Απαγορεύεται η διατήρηση ή η είσοδος κατοικίδιων ζώων στους χώρους των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών. Υπεύθυνος για τη τήρηση του παρόντος είναι ο καταστηματάρχης ή ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Εργαστήρια ,Τρόφιμα ,Ποτά ,Ζώα

1. Τα προερχόμενα από τη λειτουργία καταστήματος εργαστηρίου τροφίμων ή/και ποτών απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε κατάλληλα και ειδικά για τον σκοπό αυτόν προοριζόμενα δοχεία, τα οποία θα πληρούν τους κατωτέρω όρους: α. Θα έχουν κατασκευασθεί από υλικό αδιαπότιστο και ανθεκτικό, το οποίο δεν θα οξιδώνεται εύκολα και γενικά δεν θα καταστρέφεται κατά τη χρήση τους. Σαν τέτοια υλικά αναφέρονται ενδεικτικά η γαλβανισμένη λαμαρίνα και το πλαστικό. β. Η κατασκευή τους θα είναι αρκετά ισχυρή, ώστε να μην παραμορφώνονται ή καταστρέφονται κατά τη χρήση τους. γ. Η χωρητικότητά τους να επιτρέπει τους ευχερείς χειρισμούς. δ. Το σχήμα τους να παρέχει επαρκή ευστάθεια και να επιτρέπει την ευχερή εκκένωση και καθαρισμό τους. ε. Να φέρουν κάλυμμα, το οποίο θα εφαρμόζει τα χείλη του δοχείου στεγανά, ώστε να αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτά εντόμων και ποντικών, καθώς και η παραβίαση τους από τα αναζητούντα τροφή ζώα (σκύλοι, γάτες). Συνιστάται τα καλύμματα να συνδέονται μόνιμα με τα δοχεία, για να μη χάνονται. Τα δοχεία απορριμμάτων θα διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά. Απαγορεύεται η συγκέντρωση απορριμμάτων σε ξύλινα ή χάρτινα κιβώτια, σε καλάθια ή καφάσια και σε κάθε είδους καλυμμένα ή ακάλυπτα δοχεία, που δεν πληρούν τους ανωτέρω όρους ή δεν διατηρούνται καθαρά. 2. Για να μην ρυπαίνεται εύκολα το εσωτερικό των δοχείων απορριμμάτων και για να μην φθείρονται αυτά εύκολα κατά τους διάφορους χειρισμούς από τα Σενεργεία Καθαριότητας, συνιστάται η χρήση ειδικών πλαστικών σάκκων, οι οποίοι θα τοποθετούνται στο εσωτερικό των δοχείων, κατά τρόπο που τα άκρα του ανοίγματος του σάκκου να αναδιπλώνεται περιμετρικά στα χείλη του στομίου του δοχείου. Οταν γεμίζουν οι πλαστικοί σάκκοι θα αφαιρούνται από τα δοχεία, θα δένονται καλά και ακολούθως θα τοποθετούνται σε κατάλληλη θέση, μακρυά από τρόφιμα και σκεύη, μέχρι τη στιγμή που θα αποκομισθούν από το Συνεργείο Καθαριότητας. 3. Στα μεγάλα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, καθώς και σε συγκροτήματα καταστημάτων Δημοτικών, Κοινοτικών κλπ. Αγορών, θα υπάρχουν ειδικοί χώροι για την τοποθέτηση των γεμάτων σάκκων ή δοχείων απορριμμάτων μέχρι τη στιγμή της παραλαβής τους από τα Συνεργεία Καθαριότητας. Οι χώροι αυτοί πρέπει να πληρούν τους εξής όρους: α. Θα βρίσκονται σε θέσεις απομονωμένες και απόκρυφες, αλλά και ευχερώς προσπελάσιμες. β. Θα διατηρούνται κλειστοί και θα αερίζονται καλά. γ. Το δάπεδο και οι τοίχοι θα είναι από αδιαπότιστο και λείο υλικό, ώστε να καθαρίζονται εύκολα. δ. Το δάπεδο θα έχει κλίση προς φρεάτιο δαπέδου, εφοδιασμένο με σιφώνι, για τον εύκολο καθαρισμό του και ξέπλυμα με άφθονο νερό. Το στόμιο του φρεατίου δαπέδου θα καλύπτεται με μεταλλική σχάρα, της οποίας τα ανοίγματα δεν θα είναι μεγαλύτερα από 5 χλστμ. ε. Στα ανοίγματα φωτισμού και αερισμού θα τοποθετείται σιρματόπλεγμα Νο 16 για να παρεμποδίζεται η είσοδος μυγών και άλλων βλαβερών εντόμων. στ. Θα παρεμποδίζεται η είσοδος ποντικών. ζ. Θα διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση, καθαροί και απαλλαγμένοι από έντομα και ποντικούς. 4. Οι γεμάτοι σάκκοι ή τα δοχεία απορριμμάτων θα μεταφέρονται στις καθορισμένες γιατην αποκομιδή τους θέσεις λίγο πριν περάσει το Συνεργείο Καθαριότητας. Η τοποθέτηση σάκκων ή δοχείων με απορρίμματα έξω από το κατάστημα ή το εργαστήριο από τις βραδυνές ώρες της προηγούμενης της ημέρας διελεύσεως του Συνεργείου Καθαριότητας απαγορεύεται. Εξαιρετικά, προκειμένου για καταστήματα, που λειτουργούν κατά τις νυκτερινές μόνον ώρες, επιτρέπεται μετά το τέλος της εργασίας τους να τοποθετούνται οι σάκκοι με τα απορρίμματα τούτων στο πεζοδρόμιο, μπροστά στο κατάστημα, με την προϋπόθεση ότι θα είναι δεμένοι καλά και τοποθετημένοι μέσα στα δοχεία, τα οποία θα καλύπτονται τελείως, ώστε να εμποδίζεται η παραβίαση τους από τα αδέσποτα ζώα. 5. Οπου υπάρχει Δημοτική ή Κοινοτική Υπηρεσία Καθαριότητας τα απορρίμματα θα αποκομίζονται από τα Συνεργεία Καθαριότητας της Υπηρεσίας αυτής, άλλως θα απομακρύνονται και θα θάπτονται σε βαθείς λάκκους, όπως ορίζουν οι διατάξεις των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και γενικά της σχετικής νομοθεσίας, με τη φροντίδα του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχειρήσεως.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Εργαστήρια ,Τρόφιμα ,Ποτά ,Απορρίμματα

