1. Ορισμός: "Υπεραγορά Τροφίμων" ή "Σούπερ μάρκετ τροφίμων" είναι μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους τρόφιμα, παρασκευασμένα και μη, καθώς και είδη άσχετα με τα τρόφιμα. Αναλυτικότερα, στα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου και κρεοπωλείου, κατεψυγμένα τρόφιμα, ζωικής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και παράγωγά του, φαγητά και γλυκίσματα σε πακέτα και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη και μη ποτά, καθώς και απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως και υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κ.λπ., με την προϋπόθεση ότι θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερους νοητώς χώρους μακρυά από τα τρόφιμα. Δεν επιτρέπεται η πώληση στα ανωτέρω καταστήματα νωπών ψαριών, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος για τον σκοπό αυτόν χώρος 20 τ.μ. τουλάχιστον, με συγκρότηση ιχθυοπωλείου, ο οποίος θα χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήματος με τοίχο ύψους τουλάχιστον 2,50 μ. Για την επικοινωνία του ιχθυοπωλείου με το άλλο κατάστημα μπορεί να υπάρχει θύρα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται, θα παραμένει κλειστή. 2. Οι υπεραγορές τροφίμων ιδρύονται και λειτουργούν σε ανεξάρτητους από κατοικίες χώρους μεγάρων ή άλλων κτιρίων και αποτελούνται από τα ακόλουθα διαμερίσματα: α. Αίθουσα πωλήσεων, χωρισμένη νοητώς σε τμήματα, το καθένα από τα οποία θα έχει εβμαδόν 20 τ.μ. τουλάχιστον. Το συνολικό εμβαδόν της αίθουσας πωλήσεων θα είναι τόσες φορές πολλαπλάσιο των 20 τ.μ., όσος είναι ο αριθμός των λειτουργούντων σ’ αυτήν τμημάτων και πάντως όχι μικρότερο των 200 τ.μ. β. Αποθήκη τροφίμων ανάλογης με το μέγεθος της επιχειρήσεως εκτάσεως, η οποία θα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 28 της παρούσας. Για την αποθήκευση των ειδών συσκευασίας θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως, χωρισμένος έστω και με ξυλοκατασκευή. Δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη τροφίμων σε Σούπερ μάρκετς, τα οποία διαθέτουν κεντρικές αποθήκες, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν βάσει άδειας της Αστυνομικής Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 28 της παρούσας και από τις οποίες εφοδιάζονται απευθείας οι αίθουσες πωλήσεων των καταστημάτων τούτων. γ. Αποχωρητήρια προσωπικού. Ο κατά φύλο αριθμός θέσεων των αποχωρητηρίων προσωπικού θα είναι ανάλογος με τον κατά φύλο αριθμό των εργαζομένων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. δ. Αποδυτήρια προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας. ε. Γραφεία. 3. Αν τα ανωτέρω καταστήματα διαθέτουν και φαγητά ή γλυκίσματα, παρασκευαζόμενα στο ίδιο το κατάστημα, θα υπάρχουν και ιδιαίτερα παρασκευαστήρια φαγητών ή γλυκισμάτων, εμβαδού 40 τ.μ. τουλάχιστον το καθένα. Αν υπάρχουν και τα δύο εργαστήρια (μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής), αυτά θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχο ύψους 2,50 μ. τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ψήνονται μόνον κοτόπουλο, ο χώρος προετοιμασίας, ψησίματος και προσφοράς τους θα είναι τουλάχιστον 20 τ.μ. Πάντως, για κάθε τμήμα πωλήσεως φαγητών ή γλυκισμάτων, ανεξάρτητα από το αν τα είδη αυτά παρασκευάζονται σε παρασκευαστήρια του ίδιου του καταστήματος, εντός ή εκτός τούτου, ή προέρχονται από άλλα νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, θα υπάρχει ιδιαίτερος νοητώς χώρος εμβαδού 20 τ.μ. τουλάχιστον. Σε εμφανές σημείο του κάθε τμήματος θα υπάρχει αναρτημένη επιγραφή με την ένδειξη "Τμήμα έτοιμων φαγητών" ή "τμήμα ειδών ζαχαροπλαστικής". 4. Η ίδρυση και λειτουργία στα Σούπερ μάρκετς τμήματος πρατηρίου άρτου και ειδών αρτοποιίας επιτρέπεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου (Ν. 726/77, κοινή υπουργική απόφαση Α2-1218/77, άρθρο 48 της παρούσας κ.λπ.). 5. Τα πωλούμενα είδη θα είναι τοποθετημένα με τάξη μέσα στο κατάστημα. Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και φρούτα, που τρώγονται κατόπιν αποφλοιώσεως, τα οποία μπορει να εκθέτονται έξω από το κατάστημα, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με σχετικές διατάξεις Νόμων, Δ/μάτων κ.λπ. Στα τμήματα οπωρολαχανοπωλείων η πώληση λαχανικών επιτρέπεται μόνον εφόσον θα έχουν αφαιρεθεί οι ρίζες τους. Τα είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα, είδη Μονοπωλίου και τυποποιημένες ζωοτροφές θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερους νοητώς χώρους, μακρυά από τρόφιμα και κατά τρόπο που να μην είναι δυνατό να τα επηρεάσουν. Ειδικότερα, στα ράφια με τις ζωοτροφές θα υπάρχει αναρτημένη επιγραφή με την ένδειξη "ζωοτροφές". 6. Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα τοποθετούνται σε δροσερά μέρη, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις ηλιακές ακτίνες και γενικά από τις υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Στις αποθήκες των Σούπερ μάρκετς τα εγκυτιωμένα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ξηρό περιβάλλον με σταθερή χαμηλή θερμοκρασία, κατά προτίμηση +10 βαθμούς κελσίου, που θα αερίζεται καλά. 7. Τα μη συσκευασμένα τρόφιμα, που τρώγονται όπως έχουν, χωρίς προηγουμένως να βρασθούν ή ψηφθούν ή αποφλοιωθούν, θα διατηρούναι σε ερμητικά κλειστές προθήκες, κατά τρόπο που να προφυλάσσονται από τις μύγες, τις κατσαρίδες, τους ποντικούς, τον κονιορτό, τα καυσαέρια και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις. Τα φρούτα, που τρώγονται χωρίς προηγουμένως να αποφλοιωθούν, θα προφυλάσσονται κατά το δυνατό από τις ανωτέρω ρυπάνσεις τοποθετούμενα απαραίτητα στο εσωτερικό του καταστήματος. Απαγορεύεται η ψηλάφηση των ανωτέρω τροφίμων από το προσωπικό και τους πελάτες του καταστήματος. Υπεύθυνοι για τούτο είναι οι απασχολούμενοι σε κάθε τμήμα υπάλληλοι του καταστήματος. 8. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων. Αν η επιχείρηση επιθυμεί την έκθεση ευαλλοίωτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των ωμών κρεάτων, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ψυγεία προθήκες. Αν τα ευαλλοίωτα τρόφιμα είναι συσκευασμένα, μπορεί για την έκθεσή τους να χρησιμοποιούνται ειδικά ανοικτά ψυγεία. Γενικά, για τη συντήρηση των ανωτέρω ευαλλοίωτων τροφίμων με απλή ψύξη θα υπάρχει στα ψυγεία σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των +7 βαθμών κελσίου. Ειδικότερα, η συντήρηση του νωπού κρέατος με απλή ψύξη θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή θερμοκρασία κατά των +7 βαθμών κελσίου, των δε πτηνών, θηραμάτων και σπλάχνων κάτω των +4 βαθμών κελσίου. Προκειμένου για κατεψυγμένα τρόφιμα (κρέατα, πουλερικά, θηράματα, ψάρια και άλλα αλιεύματα, κηπευτικά κ.τ.όμ.), η συντήρησή τους θα γίνεται σε ειδικά ψυγεία καταψύξεως, ανάλογης με την κίνηση του καταστήματος χωρητικότητας, με ιδιαίτερο για κάθε πωλούμενο συναφές είδος ψυκτικό θάλαμο, και υπό σταθερή ψύξη τουλάχιστον -15 βαθμούς κελσίου για τα κρέατα και κηπευτικά και -18 βαθμούς κελσίου για τα ψάρια, τα πτηνά, τα θηράματα και τα σπλάχνα. Η έκθεση των ανωτέρω κατεψυγμένων ειδών εκτός ψυγείων καταψύξεως, καθώς και η απόψυξη και επανακατάψυξή τους, απαγορεύεται. Τα κάθε είδους ψυγεία θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 29 της παρούσας. 9. Τα τμήματα κρεοπωλείου ο κιμάς θα κόβεται κατά την παρουσία του πελάτη, η δε προορισμένη για την κοπή του κιμά μηχανή θα είναι τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος, το πολύ 1,20 μ., από το δάπεδο, ώστε να μπορεί ο πελάτης να ελέγχει εύκολα την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων για την κοπή του κιμά τεμαχίων κρέατος. Η διατήρηση έτοιμου κιμά στα καταστήματα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο με τις προϋποθέσεις, που καθορίζει η σχετική νομοθεσία. 10. Αν λειτουργούν σε Σούπερ μάρκετς τμήματα ιχθυοπωλείου, η κατασκευή και η συγκρότηση τούτων, καθώς και ο τρόπος συντηρήσεως και εκθέσεως των κάθε είδους αλιευμάτων, θα είναι σύμφωνα με τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 43 της παρούσας. 11. Τα κάθε είδους τρόφιμα θα έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, όψη) και να πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Τα πωλούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου τρόφιμα και ποτά, τα οποία είναι προϊόντα κατεργασίας ή αναμείξεως τροφίμων ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία (παστερίωση, συσκευασία κ.λπ.), πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών. Η προέλευση των ανωτέρω ειδών θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως ή των δελτίων αποστολής. Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιαδήποτε διόγκωση ή σύνθλιψη σε σηματνικό βαθμό ή οξιδώσεις ή μεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανόητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας τροφίμων, διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αρμόδια Οργανα υγειονομικού ελέγχου οφείλουν να απομακρύνουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκπτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Η διαταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 της παρούσας για τη χρήση δοχείων, που περιείχαν άλλοτε δηλητήρια, ως περιεκτών τροφίμων εφαρμόζεται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. 12. Το χαρτί, που χρησιμοποιείται για την περιτύλιξη τροφίμων, τα οποία τρώγονται όπως έχουν θα είναι αμεταχείριστο, λευκό και απόλυτα καθαρό και, αν τα τρόφιμα περιέχουν μεγάλο ποσοστό υγρασίας, αδιάβροχο. Για τον αποχωρισμό του χαρτιού τούτου από τη δέσμη, στην οποία ανήκει, θα χρησιμοποιείται κατάλληλος δακτυλοβρεκτήρας, δηλ. καθαρό σφουγγάρι, φυσικξό ή συνθετικό (αφρολέξ), τοποθετημένο σε κατάλληλη θήκη με ανάλογη ποσότητα καθαρού νερού. Πλησίον κάθε χρησιμοποιούμενης δέσμης χαρτιού περιτυλίξεως θα υπάρχει ένα δακτυλοβρεκτήρας. Η διαβροχή του δακτύλου με σάλιο για τον αποχωρισμό του χαρτιού από τη δέσμη του απαγορεύεται. Τα χρησιμοποιούμενα για τη συσκευασία γλυκισμάτων κουτιά ή δίσκοι από χαρτόνι θα καλύπτονται εσωτερικά με αμεταχείριστο, λευκό, αδιάβροχο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό. Το κρέας και τα ψάρια θα περιτυλίσσονται με αμεταχείριστο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό, που θα πληρεί τους καθοριζόμενους με τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις όρους. Το χρησιμοποιούμενο για την Παρασκευή χαρτοσακουλών, προοριζόμενων για την τοποθέτηση φρούτων, κηπευτικών κ.