΑ και τις πάσης φύσεως επιβαρύνσεις των καταναλωτών (δημοτικοί φόροι, αμοιβή σερβιτόρου, αμοιβή ζωντανής μουσικής κ.λπ.) απαγορευόμενης απολύτως της προσαύξησης της τελικής τιμής τιμοκαταλόγου για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

6. Σε εμφανές σημείο κάθε τιμοκαταλόγου αναγράφονται οι κατωτέρω ενδείξεις:

«Το κατάστημα υποχρεούται ή δεν υποχρεούται στην έκδοση διπλοτύπων αποδείξεων ή αναλυτικών αποδείξεων μηχανής θεωρημένων από τη Δ.Ο.Υ. Οι τιμές περιλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις» . Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν αφορούν τα αμιγή καφενεία.

7. Προκειμένου για κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, παρέχεται η δυνατότητα προσφοράς των ειδών με το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης και υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι:

α) κάθε φορά που εφαρμόζεται το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης, δεν μπορεί ταυτόχρονα να προσφέρεται το «τάμπλ-ντότ» του άρθρου 154 της παρούσας, ως υποχρεωτικό για τον πελάτη.
β) κάθε φορά που εφαρμόζεται το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης, τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα πρέπει να παρέχουν στην πελατεία τους δημόσια θεάματα (ζωντανή μουσική, καλλιτεχνικό πρόγραμμα κ.λ.π.). Το σύστημα της ελάχιστης κατανάλωσης απεικονίζεται σε εμφανές σημείο του τιμοκαταλόγου με την ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΥΡΩ……..».

8. Προκειμένου για τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα (πλην κέντρων διασκέδασης) ορίζονται επιπρόσθετα τα ακόλουθα:

α) Εφόσον διαθέτουν για τους πελάτες τους σύστημα αυτοεξυπηρέτησης (ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ). Στο χώρο αυτοεξυπηρέτησης των καταναλωτών και σε ορατό σημείο για τον πελάτη υφίσταται τοποθετημένος ή αναρτημένος τιμοκατάλογος με τα είδη προσφοράς του ΣΕΛΦ ΣΕΡΒΙΣ και τις αντίστοιχες τιμές διάθεσης (τελικές με ΦΠΑ). Επί πλέον παρέχεται η δυνατότητα ύπαρξης στον παραπάνω χώρο ικανού αριθμού του τιμοκαταλόγου αυτού προς χρήση των πελατών
β) Εφόσον πωλούν εκτός καταστήματος σε πακέτο σε αγοραστές πελάτες τα είδη που προσφέρουν

Στο χώρο εκτέλεσης της παραγγελίας από τον πελάτη υφίσταται ικανός αριθμός τιμοκαταλόγων προς χρήση από τον παραγγέλοντα, που αναγράφει τα πωλούμενα σε πακέτο είδη με τις αντίστοιχες τιμές πώλησης (τελικές τιμές με ΦΠΑ). Ειδικά στο χώρο αυτό και σε ορατό σημείο για τον αγοραστή πελάτη υφίσταται τοποθετημένη ή αναρτημένη πινακίδα που αφορά τα εκτός καταστήματος πωλούμενα φαγητά από κρέατα, πουλερικά και αλιεύματα, που διατίθενται με το χιλιόγραμμο και ζυγίζονται παρουσία του καταναλωτή, αναγράφουσα τις εξής ενδείξεις:

αα) Το είδος κρέατος ή αλιεύματος με την τιμή πώλησης ανά χιλιόγραμμο (τελική τιμή με ΦΠΑ)
ββ) Η ένδειξη «τα κρέατα ζυγίζονται ψημένα» «τα ψάρια ζυγίζονται ωμά»
γγ) Εφόσον πωλούν τα είδη τους με το σύστημα της διανομής κατ’ οίκον.

Ειδικά τα παραπάνω κέντρα και καταστήματα που εφαρμόζουν το σύστημα της διανομής ειδών κατ’ οίκον, μπορούν να ορίζουν την ελάχιστη αξία των ειδών προς κατανάλωση, υπό την προϋπόθεση όμως ότι στους τιμοκαταλόγους τους, που διατηρούν στο κατάστημα ή διανέμουν στα σπίτια και άλλα καταστήματα, θα αναγράφεται με κεφαλαία και ευδιάκριτα γράμματα η ένδειξη «ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΙΔΩΝ ΑΞΙΑΣ……ΕΥΡΩ».

9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αφορούν και τα κέντρα και καταστήματα που λειτουργούν σε ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εντός επιβατικών πλοίων και εντός αμαξοστοιχιών του ΟΣΕ .

1. Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 66 της παρούσας και της Απόφασης Α2-96/9-1-07 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, σύμφωνα με τις οποίες σε χώρους όπου δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, η προσφορά ορισμένων καφέδων και εμφιαλωμένων νερών είναι υποχρεωτική, τα πάσης φύσεως κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης επιλέγουν ελεύθερα τα προσφερόμενα είδη καφέδων, εμφιαλωμένων νερών, αναψυκτικών ποτών, χυμών, οίνων, ζύθων και οινοπνευματωδών ποτών, είτε αυτά είναι ελληνικά, είτε όχι, είτε εμφιαλωμένα ή σε χύμα ποτήρι, είτε κατά μάρκα προτίμησης της επιχείρησης, είτε σε βάρος περιεχομένου φιάλης, είτε εμφιαλωμένης ή βαρελίσιας μπύρας, είτε εμφιαλωμένου ή χύμα οίνου ρητινίτη ή μη, λευκού, ροζέ κ.λπ. βαρελίσιου ή μη, είτε εμφιαλωμένων ή χύμα διαφόρων οινοπνευματωδών ποτών κ.ο.κ.