1. Τα χρησιμοποιούμενα στα καταστήματα ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής με λείες, ελαιοχρωματισμένες ή στιλβωμένες, επιφάνειες και θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά. 2. Οι οριζόντιες επιφάνειες ορισμένων επίπλων (πάγκοι), πάνω στις οποίες γίνονται οποιοιδήποτε χειρισμοί τροφίμων (Παρασκευή, επεξεργασία συσκευασία κ.λ.π.), θα είναι κατασκευασμένες από αδιαπότιστο και σκληρό υλικό (μάρμαρο, ανοξίδωτος χάλυβας ή, αν επιβάλλεται για τεχνικούς λόγους, σκληρό ξύλο) χωρίς ρωγμές ή άλλες φθορές. 3. Οι προθήκες και τα ερμάρια, που χρησιμοποιούνται για την έκθεση ή για τη φύλαξη τροφίμων ή σκευών παρασκευής, επεξεργασίας και προσφοράς τροφίμων ή ποτών, θα κλείνουν ερμητικά, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ποντικών, βλαβερών εντόμων και κονιορτού. Οι προθήκες, που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη τροφίμων, τα οποία έχουν ανάγκη αερισμού, θα καλύπτονται με σιρματόπλεγμα Νο 16, θα τοποθετούνται όμως σε μέρη απρόσβλητα από τον κονιορτό. 4. Πλην των ανωτέρω, τα έπιπλα θα πληρούν, ανάλογα με το είδος του καταστήματος ή εργαστηρίου, στο οποίο ανήκουν, και τους όρους, που αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις των οικείων άρθρων της παρούσας ή άλλης Υγειονομικής Δατάξεως.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Εργαστήρια ,Τρόφιμα ,Ποτά ,Επιπλα