τ.όμ., χαρτί θα είναι απόλυτα καθαρό και αμεταχείριστο. Απαγορεύεται η κατασκευή τέτοιων σακουλών από παλιό χαρτί ή έντυπα ή χειρόγραφα. 13. Αν λειτουργούν σε Σούπερ μάρκετς τμήματα πωλήσεως σε πακέτα έτοιμων φαγητών ή/και γλυκισμάτων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός των τμημάτων τούτων, καθώς και ο τρόπος διατηρήσεως και διαθέσεως των φαγητών ή/και γλυκισμάτων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 38 ή/και 39, αντίστοιχα, της παρούσας. Σε περιπτώσεις που τα φαγητά ή/και τα γλυκίσματα παρασκευάζονται σε παρασκευαστήρια της επιχειρήσεως του Σούπερ μάρκετ, εντός ή εκτός του καταστήματος, ως προς την κατασκευή, τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό τους τα παρασκευαστήρια αυτά θα πληρούν, πέρα από τους περιγραφόμενους στην παράγρ. 3 του παρόντος άρθρου όρους, και τους όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζουν οι διατάξεις της παρ. 3 εδ. α περίπτ. (2) άρθρου 38 και της παρ. 4 εδ. α περίπτ. (2) άρθρου 39, αντίστοιχα, της παρούσας. 14. Ολοι οι χώροι των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έπιπλα, τα ψυγεία, τα εργαλεία, τα σκεύη κ.λπ. θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαροί. Τα εργαλεία, τα σκεύη και οι συσκευές, που χρησιμοποιούνται κατά τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων, θα πλύνονται καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό. Για τον σκοπό αυτόν θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα νεροχύτης με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού. Ιδιαίτερα στο τμήμα κρεοπωλείου το ξύλο κοπής κρέατος θα καλύπτεται μετά από κάθε χρήση του με κατάλληλο κάλυμμα από λαμαρίνα και μετά το τέλος της εργασίας, αφού ξυθεί καλά, θα πλύνεται με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό. 15. Οι πωλητές τροφίμων θα είναι υγιείς και απόλυτα καθαροί και θα φορούν λευκή ή ανοικτόχρωμη καθαρή μπλούζα. Στα καταστήματα του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική η πρόσληψη υπαλλήλων ταμείων. 16. Γενικά, οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου, οι αναφερόμενες στους γενικούς όρους ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων και ποτών, εφαρμόζονται και για τα καταστήματα του παρόντος άρθρου, για κάθε δε τμήμα τούτων, στο οποίο πωλούνται τρόφιμα, έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του σχετικού με το τμήμα αυτό άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου. 17. Στη χορηγούμενη άδεια λειτουργίας θα αναφέρεται ο γενικός τίτλος του καταστήματος "Υπεραγορά Τροφίμων" ή "Σούπερ μάρκετ τροφίμων", και θα κατονομάζονται σ’ αυτή όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα, που επιτρέπεται να λειτουργήσουν σ’ αυτό, όπως λ.χ. Υπεραγορά τροφίμων με τμήματα: ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, κατεψυγμένων ειδών, εμφιαλωμένων ποτών, έτοιμων φαγητών σε πακέτα, ειδών ζαχαροπλαστικής, ειδών καθαρισμού, ειδών νοικοκυριού, καλλυντικών κ.λπ. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ιδιαίτερης για κάθε τμήμα Υπεραγοράς Τροφίμων άδειας. Σε περίπτωση προσθήκης στην Υπεραγορά Τροφίμων νέων Τμημάτων, απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 6 της παρούσας.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Υπεραγορές τροφίμων ,Σούπερ μάρκετς

1. Στην κατηγορία των καταστημάτων του παρόντος άρθρου ανήκουν τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία - αυγοπωλεία, καφεκοπτεία, πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής, αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αμιγή γλακτοπωλεία, πρατήρια άρτου, καταστήματα πωλήσεως κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα πωλήσεως εμφιαλωμένων οινοπνευματωδών και μη ποτών (κάβες), καταστήματα πωλήσεως ειδών αλλαντοποιίας και τυροκομίας, πρατήρια ελαίου και μαγειρικών λιπών και κάθε άλλο παρόμοιο με τα ανωτέρω καταστήματα. 2. Ορισμοί: α. Παντοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα γενικά τα είδη τροφίμων και ποτών, πλην των αναφερόμενων στο επόμενο εδάφιο ειδών, καθώς και τα οριζόμενα κατωτέρω άσχετα με τα τρόφιμα είδη. Δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία: - Νωπά ή κατεψυγμένα κρέατα, ορνιθοειδή και ψάρια. - Οπωρικά και κηπευτικά, πλην των ξηρών καρπών, των πατατών και των ξηρών κρεμμυδιών. - Είδη ζαχαροπλαστικής, πλην των τυποποιημένων γλυκισμάτων (μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, λουκούμια, κουραμπιέδες κ.τ.όμ.) και τυποποιημένων προϊόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας. - Γάλα χύμα, εμφιαλωμένο παστεριωμένο γάλα και παραδοσιακή γιαούρτι. - Είδη αρτοποιίας, πλην των επιτρεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω επιτρέπεται η πώληση στα παντοπωλεία τυποποιημένων κατεψυγμένων κρεάτων, πουλερικών, θηραμάτων, ψαριών, χορταρικών κ.τ.όμ., συσκευασμένων κατάλληλα σε πλαστικά σακκίδια ή σε άλλες επιτρεπόμενες συσκευασίες, εφόσον τα είδη αυτά προσφέρονται σε μικρές ποσότητες και περισσεύει στο κατάστημα χώρος επαρκής για την τοποθέτηση των απαραίτητων, ιδιαίτερων για κάθε είδος, θαλάμων καταψύξεως. Στα παντοπωλεία επιτρέπεται να πωλούνται και είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας γενικά (κάθε είδους σαπούνια, απορρυπαντικά, σφουγγάρια, χαρτιά υγείας, χαρτοπετσέτες, οδοντόπαστες κ.τ.όμ.), αποσμητικά χώρων, είδη Κρατικού Μονοπωλείου, οινόπνευμα, βενζίνη και υγραέριο σε φιάλες, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, χαρτικά κ.τ.όμ., με την προϋπόθεση ότι τα είδη αυτά θα εκθέτονται σε μικρές ποσότητες, ώστε να μην προκαλείται συμφόρηση στο κατάστημα, και θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο του καταστήματος μακρυά από τα τρόφιμα. β. Οπωρολαχανοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται είδη οπωρικών και κηπευτικών, νωπών ή και συντηρημένων (κονσέρβες οπωρικών ή κηπευτικών, κατεψυγμένα κηπευτικά κ.τ.όμ.). Στο οπωρολαχανοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση και αυγών. Οπωροπωλείο είναι το κατάστημα, το οποίο πωλεί μόνον οπωρικά, νωπά ή οπωσδήποτε συντηρημένα (κονσέρβες κ.τ.όμ.) και ξηρούς καρπούς, καθώς και αυγά. γ. Κρεοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους νωπά και κατεψυγμένα κρέατα (ολόκληρα σφάγια ή τμήματα τούτων των θερμόαιμων ζώων και πτηνών κατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση), καθώς και παραπροϊόντα σφαγίων (εδώδιμα σπλάχνα, γλώσσα, κεφαλή κλπ.). Στο κρεοπωλείο επιτρέπεται επίσης η πώληση και αλλαντικών, τα οποία παρασκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα αλλαντοποιεία και προσφέρονται σε ολόκληρα τεμάχια. δ. Πτηνοπωλείο - αυγοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται σφαγμένα ορνιθοειδή κλπ. πτηνά, νωπά και κατεψυγμένα, καθώς και αυγά. ε. Ιχθυοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται νωπά και κατεψυγμένα ψάρια και άλλα αλιεύματα. στ. Καφεκοπτείο είναι το κατάστημα, στο οποίο γίνεται φρύξη, κοπή και πώληση καφέ. Εκτός του κομμένου, σε χύμα ή τυποποιημένου, καφέ, στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται η πώληση και προϊόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, καθώς και φυτικών προϊόντων ή σκευασμάτων αυτών, τα οποία χρησιμοποιούνται για την Παρασκευή ροφημάτων (τσάϊ κ.τ.όμ.) και μπαχαρικών. ζ. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, γάλα, αποστειρωμένο, γάλα αφυδατωμένοι (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, προϊόντα σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, αρτοσκευάσματα, εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, κ.τ.όμ. η. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, παρασκευαζόμενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόμενα από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, καθώς και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη ποτά και εμφιαλωμένοι ή εγκυτιωμένοι χυμοί φρούτων και αναψυκτικά. Στο κατάστημα τούτο μπορεί να εγκατασταθεί και μηχάνημα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού. Η κατανάλωση των ανωτέρω ειδών μέσα στο κατάστημα απαγορεύεται. θ. Αμιγές γαλακτοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, γάλα αποστειρωμένο, γάλα αφυδατωμένο (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, ακόμη και γάλα χύμα, προκειμένου για περιοχές, στις οποίες δεν έχει επιβληθεί η παστερίωση του γάλακτος, καθώς και κάθε είδους γαλακτομικά προϊόντα, παρασκευαζόμενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόμενα από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, και τυροκομικά προϊόντα, αυγά, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, τυποποιημένα γλυκίσματα και προϊόντα σοκολατοποιίας, μισκοτοποιίας και καραμελλοποιίας, καθώς και διάφορα αρτοσκευάσματα. Στο κατάστημα αυτό μπορεί να εγκατασταθεί και μηχάνημα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού. ι. Πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας, όπως αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία. ια. Κατάστημα κατεψυγμένων προϊόντων είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούντα κατεψυγμένα προϊόντα, φυτικής ή ζωικής προελεύσεως (κρέατα, πουλερικά, αλιεύματα, κηπευτικά κ.τ.όμ.). ιβ. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων είναι το κατάστημα, στο οποί πωλούνται κάθε είδους ξηροί καρποί και ορισμένα προϊόντα με γλυκαντικές ύλες, από τα αναφερόμενα στο σχετικό Κεφάλαιο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως είναι οι μαρμελάδες, τα γλυκά κουταλιού, οι κομπόστες, ο χαλβάς και τα λουκούμια, τα οπωροζαχαρωτά και οι ζαχαρωμένοι καρποί (φρουί γλασέ), οι πολτοί και πηκτές φρούτων, τα είδη καραμελλοποιίας και σοκολατοποιίας, τα μπισκότα, κουραμπιέδες, παστέλια, μαντολάτα, τυποποιημένα παγωτά κ.τ.όμ., πλην των γλυκισμάτων ταψιού, παστών παγωτών χύμα κ.τ.όμ. Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται μικρές ποσότητες εμφιαλωμένων οινοπνευματωδών ποτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων χυμών φρούτων και αναψυκτικών. ιγ. Κατάστημα εμφιαλωμένων ποτών (κάβα) είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, και εμφιαλωμένοι ή και εγκυτιωμένοι χυμοί φρούτων, καθώς και οινοπνευματώδη ποτά σε χύμα για κατ’ οίκον μόνον κατανάλωση. Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται να πωλούνται σε μικρές ποσότητες και ξηροί καρποί, για την έκθεση των οποίων θα χρησιμοποιείται μικρή υαλόφρακτη προθήκη. ιδ. Κατάστημα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας είναι το κατάστημα στο οποίο πωλούνται είδη αλλάντων και τυροκομικά προϊόντα, καθώς και κονσερβοποιημένα τρόφιμα ζωικής κυρίως προελεύσεως. ιε. Πρατήριο ελαίου και μαγειρικών λιπών είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται ελαιόλαδο, συσκευασμένο ή χύμα, πυρηνέλαια και σπορέλαια συσκευασμένα και μαγειρικά λίπη, με τους όρους που καθορίζουν οι εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις και ο Κώδικας Τροφίμων. Στο ίδιο κατάστημα επιτρέπεται και η πώληση λιωμένου βουτύρου γάλακτος, αν τούτο δεν απαγορεύεται από άλλες διατάξεις, και σάπωνος. 3. Απαγορεύεται η κατανάλωση κάθε είδους τροφίμων και ποτών εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου. Επίσης απαγορεύεται η αποθήκευση και η πώληση άλλων ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, πλην εκείνων που ρητώς αναφέρονται στην περίπτ. α της προηγούμενης παραγράφου, προκειμένου για παντοπωλεία, και στην παρ. 3 άρθρου 39 της παρούσας, προκειμένου για αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου. Μπορεί να επιτραπεί η πώληση τυποποιημένων ζωοτροφών σε παντοπωλεία, εφόσον υπάρχει περίσσιος χώρος με ράφια, ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την τοποθέτηση των ζωοτροφών και ενδεχομένως ορισμένων από τα άσχετα με τα τρόφιμα είδη, τα οποία επιτρέπεται να πωλούνται στα παντοπωλεία, σύμφωνα με την περίπτ. α της προηγούμενης παραγράφου. Στα ράφια με τις ζωοτροφές θα υπάρχει πινακίδα με τη σχετική ένδειξη ("Ζωοτροφές"), για ενημέρωση των πελατών. 4. Επιτρέπεται η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσότερων του ενός καταστημάτων του παρόντος άρθρου, κατά τρόπο που να αποτελούν ένα ενιαίο κατάστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσα τμήματα, όσα είναι τα είδη των λειτουργούντων στον ίδιο χώρο καταστημάτων (μικτό κατάστημα), με τον όρο ότι σε κάθε τμήμα θα απασχολείται ιδιαίτερο προσωπικό. Ολα τα τμήματα του μικτού καταστήματος θα ανήκουν στον ίδιο επιχειρησιακό φορέα. Από τα καταστήματα του παρόντος άρθρου μπορούν να λειτουργήσουν ως μικτά: α. Τα παντοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία (με την προϋπόθεση ότι τα λαχανικά θα είναι απαλλαγμένα από τις ρίζες τους), κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία-αυγοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας και πρατήρια ελαίου και μαγειρικών λιπών. β. παντοπωλεία, καφεκοπτεία, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων και καταστήματα εμφιαλωμένων ποτών. γ. Τα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, πτηνοπωλεία-αυγοπωλεία, καταστήματα κατεψυγμένων προϊόντων και οπωρολαχανοπωλεία (με την προϋπόθεση ότι τα λαχανικά θα είναι απαλλαγμένα από τις ρίζες τους). δ. Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστείου, καταστήματα εμφιαλωμένων ποτών, καφεκοπτεία, καταστήματα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων και πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής. ε. Τα πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και τα αμιγή γαλακτοπωλεία με καταστήματα τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, εφόσον, κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής, δεν απαγορεύεται τούτο από τη σχετική νομοθεσία άλλων Κρατικών Φορέων. Εξάλλου, επιτρέπεται η συστέγαση κρεοπωλείου και ψητοπωλείου ή οβελιστηρίου, υπό τον όρο ότι τα καταστήματα αυτά θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχο, επικοινωνούντα με εσωτερική θύρα, και το καθένα θα πληρεί τους όρους που περιγράφονται στα οικεία άρθρα της παρούσας. 5. Πλην των καθοριζόμενων με τις διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου όρων και προϋποθέσεων, τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα πληρούν και τους ακόλουθιους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: α. Θα διαθέτουν τους εξής χώρους: (1). Αίθουσα πωλήσεων (κυρίως κατάστημα) επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογα με την πελατειακή κίνηση του καταστήματος, κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία των πελατών και ο εύκολος καθαρισμός της, και πάντως δεν θα είναι μικρότερη των 15 τ.μ. πλην των κρεοπωλείων, στα οποία η αίθουσα πωλήσεων θα είναι 30 τ.μ. τουλάχιστον. Εξαιρούνται, ως προς το ανωτέρω ελάχιστο εμβαδόν: - τα καταστήματα του παρόντος άρθρου, που στεγάζονται σε δημοτικές ή Κοινοτικές αγορές ή σε κτιριακά συγκροτήματα, που έχουν ανεγερθεί ειδικά για τη στέγαση τέτοιων καταστημάτων από Συνεταιρισμούς Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών. - Μικρά καταστήματα, στα οποία πωλούνται μόνον εμφιαλωμένα ποτά ή ξηροί καρποί, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. - τα κρεοπωλεία, που ιδρύονται σε κωμοπόλεις και πόλεις με πληθυσμό κάτω των 10.000 κατοίκων, στα οποία η αίθουσα πωλήσεων μπορεί να είναι μικρότερη, μέχρι 20 τ.μ. τουλάχιστον. - Τα πρατήρια άρτου, των οποίων το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου (12 τ.μ.). Προκειμένου για μικτό κατάστημα, το κάθε τμήμα του (συστεγαζόμενο κατάστημα) θα είναι εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο χώρο, νοητώς χωρισμένο από τα άλλα τμήματα, εμβαδού ίσου με το ανωτέρο καθοριζόμενο για κάθε είδος καταστήματος ελάχιστο εμβαδόν (15 τ.μ., πλην των κρεοπωλείων, για τα οποία ορίζεται εμβαδόν 30 τ.μ. ή να βρίσκονται σε κωμοπόλεις και πόλεις κάτω των 10.000 κατοίκων 20 τ.μ.). Η συνολική έκταση της αίθουσας πωλήσεων του μικτού καταστήματος θα είναι ίση με το άθροισμα, τουλάχιστον, των απαραίτητων για κάθε τμήμα του ελάχιστων εμβαδών. (2). Παρασκευαστήριο, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., προκειμένου για τα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται τα προσφερόμενα, ή ακόμη και ορισμένα από αυτά, είδη (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Η κατασκευή του παρασκευαστηρίου τούτου θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρ. 4 εδ. α περίπτ. (2) άρθρου 39 της παρούσας. (3). Αποθήκη, ανάλογης με την εμπορική κίνηση του καταστήματος εκτάσεως. Η αποθήκη δεν είναι απαραίτητη στα μικρά καταστήματα εμβαδού μέχρι 20 τ.μ., αν είναι αμιγή, ή 40 τ.μ., αν είναι μικτά ή κρεοπωλεία. (4). Αποχωρητήρια προσωπικού, ο αριθμός και η κατασκευή των οποίων θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας. Προκειμένου για μικρά καταστήματα του παρόντος άρθρου, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να απαλλάξει αυτά από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήριο, εφόσον εμπίπτουν στην περίπτ. ε παρ. 2 του άρθρου 25 της παρούσας, ή να δεχθεί, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου τούτου, αποχωρητήριο χωρίς προθάλαμο, εφόσον προβλέπεται ότι θα απασχοληθούν στο κατάστημα μέχρι δύο το πολύ άτομα και με την προϋπόθεση ότι η θέση του παοχωρητηρίου (π.χ. σε απομονωμένο χώρο) ή, κυρίως, η κατασκευή του (απαραίτητα πλήρης αερισμός, επένδυση τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, τοποθέτηση στη θύρα μηχανισμού αυτόματου κλεισίματός της, κ.λπ.) παρέχουν τις απαραίτητες εγγυήσεις για την εξασφάλιση του περιβάλλοντος του καταστήματος από τις δυσμενείς επιδράσεις του αποχωρητηρίου (δυσοσμίες κ.λπ.). β. Οι ανωτέρω χώροι θα χωρίζονται μεταξύ τους με τοίχους ή με άλλη στέρεη κατασκευή, που θα παρέχει τις δυνατότητες εύκουλου καθαρισμού της και δεν θα προσφέρεται για τη δημιουργία εστιών αναπτύξεως ποντικών, κατσαρίδων κλπ. Οι επιφάνειες των τοίχων των ιχθυοπωλείων και κρεοπωλείων θα είναι απαραίτητα επενδυμένες με πλακίδια πορσελάνης ή ελαιοχρωματισμένες, αδιαπότιστες και λείες σε ύψος 2 μ. τουλάχιστον. 6. Τα πωλούμενα είδη θα είναι τοποθετημένα με τάξη μέσα στο κατάστημα. Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, που τρώγονται κατόπιν αποφλοιώσεως, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από το οπωρολαχανοπωλείο, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με σχετικές διατάξεις Νόμων, Δ/γμάτων κλπ. Οι σάκκοι και τα κάθε είδους δοχεία, κιβώτια κλπ., που περιέχουν τρόφιμα, δεν θα τοποθετούνται απευθείας στο δάπεδο, αλλά πάνω σε ξύλινα βάθρα ύψους 0,30 μ. τουλάχιστον και σε ικανή απόσταση από τους τοίχους, ώστε να αερίζονται επαρκώς. Στα παντοπωλεία τα επιτρεπόμενα να πωλούνται είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα, είδη Μονοπωλίου και τυποποιημένες ζωοτροφές θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο, μακρυά από τρόφιμα, κατά τρόπο που να μην είναι δυνατό να τα επηρεάσουν. Στα οπωρολαχανοπωλεία, τα οποία λειτουργούν σε μικτά καταστήματα, δεν επιτρέπεται η πώληση λαχανικών (μαρούλια, αντίδια, σέσκουλα, κ.τ.όμ.) εκτός αν έχουν αφαιρεθεί οι ρίζες τους. Στα μικτά καταστήματα τα εμπορεύματα θα είναι τοποθετημένα με τάξη κατά τμήμα και δεν επιτρέπεεται η ανάμειξη των εμπορευμάτων ενός τμήματος με τα εμπορεύματα άλλου. 7. Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα τοποθετούνται σε δροσερά μέρη, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις ηλιακές ακτίνες και γενικά από τις υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Τα χονδρικής πωλήσεως καταστήματα θα διατηρούν τα εγκυτιωμένα τρόφιμα σε ξηρές αποθήκες σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας, κατά προτίμηση +10 βαθμούς κελσίου, που θα αερίζονται καλά. 8. Στα κρεοπωλεία ο κιμάς θα παρασκευάζεται κατά την παρουσία του πελάτη, η δεν προορισμένη για την κοπή του κιμά μηχανή θα είναι τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος, το πολύ 1,50 μ., από το δάπεδο, ώστε να μπορεί ο πελάτης να ελέγχει εύκολα την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων για την Παρασκευή του κιμά τεμαχίων κρέατος. Η διατήρηση έτοιμου κιμά στα κρεοπωλεία επιτρέπεται μόνο με τις προϋποθέσεις, που καθορίζει η σχετική Αγορανομική νομοθεσία. 