1. "Επιτρέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές μόνον των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών τροφίμων και ποτών: α. Κουλουριών, σταφιδόψωμων και άλλων ειδών κουλουροποιίας. β. Συσκευασμένων προϊόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, καθώς και "μαλλιού της γριάς". γ. Τυποποιημένων παγωτών. δ. Εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών. ε. Ορισμένων ξηρών καρπών, όπως είναι τα φυστίκια, στραγάλια, πασατέμπος, φουντούκια, σταφίδες κ.τ.όμ., καθώς και τα κάστανα και καλαμπόκια. 2. Επίσης επιτρέπεται η πώληση από πλανόδιους μικροπωλητές και των κατωτέρω ειδών, εφόσον κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής δεν απαγορεύεται τούτο από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας άλλων Υπουργείων, και υπό τους περιγραφόμενους κατωτέρω, κατά περίπτωση, όρους και προϋποθέσεις: α. Ψαριών και άλλων αλιευμάτων, πλην κατεψυγμένων, εφόσον για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. β. Τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, πλην των ευαλλοίωτων τροφίμων, τα οποία απαιτούν συντήρηση σε ψυγείο, εφόσον για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου. γ. Οπωροκηπευτικών, εφόσον το χρησιμοποιούμενο για τον σκοπό αυτόν μεταφορικό μέσο διατηρείται απόλυτα καθαρό και ο πωλητής παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των πωλουμένων προϊόντων από κάθε είδους ρυπάνσεις. Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακώς, ως πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές, ορισμένα είδη οπωροκηπευτικών (λ.χ. βερίκοκκα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια, σταφύλια, μήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες κ.τ.όμ.) κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρμογή η παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται όμως τυχόν ισχύουσες συναφείς προς αυτή διατάξεις άλλης Νομοθεσίας. Στο εξής δεν επιτρέπεται η πώληση οπωροκηπευτικών από μονίμως στάσιμους πωλητές (με εξαίρεση τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου). Εξαιρετικά, οι ασκούντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας το επάγγελμα του στάσιμου πωλητή οπωροκηπευτικών μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για όσο διάστημα επιθυμούν, εφόσον η οικεία Αστυνομική Αρχή κρίνει ότι συντρέχουν οι απαραίτητες για τούτο προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις τυχόν ισχύουσας άλλης σχετικής Νομοθεσίας. 3. Απαγορεύεται η πώληση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές άλλων, πλην των αναφερόμενων ανωτέρω, ευαλλοίωτων τροφίμων, όπως είναι τα σάντουιτς, οι τυρόπιττες κ.τ.όμ., για τα οποία, σε περιπτώσεις διαθέσεώς τους από τους ανωτέρω πωλητές, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεώς τους σε σταθερή θερμοκρασία έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10 βαθμών κελσίου μέχρι +60 βαθμών κελσίου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. 4. Τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 (περίπτ. β) είδη θα παρασκευάζονται ή/και θα συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Επί των μέσων συσκευασίας των τυποποιημένων τροφίμων ή ποτών, θα αναγράφονται οι ενδείξεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι σχετικές Υγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις. 5. Τα κουλούρια και τα άλλα αρτοσκευάσματα, καθώς και οι ξηροί καρποί, εκτός από τα κάστανα και τα καλαμπόκια, θα τοποθετούνται σε υαλόφρακτες προθήκες, οι οποίες θα κλείνουν καλά, ώστε το εσωτερικό τους να προστατεύεται από τον κονιορτό, τις μύγες και άλλες ρυπάνσεις. Ανάλογα μέτρα θα παίρνονται και για την προστασία του "μαλλιού της γριάς" από τις ρυπάνσεις, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η εκτέλεση των απαραίτητων για την Παρασκευή του προϊόντος χειρισμών (συνιστάται τουλάχιστον η κάλυψη του καζανιού παρασκευής του προϊόντος με κατάλληλο κάλυμμα, το οποίο θα αφαιρείται μόνον κατά τον χρόνο λήψεως του παρασκευάσματος). Τα χρησιμοποιούμενα για την τοποθέτηση του παρασκευάσματος ξυλάκια θα είναι αμεταχείριστα και απόλυτα καθαρά. Τα τυποποιημένα παγωτά θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, κατά προτίμηση ηλεκτρικά, υπό σταθερή ψύξη -10 βαθμούς κελσίου τουλάχιστον. Η ψύξη των αναψυκτικών ποτών θα γίνεται σε ψυγεία, έστω και πάγου, και μέχρι την τοποθέτησή τους σ’ αυτά θα διατηρούνται σε σκιερά και δροσερά μέρη. Η ψύξη αναψυκτικών πάνω σε τεμάχια πάγου απαγορεύεται. Για τον έλεγχο της ψύξεως των ψυγείων συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίμων θα υπάρχει στο εσωτερικό τούτων θερμόμετρο, τοποθετημένο σε κατάλληλο σημείο για να μην καταστρέφεται. 