2. Όλα τα εμφιαλωμένα νερά, αναψυκτικά, χυμοί, μπύρες, οίνοι και οινοπνευματώδη ποτά, αποσφραγίζονται υποχρεωτικά παρουσία του πελάτη.

3. Απαγορεύεται ρητά το σερβίρισμα σε πελάτες χύμα οίνων, μπύρας και οινοπνευματωδών ποτών μέσα από ανοικτές φιάλες, οι οποίες φέρουν ενδείξεις ή γενικά επώνυμα διακριτικά γνωρίσματα επιχειρήσεων, που παρασκευάζουν τέτοια ως άνω είδη.

Τα όρια βάρους των ειδών που προσφέρονται από τα ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία και λοιπά παρόμοια καταστήματα, καθορίζονται ως εξής:

1. Πάστες κομμένες, μπακλαβάδες, γιουμουρντά και τρίγωνα, το τεμάχιο 70 γραμμ. τουλάχιστον.
2. Γλυκίσματα φόρμας (π.χ. κασετίνες, μόν μπλάν, σαρλότες κ.λ.π.), το τεμάχιο 70 γραμμ. τουλάχιστον.
3. Γλυκά ταψιού, που παραμένουν συνεχώς μέσα στο σιρόπι, το τεμάχιο 95 γραμμ. τουλάχιστον.
4. Γλυκά ταψιού μέσα σε σιρόπι, που αποσύρονται για πώληση, το τεμάχιο 70 γραμμ. τουλάχιστον.
5. Παγωτά, γενικά γαρνιρισμένα ή όχι, το τεμάχιο 95 γραμμ. τουλάχιστον.
6. Λουκουμάδες τρυπητοί με μέλι η μερίδα 95 γραμμ. τουλάχιστον.
7. Λουκουμάδες ατρύπητοι με μέλι, η μερίδα 150 γραμμ. τουλάχιστον.
8. Μπουγάτσες το τεμάχιο 95 γραμμ. τουλάχιστον.
9. Κατημέρι το τεμάχιο 125 γραμμ. τουλάχιστον.
10. Βούτυρο με μέλι η μερίδα το γραμμ. τουλάχιστον, από τα οποία 35 γραμμ. βούτυρο.
11. Κομπόστες γενικά χωρίς σιρόπι η μερίδα 80 γραμμ. τουλάχιστον.
12. Ρυζόγαλο και κρέμα πιάτου, η μερίδα 150 γραμμ. τουλάχιστον.
13. Γάλα βρασμένο 220 γραμμ. τουλάχιστον.
14. Τυρόπιττες 70 γραμμ. τουλάχιστον.

Τα βάρη γλυκισμάτων και λοιπών ειδών ζαχαροπλαστείου και γαλακτοπωλείου, που καθορίζονται παραπάνω, ισχύουν και για τα εστιατόρια, ζυθεστιατόρια, μπαρ, ταβέρνες και για οποιοδήποτε κατάστημα, που προσφέρει τα είδη αυτά.

1. Οι υπεύθυνοι των κέντρων και καταστημάτων εστίασης, αναψυχής, ψυχαγωγίας και διασκέδασης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που λειτουργούν σε ξενοδοχεία, ξενοδοχειακά συγκροτήματα, πανσιόν, επιβατικά και τουριστικά πλοία, κάμπινγκ, επιβατικές αμαξοστοιχίες, κατά την κρίση τους μπορούν να προσφέρουν στην πελατεία τους, υπό μορφή «τάμπλ-ντότ» πρωινό ή γεύμα ή δείπνο.

2. Επί προσφερομένων ως άνω «τάμπλ-ντότ», τηρείται γι’ αυτό χωριστός τιμοκατάλογος, πέραν του τιμοκαταλόγου των προσφερομένων ειδών «α-λά-κάρτ», στον οποίο αναγράφονται τα ακόλουθα:

α) Η σύνθεση των ειδών που περιλαμβάνει το πρωινό «τάμπλ-ντότ» και η τελική τιμή του με Φ.Π.Α.
β) Η σύνθεση των ειδών, που περιλαμβάνει το γεύμα «τάμπλ-ντότ» και η τελική τιμή του με Φ.Π.Α.
γ) Η σύνθεση των ειδών, που περιλαμβάνει το δείπνο «τάμπλ-ντότ» και η τελική τιμή του με Φ.Π.Α.
δ) Στην μπροστινή σελίδα του τιμοκαταλόγου με τα είδη «τάμπλ-ντότ» αναγράφεται.
Η ένδειξη «ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ» πρωινό ή γεύμα ή δείπνο, κατά περίπτωση.
Η ένδειξη «Η τιμή περιλαμβάνει όλες τις επιβαρύνσεις καθώς και τον Φ.Π.Α.».
Η ένδειξη «ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ ΄Η ΜΗ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΝΑΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΠΛ-ΝΤΟΤ»

3. Οι τιμοκατάλογοι των τάμπλ-ντότ, πέραν της υποχρεωτικής ύπαρξής τους εντός του χώρου των καταστημάτων και κέντρων, τοποθετούνται και στην εξωτερική όψη της επιχείρησης (πλησίον της κυρίας εισόδου αυτής), ειδικά δε για ξενοδοχεία και ξενοδοχειακά συγκροτήματα στην εξωτερική όψη της κυρίας εισόδου της αίθουσας εστίασης.

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.