9. Τα ιχθυοπωλεία οι πάγκοι εκθέσεως των ψαριών κ.λπ. αλιευμάτων θα είναι τοποθετημένοι μέσα στο κατάστημα και σε απόσταση 0,50 μ. τουλάχιστον από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, οι δε επιφάνειες τούτων, στις οποίες τοποθετούνται τα ψάρια και τα άλλα αλιεύματα, θα είναι αδιαπότιστες και λείες με κατάλληλη κλίση προς υδρορρόες προσαρμοσμένες στους πάγκους, κατά τρόπο που να δέχονται τα προερχόμενα από το λιώσιμο του πάγου συντηρήσεως των ψαριών νερά. Τα νερά αυτά θα διοχετεύονται απευθείας, με κλειστούς αγωγούς, σε υπόνομο ή βόθρο. 10. Τα μη συσκευασμένα τρόφιμα, τα οποία τρώγονται όπως έχουν, χωρίς προηγουμένως να βρασθούν ή ψηθούν ή αποφλοιωθούν, θα διατηρούνται σε ερμητικά κλειστές προθήκες, κατά τρόπο που να προφυλάσσοναι από τις μύγες, τις κατσαρίδες, τους ποντικούς, τον κονιορτό, τα καυσαέρια και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις. Τα φρούτα, που τρώγονται χωρίς προηγουμένως να αποφλοιωθούν, θα προφυλάσσονται κατά το δυνατό από τις ανωτέρω ρυπάνσεις τοποθετούμενα απαραίτητα στο εσωτερικό του καταστήματος. Απαγορεύεται η ψηλάφηση των ανωτέρω τροφίμων από τους πελάτες και το προσωπικό του καταστήματος με την ευθύνη του καταστηματάρχη. 11. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς τους, σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των +7 βαθμών κελσίου. Για το γάλα εφαρμόζεται η παρ. 12 άρθρ. 39. Απαγορεύεται η έκθεση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων. Αν ο καταστηματάρχης επιθυμεί την έκθεση των ευαλλοίωτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των ωμών κρεάτων, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ψυγεία προθήκες. Προκειμένου για συσκευασμένα ευαλλοίωτα τρόφιμα, μπορεί για την έκθεσή τους να χρησιμοποιούνται ειδικά ανοικτά ψυγεία. 12. Για τη συντήρηση των ψαριών με απλή ψύξη θα χρησιμοποιούνται τρίμματα καθαρού πάγου μέσα σε ειδικά κιβώτια (ψαροκασέλες, τελλάρα), ως ακολούθως: Ο πυθμένας των κιβωτίων καλύπτεται με ικανού πάχους στρώμα τριμμένου πάγου, πάνω στο οποίο τοποθετείται αλληλοδιαδόχως ένα στρώμα ψαριών και ένα στρώμα τριμμένου πάγου και τελικά η επιφάνεια των ψαριών θα καλύπτεται με στρώμα τριμμένου πάγου πάχους 8-10 εκτστμ. Αν για τη συντήρηση των ψαριών με απλή ψύξη χρησιμοποιούνται ψυγεία, οι χώροι αυτών θα έχουν θερμοκρασία γύρων στους 0 βαθμούς κελσίου μέχρι +5 βαθμούς κελσίου και υγρομετρική κατάσταση περιβάλλοντος 90 μέχρι 100%. Κατά την έκθεση των ψαριών, είτε αυτά βρίσκονται σε ανοικτά κιβώται (τελλάρα), είτε τοποθετούνται πάνω στους ειδικούς πάγκους, ο καταστηματάρχης θα φροντίζει ώστε να μη διακόπτεται η συντήρησή τους με ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου και να μην είναι εκτεθειμένα στις ηλιακές ακτίνες. 13. Προκειμένου για κατεψυγμένα είδη (κρέατα, πουλερικά, θηράματα, ψάρια και άλλα αλιεύματα, κηπευτικά κ.λπ.), η συντήρησή τους θα γίνεται σε ειδικά ψυγεία καταψύξεως, ανάλογης με την κίνηση του καταστήματος χωρητικότητας, με ιδιαίτερο για κάθε πωλούμενο συναφές είδος ψυκτικό θάλαμο, και υπό σταθερή ψύξη τουλάχιστον -15 βαθμούς κελσίου για τα κρέατα και κηπευτικά και -18 βαθμούς κελσίου για τα ψάρια, τα πτηνά, τα θηράματα και τα σπλάχνα. Η έκθεση των ανωτέρω κατεψυγμένων ειδών εκτός ψυγείων καταψύξεως, καθώς και η απόψυξη και επανακατάψυξή τους, απαγορεύεται. Η συντήρηση του νωπού κρέατος με απλή ψύξη θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή θερμοκρασία κάτω των +7 βαθμών κελσίου, των δε πτηνών, θηραμάτων και σπλάχνων κάτω των +4 βαθμών κελσίου. 14. Γενικά, τα κάθε είδους ψυγεία θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζει το άρθρο 29 της παρούσας. 15. Τα κάθε είδους τρόφιμα πρέπει να έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, όψη) και να πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Τα πωλούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου τρόφιμα και ποτά, τα οποία είναι προϊόντα κατεργασίας ή αναμείξεως τροφίμων ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία (παστερίωση, συσκευασία κ.λπ.), πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών. Η προέλευση των ανωτέρω ειδών θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως. Τα δοχεία συσκευασίας των κοσνερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιαδήποτε διόγκωση ή σύνθλιψη σε σημαντικό βαθμό ή οξιδώσεις ή μεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας τροφίμων διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αρμόδια Οργανα υγειονομικού ελέγχου οφείλουν να απομακρύνουν τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 της παρούσας για τη χρήση δοχείων, που περιείχαν άλλοτε δηλητήρια, ως περιεκτών τροφίμων εφαρμόζεται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. 16. Το χαρτί, που χρησιμοποιείται για την περιτύλιξη τροφίμων, τα οποία τρώγονται όπως έχουν, θα είναι αμεταχείριστο, λευκό και απόλυτα καθαρό και, αν τα τρόφιμα περιέχουν μεγάλο ποσοστό υγρασίας, αδιάβροχο. Για τον αποχωρισμό του χαρτιού τούτου από τη δέσμη, στην οποία ανήκει, θα χρησιμοποιείται κατάλληλος δακτυλοβρεκτήρας, δηλ. καθαρό σφουγγάρι, φυσικό ή συνθετικό (αφρολέξ), τοποθετημένο σε κατάλληλη θήκη με ανάλογη ποσότητα καθαρού νερού. Πλησίον κάθε χρησιμοποιούμενης δέσμης χαρτιού περιτυλίξεως θα υπάρχει ένας δακτυλοβρεκτήρας. Η διαβροχή του δακτύλου με σάλιο για τον αποχωρισμό του χαρτιού από τη δέσμη του απαγορεύεται. Τα χρησιμοποιούμενα για τη συσκευασία γλυκισμάτων κουτιά ή δίσκοι από χαρτόνι θα καλύπτονται εσωτερικά με αμεταχείριστο, λευκό, αδιάβροχο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό. Το κρέας και τα ψάρια θα περιτυλίσσοναι με αμεταχείριστο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό, που θα πληρεί τους καθοριζόμενους με τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις όρους. Το χρησιμοποιούμενο για την παρασκευή χαρτουσακουλών, προοριζόμενων για την τοποθέτηση φρούτων, κηπευτικών κ.τ.όμ., χαρτί θα είναι απόλυτα καθαρό και αμεταχείριστο. Απαγορεύεται η κατασκευή τέτοιων σακουλών από παλιό χαρτί ή έντυπα ή χειρόγραφα. 17. Ολοι οι χώροι των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έπιπλα, τα ψυγεία, τα εργαλεία, τα σκεύη κ.λπ. θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά. Τα εργαλεία, τα σκεύη και οι συσκευές, που χρησιμοποιούνται για τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων, θα πλύνονται καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό. Για τον σκοπό αυτόν στο κατάστημα θα υπάρχει νιπτήρας (μπορεί να χρησιμοποιείται ο ίδιος και για το πλύσιμο των χεριών) και εγκατάσταση ζεστού νερού (θερμοσίφωνας ή, στα μικρά καταστήματα, ηλεκτρικό «μάτι» με κατσαρόλα). Ιδιαίτερα στα κρεοπωλεία το ξύλο κοπής κρέατος θα καλύπτεται μετά από κάθε χρήση με κάλυμμα από λαμαρίνα και μετά το τέλος της εργασίας θα ξύνεται και ακολούθως θα πλύνεται με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο απορρυπαντικό. 18. Οι πωλητές τροφίμων θα είναι υγιείς και απόλυτα καθαροί και θα φορούν λευκή ή ανοικτόχρωμη καθαρή μπλούζα. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει σε καταστήματα του παρόντος άρθρου την πρόσληψη υπαλλήλου ταμία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνησή τους παρέχει τέτοιες δυνατότητες. 19. Γενικά οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας σχετικά με την καθαριότητα, τη συγκέντρωση κ.λπ. των απορριμάτων, τα κατοικίδια ζώα, την εντομοκτονία και μυοκτονία και το προσωπικό τν καταστημάτων τροφίμων, εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Παντοπωλεία ,Οπωροπωλεία ,Κρεοπωλεία ,Ιχθυοπωλεία ,Ζαχαροπλαστεία ,Καφεκοπτεία ,Γαλακτοπωλεία ,Αρτοποιεία ,Κάβες

1. Ορισμός: Κέντρο Διασκεδάσεως είναι ο στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος συγκεντρώσεως του Κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως μουσικού, προγράμματος σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή/και ποτών, πέρα δε από τον χώρο αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόμενοι από τα οικεία άρθρα, αναλόγως των προσφερομένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της παρούσας), στεγασμένοι χώροι με την απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισμό. Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκεδάσεως τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39, στα οποία, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.τ.όμ.), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, ανάλογης με τον χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός. 2. Στα Κέντρα Διασκεδάσεως, στα οποία είναι δυνατό να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Νομοθεσίας για τα θέατρα και τους κινηματογράφους ή άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για όσους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις δεν καλύπτουν οι διατάξεις αυτές, στα ανωτέρω Κέντρα Διασκεδάσεως εφαρμόζονται και οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ? αυτό είδη. 3. Τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200 καθίσματα, θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και του άρθρου 37 ή 38 ή 39, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ? αυτό είδη, καθώς και τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: α. Για την εγκατάσταση Κέντρων Διασκεδάσεως δεν θα χρησιμοποιούνται χώροι πολυκατοικιών, αν ο Κανονισμός τούτων απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία σ? αυτές τέτοιων καταστημάτων. β. Η αίθουσα πελατών στεγασμένοι Κέντρου Διασκεδάσεως θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένη, ώστε να παρέχει πλήρη ηχομόνωση. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ή δήλωση Ν.