1. Ολοι γενικά οι εσωτερικοί και κάλυπτοι χώροι των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών, καθώς και τα κάθε είδους έπιπλα, σκεύη, εργαλεία, συσκευές, είδη ιματισμού κλπ., που χρησιμοποιούνται κατά τη λειτουργία τους, θα διατηρούνται καθαρά με τη φροντίδα και την ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχειρήσεως, οριζόμενου με υπεύθυνη δήλωση του επιχειρηματία, και του κατά περίπτωση υπεύθυνου βοηθητικού προσωπικού. 2. Απαγορεύεται η χρήση πριονιδίου ή άλλων παρομοίων υλών κατά τον καθαρισμό των δαπέδων. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η χρήση πριονιδιού κατά τον καθαρισμό των δαπέδων των κρεοπωλείων και των ψυκτικών θαλάμων τους, καθώς και των χώρων πλύσεως σκευών των καταστημάτων που παρασκευάζουν φαγητά, γλυκίσματα κ.τ.όμ., με την προϋπόθεση ότι τα πριονίδια θα απομακρύνονται αμέσως μετά τη χρήση τους. 3. Δεν επιτρέπεται η παρουσία περιττών αντικειμένων και ειδών συσκευασίας (κιβώτια, καφάσια κλπ.) στους χώρους πωλήσεως και στα παρασκευαστήρια των καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών. Τέτοια είδη πρέπει να απομακρύνονται αυθημερόν από τους ανωτέρω χώρους ή, αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν, θα φυλάσσονται σε ειδική αποθήκη, στην οποία δεν θα υπάρχουν τρόφιμα, όπως ορίζει το άρθρο 28 της παρούσας. Κατ’ εξαίρεση, στα οπωροπωλεία τα κενά καφάσια μπορεί να απομακρύνονται την επόμενη μέρα της χρήσεως τους.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Εργαστήρια ,Τρόφιμα ,Ποτά ,Καθαριότητα

1. Σε κάθε κατάστημα ή εργαστήριο τροφίμων ή ποτών θα υπάρχουν ατομικά ιματιοφυλάκια προσωπικού κατασκευασμένα από κατάλληλο και ανθεκτικό υλικό (μέταλλο, ξύλο κ.τ.όμ.), στα οποία θα φυλάσσονται τα ενδύματα των απασχολουμένων στην επιχείρηση ατόμων. Απαγορεύεται η ανάρτηση και η με οποιοδήποτε τρόπο τοποθέτηση των ενδυμάτων του προσωπικού εκτός ιματιοφυλακίων στον χώρο του καταστήματος ή του εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών, πλην των περιπτώσεων της επόμενης παραγράφου. 2. Απαλλάσσονται από την ανωτέρω υποχρέωση τα καταστήματα (όχι όμως και τα εργαστήρια) τροφίμων, στα οποία απασχολείται μόνον ένα άτομο, με την προϋπόθεση ότι τα ενδύματα τούτου θα κρέμονται σε ειδική για τον σκοπό αυτόν κατάλληλη θέση, μακρυά από τρόφιμα και σκεύη φαγητών, γλυκισμάτων ή ποτών. 3. Τα ιματιοφυλάκια θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερο ειδικό χώρο, απομονωμένο από το κυρίως κατάστημα ή εργαστήριο έστω και με ξύλινο παραπέτασμα. Ο χώρος αυτός, καλούμενος αποδυτήριο προσωπικού, όπου είναι δυνατό, θα αποτελεί συνέχεια του αποχωρητηρίου προσωπικού και θα έχει εμβαδόν υπολογιζόμενο σε 1 τ.μ., τουλάχιστον, για κάθε απασχολούμενο άτομο. Δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποδυτηρίου προσωπικού στα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, στα οποία ο αριθμός των εργαζομένων είναι αρκετά περιορισμένος, το πολύ μέχρι τρία άτομα κατά βάρδια, εφόσον για την τοποθέτηση των ιματιοφυλακίων θα υπάρχει κατάλληλος χώρος, έστω και νοητώς χωρισμένος από τους άλλους χώρους του καταστήματος.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Εργαστήρια ,Τρόφιμα ,Ποτά ,Ιματιοφυλάκια ,Αποδυτήρια

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.