Δ. 105/69 του κατασκευαστή Μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της ηχομονώσεως. γ. Οι χώροι του Κέντρου Διασκεδάσεως θα πληρούν τους όρους Πυρασφαλείας, καθώς και της ασφαλούς και άνετης διαφυγής των θαμώνων σε περιπτώσεις κινδύνου. Τούτο ελέγχεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας σχετική βεβαίωση επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους, πλην των δωμάτων ξενοδοχείων ή άλλων κτιρίων, εκτός αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από τις Πυροσβεστικές Δ/ξεις. δ. Στα στεγασμένα Κέντρα Διασκεδάσεως θα υπάρχει οπωσδήποτε μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους και κυρίως στην αίθουσα πελατών, όπως ορίζει το άρθρο 21 της παρούσας. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να επιβάλει την τοποθέτηση εγκαταστάσεως κλιματισμού. Κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα λαμβάνονται μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα και των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις. ε. Προκειμένου για Κέντρα Διασκεδάσεως, που ιδρύονται σε υπαίθριους χώρους, η απόσταση τούτων από ενταγμένη στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού κατοικία ή από ξενοδοχείο γενικά θα είναι τουλάχιστον 300 μ. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αναλόγως των ειδικών τοπικών συνθηκών (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου Διασκεδάσεως και κατοικίας, εγκατάσταση Κέντρου Διασκεδάσεως σε δώματα πολυορόφων ξενοδοχείων κλπ.). Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγούμενου εδάφιου, μπορεί να χορηγηθεί άδειας λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως σε υπαίθριο χώρο, αν από επίσημα έγγραφα (βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας κ.ά.) προκύπτει ότι τούτο είχε ιδρυθεί στον χώρο, που βρίσκεται σήμερα, πριν από τη δημοσίευση της ΑΙβ/11261/81 (ΦΕΚ 46/8-2-82 τ.Β?.) Υγειονομικής Διατάξεως και ότι λειτουργεί από τότε υπό τον ίδιο φορέα. 4. Σε περιπτώσεις χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως, που έχει δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200, το πολύ, καθισμάτων, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, η Υγειονομική Υπηρεσία, αφού διαπιστώσει την καταλληλότητα των χώρων, της συγκροτήσεως και του εξοπλισμού του καταστήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, γνωματεύει για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως με ανάλογη συγκρότηση, η οποία πρέπει να είναι συνάρτηση των προσφερομένων σ? αυτό ειδών (εστιατορίου, μπαρ, αναψυκτηρίου κ.τ.όμ.). Για τον περαιτέρω ειδικότερο χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως ως χορευτικού, κοσμικής ταβέρνας, καμπαρέ, δισκοθήκης κλπ., για τον οποίο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Αγορανομικής Νομοθεσίας, η Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, η Υγειονομική Υπηρεσία είναι αναρμόδια. στ. Κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες) είναι οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, κατάλληλα διασκευασμένα σε μικρά καταστήματα, τα οποία σταθμεύνουν σε χώρους επιτρεπόμενους από τις σχετικές Αστυνομικές και Τουριστικές ή άλλες Διατάξεις και προορίζονται να εξυπηρετούν τα επισκεπτόμενα τους χώρους τούτους άτομα. Τα κινητά καταστήματα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα, που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κώκ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, τουλούμπες κ.τ.όμ.) και τυποποιημένα παγωτά, σάντουϊτς, τόστ, πίττες, αναψυκτικά ποτά και μπύρες. Στα κινητά καταστήματα μπορεί να προσφέρονται ακόμη και είδη άσχετα με τα τρόφιμα, χαρακτηριζόμενα ως είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα είδη καπνιστή και τα τσιγάρα, αν τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και κάρτ-ποστάλ, κ.τ.όμ. Αν οι κινητές καντίνες είναι εγκαταστημένες σε ακατοίκητες περιοχές, επιτρέπεται να προσφέρουν και σουβλάκια, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες Αστυνομικές, Τουριστικές κ.ά. διατάξεις. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις δεν θα προσφέρονται γλυκίσματα και παγωτά, εκτός αν είναι τυποποιημένα. Για τη λειτουργία κινητού καταστήματος απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του κατόχου του, εκδιδόμενη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις "περί υπαιθρίων επαγγελμάτων" και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι περιγραφόμενοι στο παρόν άρθρο σχετικοί όροι. Στην άδεια λειτουργίας του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται το όνοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του, τα επιτρεπόμενα να προσφέρονται είδη και ο αριθμός κυκλοροφορίας του οχήματος. Αν το όχημα είναι ρυμουλκούμενο, στην ανωτέρω άδεια θα αναφέρεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου του από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθμός, που έχει χαραχθεί σ? αυτό από τον κατασκευαστή του. Στο εξωτερικό του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας τούτου και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της κατοικίας του κατόχου του. 4. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί κατά περίπτωση να εξαιρέσει ορισμένα είδη, από τα αναφερόμενα ανωτέρω ως επιτρεπόμενα να προσφέρονται σε κάθε κατάστημα του παρόντος άρθρου, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν στο κατάστημα τα απαραίτητα μέσα και προϋποθέσεις για τη διάθεση των ειδών τούτων. Πάντως τα είδη, που τελικά θα επιτραπεί να προσφέρονται σε ένα τέτοιο κατάστημα, θα αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του. Προκειμένου για είδη προσφερόμενα από τα κυλικεία σχολείων, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, σε περιπτώσεις εμφανίσεως κρούσματος εντερολοιμώξεως σε σχολείο, να απαγορεύσει προσωρινά την προσφορά από το κυλικείο του σχολείου τούτου των ειδών, που δεν είναι συσκευασμένα από την επιχείρηση παρασκευής τους ή παρασκευάζονται (π.χ. σάντουϊτς) ή συσκευάζονται (π.χ. φρούτα) από τον πωλητή τους. Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω απαγορεύσεως θα ορίζεται από τον ιατρό Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή, αν δεν υπάρχει, από άλλον αρμόδιο ιατρό της Υπηρεσίας αυτής, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου. Στα καταστήματα των περιπτώσεων α, β, γ και ε της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανημάτων στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτών υπό τους περιγραφόμενους στην παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας όρους και προϋποθέσεις. 5. Γενικά τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 της παρούσας, με την επιφύλαξη των κατωτέρω περιπτώσεων. Ειδικότερα: α. Τα αναψυκτήρια περίπτερα μπορεί να λειτουργούν σε λυόμενες κατασκευές από κατάλληλα υλικά, εφόσον θα στηρίζονται σε μόνιμη βάση από μπετόν και θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς των ειδικών Φορέων, που ελέγχουν την περιοχή (Ε.Ο.Τ., Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κ.ά.), και κυρίως παρέχουν τα εχέγγυα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο απαιτούμενος για τη λειτουργία των καταστημάτων τούτων χώρος θα είναι τουλάχιστον 8 τ.μ. με ελάχισστο ύψος 2,20μ. Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι σε όλη την έκτασή τους αδιαπότιστες και λείες (επικαλυμμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ή με άλλο κατάλληλο και στέρεο, αδιαπότιστο και λείο υλικό ή ελαιοχρωματισμένες). "Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, ο απαιτούμενος χώρος των Αναψυκτηρίων περιπτέρων των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, που λειτουργούν ως Αναψυκτήρια περίπτερα, μέσα σε κήπους ή άλση του Δημοσίου ή δημοτικά ή σε χώρους των Ν.Π.Δ.Δ. και εφόσον λειτουργούν με άδεια Αναψυκτηρρίου περιπτέρου, να είναι τουλάχιστον 6,50 τ.μέτρα, με ελάχιστο ύψος 2,20 μέτρα". β. Τα κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες) λειτουργούν σε κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, με αμάξωμα εμβαδού 5 τ.μ. τουλάχιστον και ύψους το συνήθως συναντώμενο σε παρεμφερή οχήματα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων του αμαξώματος θα είναι αδιαπότιστες και λείες (ελαιοχρωματισμένες ή επενδυμένες με κατάλληλο και στέρεο, λείο και αδιαπότιστο υλικό). "Επιτρέπεται η παραγωγή ζύθου (μπύρας) σε ποσότητα που ορίζεται από το άρθρο 19, του Ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249/99 τ. Α') "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 3, του Ν. 2963/1922, άρθρο 3Α, αποκλειστικά εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, στα οποία προβλέπεται η προσφορά αλκοολούχων ποτών και με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) Το οίκημα, στο οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί η επιχείρηση θα αποτελεί ανεξάρτητο κτίριο ή σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον όλα τα διαμερίσματα αυτού θα είναι αποκλειστικά επαγγελματικές στέγες. β) Η εγκατάσταση παραγωγής, ζύμωσης και αποθήκευσης του ζύθου, θα βρίσκεται εντός του καταστήματος ο δε χώρος αυτής θα είναι επαρκής και πάντως όχι μικρότερος των 50 τ. μ. επιπλέον του ελαχίστου χώρου που προβλέπεται για την συγκρότηση των καταστημάτων αυτών, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από τον υπόλοιπο χώρο με διαφανές άθραυστο υλικό. γ) θα υπάρχει ιδιαίτερος αυτοτελής αποθηκευτικός χώρος τουλάχιστον 5τ.μ. για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζύθου, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ιδιαίτερο ψυγείο αναλόγου χωρητικότητας αποκλειστικά για την διατήρηση του λυκίσκου. δ) Η απαγωγή των οσμών και των αερίων, που θα παράγονται κατά την παρασκευή του ζύθου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας, τα προερχόμενα δε από την παραγωγή του ζύθου απορρίμματα θα συλλέγονται και θα αποκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παρούσας. ε) Για την απόκτηση της άδειας της παραγράφου 1, του άρθρου 6 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος να λειτουργήσει κατάστημα εντός του οποίου θα παράγεται ζύθος θα επισυνάπτει, στη σχετική αίτησή του προς τον οικείο Ο.Τ.Α., μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού , στην οποία θα δηλώνεται η στατική επάρκεια του κτιρίου για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων."

Ημ/νία: 26.02.2003
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Κέντρα διασκέδασης

1. Στα καταστήματα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται τα καταστήματα, τα οποία προσφέρουν τρόφιμα ή/και ποτά σε περαστικούς πελάτες. Τέτοια καταστήματα είναι τα αναψυκτήρια περίπτερα, τα καταστήματα αναψυκτήρια χώρις καθίσματα, τα παγωτοπωλεία, τα οβελιστήρια για περαστικους πελάτες, οι κινητές καντίνες και άλλα παρόμοια καταστήματα. 2. Επίσης στα καταστήματα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται και τα κυλικεία, που λειτουργούν σε χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεις πολλών ατόμων, εφόσον δεν αναπτύσσονται σ’ αυτά τραπέζια και καθίσματα (κυλικεία εργοστασίων, δημοσίων θεαμάτων, σχολείων, ιδρυμάτων, μεγάρων, στα οποία στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, δημοτικών αγορών κλπ.). 3. Ορισμοί: α. Αναψυκτήρια περίπτερα είναι μικρά καταστήματα, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε κεντρικές πλατείες οδικές αρτηρίες, σταθμούς αυτοκινήτων ή σιδηροδρόμων, λιμένες και αερολιμένες, ακτές ομαδικής κολυμβήσεως (πλαζ), τουριστικούς ή αρχαιολογικούς χώρους και γενικά σε χώρους, στους οποίους παρατηρείται συνήθως συγκέντρωση ή διέλευση πολλών ατομων. Τα καταστήματα αυτά επιτρέπεται να προσφέρουν αναψυκτικά ποτά και μπύρα, καφέ γενικά και άλλα ροφήματα, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, και ορισμένα γλυκίσματα από αυτά που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, τουλούμπες κ.τ.όμ.), τόστ ή άλλα σάντουϊτς και πίττες (τυρόπιτες κ.τ.όμ.). β. Καταστήματα αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα είναι μικρά καταστήματα, τα οποία προσφέρουν σε όρθιους πελάτες ορισμένα γλυκίσματα από αυτά, που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, παντεσπάνι, τουλούμπες κ.τ.όμ.), παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, τοστ ή άλλα σάντουϊτς, πίττες (τυρόπιττες, σπανακόπιττες, πίτσες, μπουγάτσες κ.τ.όμ.), καφές, αναψυκτικά ποτά και μπύρα. Τα καταστήματα αυτά διαφέρουν από τα αναψυκτήρια περίπτερα κυρίως ως προς την κατασκευή και τον απαιτούμενο χώρο (παρ. 5 περίπτ. α και παρ. 6 του παρόντος άρθρου). γ. Παγωτοπωλεία είναι τα καταστήματα, στα οποία προσφέρονται μόνον κάθε είδους παγωτά, τυποποιημένα ή χύμα, που παρασκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια ή με εγκαταστημένα στο ίδιο το κατάστημα μηχανήματα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού, σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας δ. Οφελιστήρια για περαστικούς πελάτες είναι μικρά καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται, ψήνονται και προσφέρονται μόνον σε περαστικούς πελάτες σουβλάκια ή και άλλα παρασκευάσματα κρέατος ή και κοτόπουλα. Τα ίδια καταστήματα μπορούν να προσφέρουν ακόμη και αναψυκτικά ποτά και μπύρα. ε. Κυλικεία μεγάρων, σχολείων, δημοσίων θεαμάτων, ιδρυμάτων, κλινικών, κλπ. είναι μικρά καταστήματα, τα οποία λειτουργούν εντός μεγάρων (σε ισόγεια, ορόφους και στοές), στα οποία στεγάζονται γραφεία ή καταστήματα, σε δημοτικές ή κοινοτικές αγορές, σχολεία, ιδρύματα, νοσηλευτήρια, κρατικά ή ιδιωτικά, δημόσια θεάματα και γενικά σε χώρους εργασίας ή συγκεντρώσεως πολλών ατόμων και προορίζονται να εξυπηρετούν το προσωπικό και τους επισκέπτες των ανωτέρω γραφείων ή καταστημάτων, το προσωπικό και τους μαθητές των σχολείων, τους θεατές των δημοσίων θεαμάτων, τους ασθενείς των νοσηλευτηρίων κλπ. Τα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ γενικά και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα (γλυκά ταψιού, πάστες, κωκ, αμυγδαλωτά, κέϊκ και άλλα παρόμοια), παγωτά τυποποιημένα ή σε χύμα, τόστ ή άλλα σάντουϊτς, σοκολατοειδή, πίττες κ.τ.όμ., καθώς και ποτά αναψυκτικά και, εφόσον η χρήση αυτών δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό του Φορέα που εξυπηρετούν, οινοπνευματώδη. Ειδικότερα, προκειμένου για τα κυλικεία των σχολείων, σ’ αυτά μπορεί να προσφέρονται τα είδη, που επιτρέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις, καθώς και χυμοί φρούτων, ξηροί καρποί, γάλα εμφιαλωμένο σε μικρές φιάλες μιας μερίδας, φρούτα πλυμένα καλά και κατά προτίμηση τοποθετημένα κατά τεμάχιο ή μερίδα σε αδιάβροχες σακούλες, κουλούρια και ψωμί με τυρί. Στα κυλικεία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Π.Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου επιτρέπεται η πώληση και άλλων χρήσιμων στους ασθενείς ειδών, όπως κολώνιες, χαρτομάντιλα, χαρτί καθαριότητας, σαπούνια χεριών κ.τ.όμ., εφόσον θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερο νοητώς χώρο στο κυλικείο. Η άδεια λειτουργίας των κυλικείων τούτων χορηγείται μετά την απόκτηση της απαραίτητς άδειας σκοπιμότητας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 εδάφιο δεύτερο της παρούσας. Στα κινητά καταστήματα, αν η σύνδεση τους με το δημοτικό ή κοινοτικό δίκτυο υδρεύσεως δεν είναι δυνατή, για την κάλυψη των αναγκών τους σε νερό, θα χρησιμοποιείται υδατοδεξαμενή χωρητικότητας ½ κ.μ τουλάχιστον, σύμφωνα με το άρθρο 23 της παρούσας. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό, που ενδεχομένως απέμεινε στη δεξαμενή, θα απορρίπτεται. Τα ακάθαρτα νερά θα συγκεντρώνονται σε κλειστά δοχεία, τα οποία όταν γεμίζουν θα αδειάζουν στο πλησιέστερο φρεάτιο υπονόμων ή σε βόθρο ή, στην ανάγκη, θα σκορπίζονται σε ραντισμό στην επιφάνεια του εδάφους μακρυά από το άμεσο περιβάλλον της καντίνας και κατά τρόπο που να μη λιμνάζουν. γ. Τα άλλα καταστήματα του παρόντος άρθρου (καταστήματα αναψυκτήρια, παγωτοπωλεία, οβελιστήρια, κυλικεία) ιδρύονται και λειτουργούν σε κτίρια μόνιμης κατασκευής, με την έννοια του άρθρου 15 της παρούσας, εμβαδού τουλάχιστον 15 τ.μ., προκειμένου για αναψυκτήρια καταστήματα και οβελιστήρια, ή 8 τ.μ., προκειμένου για παγωτοπωλεία και κυλικεία. Το ύψος των καταστημάτων τούτων θα είναι σύμφωνα με το άρθρο 17 της παρούσας, πλην των κυλικείων, το ύψος των οποίων μπορεί να είναι μικρότερο, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Στα αναψυκτήρια καταστήματα, αν τα προσφερόμενα γλυκίσματα και είδη πιττών παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτόν, πέρα από τον χώρο πωλήσεως (12 τ.μ.), και ιδιαίτερος, σαφώς χωρισμένος, κατάλληλος χώρος παρασκευαστηρίου 20 τ.μ. τουλάχιστον, ο οποίος θα πληρεί τους περιγραφόμενους στο άρθρο 39 παρ. 4α(2) της παρούσας όρους. Αν τα προσφερόμενα σε αναψυκτήριο κατάστημα είδη προέρχονται από αναγνωρισμένα εργαστήρια ή εργοστάσια, οι πίττες όμως μεταφέρονται ημιτελείς στο κατάστημα, όπου τελικά θα ψηθούν, ο χώρος πωλήσεως του αναψυκτηρίου τούτου, στον οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις υπάρχει και κλίβανος, θα είναι 15 τ.μ. τουλάχιστον. Στα παγωτοπωλεία, αν εκτός από τη χρήση μηχανημάτων στιγμιαίας παρασκευής και προσφοράς παγωτού, παρασκευάζονται και άλλα είδη παγωτών, θα υπάρχει για τον σκοπό αυτόν, περά από τον ανωτέρω χώρο πωλήσεως (8 τ.μ.) και ιδιαίτερος, σαφώς χωρισμένος, κατάλληλος χώρος παρασκευαστηρίου 15 τ.μ. τουλάχιστον, ο οποίος θα πληρεί τους περιγραφόμενους στο άρθρο 39 παρ. 4α(2) της παρούσας όρους, για δε την Παρασκευή του παγωτού θα εφαρμόζεται η παρ. 13 του ίδιου άρθρου. 6. Επιτρέπεται η λειτουργία ως μικτού καταστήματος αναψυκτηρίου και οβελιστηρίου, εφόσον διατίθεται για τον σκοπό αυτόν χώρος τουλάχιστον 25 τ.μ. ή, προκειμένου για μικτό κατάστημα οβελιστήριο και αναψυκτήριο με παρασκευαστήριο, 45 τ.μ., με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ιδιαίτερο για κάθε τμήμα ποσωπικό και, αν το αναψυκτήριο διαθέτει παρασκευαστήριο, δεν θα παρασκευάζονται σ’ αυτό σουβλάκια. 7. Σε κατάστημα αναψυκτήριο ή οβελιστήριο ή παγωτοπωλείο ή μικτό κατάστημα αναψυκτήριο-οβελιστήριο ή παγωτοπωλείο ή μικτό κατάστημα αναψυκτήριο-οβελιστήριο του παρόντος άρθρου, εφόσον υπάρχει περίσσιος χώρος, πέραν από εκείνον που ορίζεται ανωτέρω για κάθε περίπτωση, επιτρέπεται να τοποθετηθεί κατά μήκος του τοίχου πάγκος με ανάλογο αριθμό (το πολύ μέχρι 10) μικρών καθισμάτων ("σκαμπώ") για την εξυπηρέτηση των πελατών. Για κάθε τέτοιο κάθισμα θα υπολογίζεται χώρος 0,65 τ.μ. Στα καταστήματα αυτά η προσφορά των επιτρεπόμενων ειδών θα γίνεται με σκεύη, κατά προτίμηση, μιας χρήσεως. 8. Σύστημα πλύσεως σκευών. Ολα τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα έχουν σύστημα πλύσεως των σκευών, που χρησιμοποιούνται κατά τους οποιουσδήποτε χειρισμούς των προσφερομένων ειδών (επεξεργασία, παρασκευή, τοποθέτηση, έκεθση, λήψη, προσφορά κλπ.). Ο αριθμός των λεκανών του συστήματος τούτου θα καθορίζεται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, ως ακολούθως: α) Νεροχύτης με μια λεκάνη, αν για την προσφορά των τροφίμων ή ποτών χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσεως. Στον νεροχύτη αυτόν θα πλύνονται τα χρησιμοποιούμενα κατά τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων σκεύη (σπάτουλες, λαβίδες, δίσκοι, πιατέλες, ταψιά κλπ.). Τα σκεύη αυτά, αφού απομακρυνθούν τα τυχόν υπάρχοντα υπολείμματα γλυκισμάτων ή άλλων παρασκευασμάτων, θα σαπουνίζονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό και ακολούθως θα ξεπλύνονται με άφθονο τρεχούμενο νερό. β) Νεροχύτης με δύο λεκάνες, αν για την προσφορά των τροφίμων χρησιμοποιούνται σκεύη πολλαπλής χρήσεως. Τα σκεύη, που φέρουν υπολείμματα λίπους, αυγού κλπ., αφού προπλυθούν στην πρώτη λεκάνη με ζεστό νερό και σαπούν ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό, θα σαπουνίζονται στην ίδια λεκάνη και ακολούθως θα ξεπλύνονται με άφθονο τρεχούμενο νερό στη δεύτερη λεκάνη. Για την εξασφάλιση τρεχούμενου ζεστού νερόυ θα υπάρχει θερμοσίφωνας επαρκούς χωρητικότητας, ανάλογης με την κίνηση του καταστήματος. Ο χώρος, στον οποί τοποθετείται το ανωτέρω σύστημα πλύσεως σκευών, θα αποτελεί συνήθως μέρος του κυρίου καταστήματος, εκτός αν υπάρχει παρασκευαστήριο, οπότε μπορεί να βρίσκεται σ’ αυτό. Ο διαχωρισμός του χώρου τούτου από τον χώρο του καταστήματος ή του παρασκευαστηρίου δεν είναι απαραίτητος. Κατά τα άλλα, οι διατάξεις του άρθρου 26 της παρούσας εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. 8. Τα αποχωρητήρια δεν είναι απαραίτητα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου, πλην των αναφερομένων στην παρ. 3 με στοιχεία β και δ, τα οποία εφόσον απασχολοόυνται σ’ αυτά περισσότερα από δύο άτομα και δεν υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε άλλο αποχωρητήριο, σύμφωνα με την παρ. 3 περίπτ. ε’ άρθρου 25 της παρούσας, πρέπει να διαθέτουν αποχωρητήριο για την εξυπηρέτηση του προσωπικού τους. Ο χώρος του αποχωρητηρίου τούτου, ο οποίος μπορεί να είναι μικρότερος από τον καθοριζόμενο με την παρ. 5 άρθρου 25 της παρούσας, θα είναι επί πλέον του απαιτούμενου, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος, για το κυρίως κατάστημα. Κατά τα άλλα το αποχωρητήριο θα πληρεί τους όρους του άρθρου 25 της παρούσας. 9. Σύστημα απαγωγής αερίων, οσμών και καπνών. Στα οβελιστήρια θα υπάρχει απαραίτητα σύστημα απαγωγής των παραγομένων κατά το ψήσιμο του κρέατος αερίων και οσμών (κνίσα) και, αν ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιούνται ξυλάνθρακες, πετρέλαιο κ.τ.όμ., του καπνού και της αιθάλης. Η εγκατάσταση του ανωτέρω συστήματος απαγωγής των αερίων κλ.π. θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. Σε ορισμένα καταστήματα του παρόντος άρθρου η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να επιβάλει την τοποθέτηση ειδικού συστήματος φίλτρων κατάλληλου να εξουδετερώνει πλήρως τα αέρια, τις οσμές κ.λπ., το οποίο θα συντηρείται ανελλιπώς για να εξασφαλίζεται η κανονική λειτουργία και απόδοσή του. 10. Ψυγεια - θερμοθάλαμοι. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ηλεκτρικά ή άλλα κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας, υπό σταθερή ψύξη, τουλάχιστον +7 βαθμούς κελσίου, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς τους (σάντουιτς και πίττες +1 βαθμούς κελσίου μέχρι +5 βαθμούς κελσίου). Αν ο καταστηματάρχης επιθυμεί την έκθεση των ανωτέρω τροφίμων, θα χρησιμοποιεί ψυγεία προθήκες. Τα παγωτά θα συντηρούνται σε κατάψυξη -10 βαθμούς κελσίου τουλάχιστον. Τα τρόφιμα, που διαθέτονται ζεστά (τυρόπιττες, μπουγάτσες κ.τ.όμ.), θα διατηρούνται σε θερμοθαλάμους υπό θερμοκρασία ανωτέρα των +60 βαθμών κελσίου. Μετά το τέλος της εργασίας, τα τυχόν αδιάθετα τρόφιμα, αφού αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα τοποθετούνται στα ψυγεία για συντήρηση. Στα κινητά καταστήματα, αν δεν είναι δυνατή η ηλεκτροδότησή τους από το δίκτυο της Δ.Ε.Η., για τη λειτουργία των ψυγείων, θερμοθαλάμων, εστιών κ.λπ., θα υπάρχει ηλεκτρογεννήτρια, εκτός αν χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν άλλα μέσα ενέργειας (υγραέριο κ.τ.όμ.). Ανεξάρτητα από το μέσο που χρησιμοποιείται για τη λειτουργία των ψυγείων των κινητών καταστημάτων, ο καταστηματάρχης οφείλει να φροντίζει για τη συνέχιση της συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίμων και μετά το τέλος της εργασίας. Για τα ψυγεία και τους θερμοθαλάμους των καταστημάτων του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται, πλην των ανωτέρω, και οι διατάξεις των παρ. 6 και 7 του αρθρου 38 της παρούσας. 11. Επιπλα και σκεύη. Τα χρησιμοποιούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου έπιπλα θα είναι καλής κατασκευής με λείες, στιλβωμένες ή ελαιοχρωματισμένες, επιφάνειες και θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά. Για τη φύλαξη ή την έκθεση των κάθε είδους σκευών και των μη ευαλλοίωτων τροφίμων θα υπάρχουν απαραίτητα ερμάρια και προθήκες, που θα κλείνουν ερμητικά. Οι επιφάνειες των πάγκων ή τραπεζιών, πάνω στις οποίες γίνονται διάφοροι χειρισμοί τροφίμων (παρασκευή, επεξεργασία κ.λπ.), θα είναι καλυμμένες με μάρμαρο ή ανοξίδωτο χάλυβα ή, όπου επιβάλλεται τούτο λόγω της φύσεως της εκτελούμενης εργασίας, με σκληρό ξύλο, και δεν θα έχουν ρωγμές ή άλλες φθορές. Τα κάθε είδους χρησιμοποιούμενα σκεύη θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο και επιτρεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία υλικό και δεν θα παρουσιάζουν οξιδώσεις ή παραμορφώσεις ή οποιεσδήποτε άλλες φθορές. Σκεύη που παρουσιάζουν οξιδώσεις ή παραμορφώσεις ή άλλες φθορές απομακρύνονται με τη φροντίδα του καταστηματάρχη. Μετά τη χρησιμοποίησή τους τα σκεύη θα πλύνονται επιμελώς και, αφού σφουγγαρισθούν, θα τοποθετούνται σε κατάλληλα ερμάρια ή προθήκες για να προστατεύονται από τις ρυπάνσεις και μολύνσεις. Κατά τον ίδιο τρόπο θα φυλάσσονται και τα τυχόν χρησιμοποιούμενα σκεύη μιας χρήσεως. Αν χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσεως θα υπάρχει αναρτημένη σε εμφανές σημείο του καταστήματος επιγραφή, με την οποία θα υποδεικνύεται στους πελάτες να καταστρέφουν μόνοι τους τα ανωτέρω σκεύη. Οι σωληνίσκοι αναρροφήσεως των ποτών και τα κουταλάκια μιας χρήσεως, που ενδεχομένως συνοδεύουν τα αναψυκτικά ποτά και τα παγωτά ή άλλα παρασκεύσματα, θα έχουν αποστειρωθεί στο εργοστάσιο παραγωγής τους και τοποθετηθεί κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από διάβροχο χαρτί ή πλαστική. 12. Τα γλυκίσματα, οι πίττες κ.λπ. παρασκευάσματα, που προσφέρονται στα καταστήματα του παρόντος άρθρου, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά με τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής, ή θα παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα, το οποίο σε τέτοιες περιπτώσεις θα διαθέτει τον απαραίτητο για τον σκοπό αυτόν κατάλληλο χώρο παρασκευαστηρίου με την επιβαλλόμενη συγκρότηση και εξοπλισμό, σύμφωνα με το άρθρο 39 της παρούσας. Η μεταφορά των γλυκισμάτων, πιττών και άλλων παρασκευασμάτων, που προέρχονται από εργαστάσια ή εργαστήρια, θα γίνεται μέσα σε κλειστά κατάλληλα δοχεία ή κιβώτια από ανοξίδωτο μέταλλο ή ξύλινα ή πλαστικά, ανάλογα με το είδος του προϊόντος. Τα οχήματα μεταφοράς των ανωτέρω προϊόντων θα πληρούν τους όρους της παρ. 9 άρθρου 39 της παρούσας. 13. Τα πωλούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου τρόφιμα και ποτά, καθώς και οι χρησιμοποιούμενες για την Παρασκευή τους πρώτες ύλες, θα έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (όψη, γεύση, οσμή) και θα πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονομικούς όρους, που ορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Σε περιπτώσεις που η παρασκευή των γλυκισμάτων, πιττών και άλλων παρασκευασμάτων γίνεται σε κατάστημα του παρόντος άρθρου, απογορεύεται η χρησιμοποίηση για την Παρασκευή των προϊόντων τούτων υπερώριμων ή άγουρων καρπών, σιροπιών που έχουν υποστεί ζύμωση, αλλοιωμένων πρώτων υλών, επιβλαβών ουσιών γενικά και μη εγκεκριμένων χρωστικών ή άλλων πρόσθετων ουσιών, καθώς και η μεταποίηση παλαιών γλυκισμάτων ή παρασκευασμάτων γενικά και η επανακατάψυξη λιωμένων παγωτών. Η περισυλλογή ειδών ζαχαροπλαστικής κλπ., που έχουν χρησιμοποιηθεί ήδη, όπως υπολειμμάτων κέϊκ, παντεσπανιού κ.λπ., είναι αδικαιολόγητη και απαγορεύεται. 14. Τα γλυκίσματα και άλλα παρασκευάσματα, καθώς και όλα τα είδη, που τρώγονται όπως έχουν, θα διατηρούνται σε ερμητικά κλειστές προθήκες ή ερμάρια για να προστατεύονται από τις μύγες, τις κατσαρίδες, τους ποντικούς, τον κανιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις. Αν πρόκειται για είδη ευαλλοίωτα ή προσφερόμενα ζεστά θα διατηρούνται σε ψυγεία ή θερμοθαλάμους, αντίστοιχα, σύμφωνα με την παρ. 10 του παρόντος άρθρου. Η κατά αντίθετο προς τα ανωτέρω τρόπο έκθεση και διατήρηση των προαναφερόμενων ειδών, καθώς και η ψηλάφηση τούτων από το προσωπικό και τους πελάτες του καταστήματος απαγορεύεται. Η λήψη των κάθε είδους παρασκευασμάτων και άλλων τροφίμων, που τρώγονται όπως έχουν, για την προσφορά τους στους πελάτες θα γίνεται με ειδικά για τον σκοπό αυτόν προοριζόμενα όργανα (κουτάλια, πηρούνια, λαβίδες κ.τ.όμ.) και όχι με τα χέρια. Τα γλυκίσματα, οι πίττες, τα σάντουϊτς, τα ποτά κ.λπ. θα προσφέρονται με καθαρά σκεύη πολλαπλής ή μιας χρήσεως ή με καθαρό αδιάβροχο χαρτί. Τα αναψυκτικά ποτά, οι μπύρες και ο έτοιμος τυποποιημένος καφές, αν δεν προσφέρονται με ποτήρια, μιας ή πολλαπλής χρήσεως, αλλά με τη συσκευασία τους, θα συνοδεύονται απαραίτητα με σωληνίσκους αναρροφήσεως μιας χρήσεως (καλαμάκια) αποστειρωμένους και τοποθετημένους κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική. Επίσης, τα συσκευασμένα σε κύπελλα παγωτά θα προσφέρονται με κουταλάκια μιας χρήσσεως, ξύλινα ή πλαστικά, αποστειρωμένα και τοποθετημένα κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική. 15. Οι διατάξεις των παρ. 13 και 14 του άρθρου 39 της παρούσας, οι αναφερόμενες στην παρασκευή, στη συντήρηση και στη διάθεση παγωτών, εφαρμόζονται ανάλογα και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. 16. Ολοι οι χώροι των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα χρησιμοποιούμενα σ’ αυτά σκεύη, συσκευές, εργαλεία, έπιπλα κ.λπ. θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά με τη φροντίδα του καταστηματάρχη. Η παρουσία περιττών αντικειμένων και ειδών συσκευασίας (κιβώτια, καφάσια κ.λπ.) στους χώρους πωλήσεως και στα τυχόν υπάρχοντα παρασκευαστήρια των ανωτέρω καταστημάτων απαγορεύεται. Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων σκευών μιας χρήσεως, χαρτιών, σωληνίσκων αναρροφήσεως κ.τ.όμ. θα υπάρχει κατάλληλο μεταλλικό δοχείο επαρκούς χωρητικότητας με κάλυμμα, το οποίο θα ανοίγει με ειδικό μηχανισμό (πεντάλι) και θα κλείνει καλά. 17. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 3, ,34, 35 και 36 της παρούσας εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. Πέρα από τις επιβαλλόμενες με το άρθρο 36 υποχρεώσεις, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει σε καταστήματα του παρόντος άρθρου την πρόσληψη υπαλλήλου ταμία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνηση τους παρέχει τέτοια δυνατότητα. Ιδιαίτερα, προκειμένου για κυλικεία σχολείων, δεν επιτρέπεται η απασχόληση σ’ αυτά προσώπων, τα οποία ασχολούνται με τον καθαρισμό των χώρων του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί στα ανωτέρω πρόσωπα να πωλούν, σαν στάσιμοι μικροπωλητές, μόνον τυποποιημένα σε ατομική συσκευασία προϊόντα εργαστηρίων ή εργοστασίων τροφίμων, με την προϋπόθεση ότι δεν θα παραβιάζεται η συσκευασία των προϊόντων τούτων και θα εξασφαλίζεται η καταλληλότητά τους και ότι τα πρόσωπα αυτά θα φροντίζουν με σχολαστικότητα για την ατομική τους καθαριότητα (τακτικό πλύσιμο χεριών, ιδιαίτερη καθαρή μπλούζα). 18. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αναφερόμενες στην υγιεινή και στην καθαριότητα των χώρων, (όχι όμως και στο μέγεθος τούτων), του εξοπλισμού και του προσωπικού των κυλικείων και αναψυκτηρίων, καθώς και στην καταλληλότητα των προσφερομένων στα καταστήματα αυτά τροφίμων και ποτών, εφαρμόζονται ανάλογα και στα λειτουργούντα σε συγκοινωνιακά μέσα παρόμοια καταστήματα.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Προσφορά τροφίμων-ποτών ,Περαστγικοί πελάτες

1. Ορισμοί: α. Ως "ομοειδή καταστήματα" του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας εννοούνται κατωτέρω τα καταστήματα, που περιλαμβάνονται σε ένα από τα άρθρα αυτά, με τις διατάξεις του οποίου ρυθμίζονται κατά ενιαίο τρόπο, μεταξύ άλλων, και τα θέμτα που αναφέρονται στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισμό των καταστημάτων τούτων. β. Ως "μη ομοειδή καταστήματα" των άρθρων 37, 38 και 39 της παρούσας εννοούνται κατωτέρω τα καταστήματα, που περιλαμβάνονται σε δύο τουλάχιστον από τα άρθρα αυτά, με τις διατάξεις των οποίων ρυθμίζονται κατά διάφορο για κάθε είδος των καταστημάτων τούτων τρόπο τα αναφερόμενα στους χώρους, στη συγκρότηση και στον εξοπλισμό τους θέματα. 2. Δύο ή περισσότερα ομοειδή καταστήματα του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας επιτρέπεται να λειτουργούν ως ένα μικτό κατάστημα (καφέ-μπαρ ή πιτσαρία-σνακ μπαρ ή ψητοπωλείο-πιτσαρία ή γαλακτοζαχαροπλαστείο κ.τ.όμ.). Το ανωτέρω μικτό κατάστημα θα έχει όλους τους χώρους εργασίας και βοηθητικούς χώρους, με την ανάλογη συγκρότηση και εξοπλισμό, (αίθουσα πελατών, παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, αποθήκη, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού κλπ.), όπως ορίζουν οι διατάξεις του αναφερόμενου στα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα άρθρου της παρούσας (37 ή 38 ή 39). Ο καθένας από τους χώρους αυτούς θα είναι κοινός για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών όλων των καταστημάτων που αποτελούν το μικτό κατάστημα, σαν να πρόκειται για ένα απλό κατάστημα του ανωτέρω άρθρου. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του σχετικού με τα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα άρθρου, το ένα μόνον από τα καταστήματα αυτά απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέτει κάποιον χώρο εργασίας ή βοηθητικό χώρο, ο χώρος αυτός θα υπάρχει στο μικτό κατάστημα για την εκτέλεση των αντίστοιχων λειτουργιών του άλλου καταστήματος. 3. Δύο ή περισσότερα μη ομοειδή καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39 της παρούσας επιτρέπεται να λειτουργούν ως ένα μικτό κατάστημα (π.χ. Καφετερία - πιτσαρία ή καφετερία - σκαν μπαρ ή Καφέ - σνακ μπαρ ή Εστιατόριο - ζαχαροπλαστείο κ.τ.όμ.). Το ανωτέρω μικτό κατάστημα θα έχει όλους τους χώρους εργασίας και βοηθητικούς χώρους, με την ανάλογη συγκρότηση και εξοπλισμό, (αίθουσα πελατών, παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού κλπ.), όπως ορίζουν οι διατάξεις των αναφερόμενων στα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα άρθρων της παρούσας (37, 38 και 39). Ο καθένας από τους χώρους αυτούς θα είναι κοινός για την εκτέλεση των αντίστοιχων εργασιών όλων των καταστημάτων, που αποτελούν το μικτό κατάστημα, σαν να πρόκειται για ένα απλό κατάστημα των ανωτέρω άρθρων. Το εμβαδόν κάθε χώρου εργασίας ή βοηθητικού χώρου θα είναι ίσο τουλάχιστον με το μεγαλύτερο από τα εμβαδά που προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις των ανωτέρω άρθρων για τον αντίστοιχο χώρο του καθενός από τα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών με τα καταστήματα που αποτελούν το μικτό κατάστημα άρθρων, το ένα μόνον από τα καταστήματα αυτά απαλλάσσεται από την υποχρέωση να διαθέτει κάποιον χώρο εργασίας ή βοηθητικό χώρο, ο χώρος αυτός θα υπάρχει στο μικτό κατάστημα για την εκτέλεση των αντίστοιχων λειτουργιών των άλλων καταστημάτων. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω: α. Τα μικτά καταστήματα, που αποτελούνται από μη ομοειδή καταστήματα των άρθρων 38 και 39, θα διαθέτουν ιδιαίτερα, σαφώς χωρισμένα, για κάθε είδος των καταστημάτων τούτων παρασκευαστήρια, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των ανωτέρω άρθρων. β. Αν μικτό κατάστημα αποτελείται από καταστήματα των άρθρων 38 και 37 ή/και 39 (π.χ. εστιατόριο-καφετερία, εστιατόριο-ζαχαροπλαστείο, εστιατόριο-καφετερια-ζαχαροπλαστείο), θα διαθέτει αίθουσα πελατών του ,καταστήματος του άρθρου 38 χωριστή, έστω και νοητώς, από την αίθουσα πελατών του άλλου καταστήματος (άρθρου 37 ή/και 39). "Επιτρέπεται η παραγωγή ζύθου (μπύρας) σε ποσότητα που ορίζεται από το άρθρο 19, του Ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249/99 τ. Α') "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 3, του Ν. 2963/1922, άρθρο 3Α, αποκλειστικά εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, στα οποία προβλέπεται η προσφορά αλκοολούχων ποτών και με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) Το οίκημα, στο οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί η επιχείρηση θα αποτελεί ανεξάρτητο κτίριο ή σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον όλα τα διαμερίσματα αυτού θα είναι αποκλειστικά επαγγελματικές στέγες. β) Η εγκατάσταση παραγωγής, ζύμωσης και αποθήκευσης του ζύθου, θα βρίσκεται εντός του καταστήματος ο δε χώρος αυτής θα είναι επαρκής και πάντως όχι μικρότερος των 50 τ. μ. επιπλέον του ελαχίστου χώρου που προβλέπεται για την συγκρότηση των καταστημάτων αυτών, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από τον υπόλοιπο χώρο με διαφανές άθραυστο υλικό. γ) θα υπάρχει ιδιαίτερος αυτοτελής αποθηκευτικός χώρος τουλάχιστον 5τ.μ. για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζύθου, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ιδιαίτερο ψυγείο αναλόγου χωρητικότητας αποκλειστικά για την διατήρηση του λυκίσκου. δ) Η απαγωγή των οσμών και των αερίων, που θα παράγονται κατά την παρασκευή του ζύθου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας, τα προερχόμενα δε από την παραγωγή του ζύθου απορρίμματα θα συλλέγονται και θα αποκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παρούσας. ε) Για την απόκτηση της άδειας της παραγράφου 1, του άρθρου 6 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος να λειτουργήσει κατάστημα εντός του οποίου θα παράγεται ζύθος θα επισυνάπτει, στη σχετική αίτησή του προς τον οικείο Ο.Τ.Α., μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού , στην οποία θα δηλώνεται η στατική επάρκεια του κτιρίου για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων."

Ημ/νία: 26.02.2003
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Μικτά καταστήματα ,Εστιατόριο - Ζαχαροπλαστείο ,Καθισμένοι πελάτες

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.