6. Για την πώληση των νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων από πλανόδιους ιχθυοπώλες θα χρησιμοποιούνται κάθε είδους οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θάλαμο, του οποίου τα τοιχώματα, η οροφή και το δάπεδο θα είναι επενδυμένα εσωτερικά με γαλβανισμένη λαμαρίνα ή με άλλο κατάλληλο αδιαπότιστο υλικό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό και οποιαδήποτε άλλα επιτρεπόμενα από την Κτηνιατρική Νομοθεσία μέσα, κατάλληλα κατά την κρίση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Τα νωπά ψάρια και άλλα αλιεύματα θα τοποθετούνται εντός κιβωτίων ή τελάρων, συντηρούμενα με τριμμένο πάγο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 43 της παρούσας και στις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. 7. Για την πώληση από πλανόδιους πωλητές των κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενων ειδών παντοπωλείου θα χρησιμοποιούνται οχήματα με κατάλληλο αμάξωμα, που θα πληρεί τους όρους της παρ. 6 άρθρου 46 της παρούσας. 8. Οι πλανόδιοι και στάσιμοι πωλητές τροφίμων ή ποτών θα έχουν βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα φαίνεται ότι ο κάτοχός του είναι ακίνδυνος για τη δημόσια υγεία, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας, και θα είναι καθαροί. Οι πωλητές ειδών των παρ. 1 και 2 (περίπτ. α και β) του παρόντος άρθρου θα φορούν ανοικτόχρωμη μπλούζα. 9. Για τη διάθεση των αναφερόμενων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ειδών απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του πωλητή, εκδιδόμενη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελμάτων» και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, που επιβάλλουν οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας στάσιμου ή πλανόδιου πωλητή κάστανων και καλαμποκιών, καθώς και οπωροκηπευτικών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διαθέσεως ψαριών ή άλλων αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. Οι παραγωγοί των προϊόντων κουλουροποιίας, τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών οφείλουν να μη διαθέτουν τα προϊόντα τους σε πλανόδιους ή στάσιμους πωλητές, αν προηγουμένως δεν διαπιστώσουν ότι είναι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας. Η οικεία Αστυνομική Αρχή ανακαλεί την άδεια πλανόδιου ή στάσιμου πωλητή τροφίμων ή ποτών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 11 της παρούσας, σε περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους ότι ο πωλητής δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ποστασίας της δημόσιας υγείας.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Πλανόδιοι μικροπωλητές ,Τρόφιμα ,Ποτά

1. Ορισμός: Αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών είναι μηχανήματα, τα οποία, αφού τεθούν σε λειτουργία με κέρμα, διαθέτουν αυτόματα ορισμένα είδη τροφίμων ή ποτών, όπως είναι τα ζαχαρώδη προϊόντα, οι ξηροί καρποί, τα αναψυκτικά ποτά, τα ζεστά ή κρύα ροφήματα, τόστ κ.τ.όμ. 2. Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται συνήθως εντός καταστημάτων ή στις προσόψεις αυτών, επί της οικοδομικής γραμμής του κτιρίου. Μπορεί όμως ένα τέτοιο μηχάνημα να τοποθετηθεί και επί του πεζοδρομίου, σε επαφή με το εξωτερικό τοίχο του καταστήματος του κατόχου του, με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του θα είναι τέτοια, ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των περιεχόμενων τροφίμων ή ποτών από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις, και ότι η θέση, στην οποία τοποθετείται, δεν επηρεάζεται από τις δυσμενείς καιρικές μεταβολές και τον κονιορτό και προσφέρεται για τον εύκολο καθαρισμό του. Επίσης, είναι δυνατό τα ανωτέρω μηχανήματα να τοποθετούνται και σε χώρους ομαδικής εργασίας ή διαβιώσεως (Γραφεία, εργοστάσια, σχολεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατώνες κ.τ.όμ.), καθώς και σε Πρακτορεία λεωφορείων και συγκοινωνιακούς σταθμούς, σε κατάλληλες στεγασμένες θέσεις εντός των εσωτερικών διαδρόμων ή αιθουσών τούτων, μακρυά από αποχωρητήρια, πλυντήρια και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να προκαλούνται κονιορτός, αναθυμιάσεις, αέρια και κάθε είδους ρυπάνσεις. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτόματων πωλητών τροφίμων ή ποτών σε χώρους, στους οποίους, λόγω της φύσεως της εκτελούμενης σ’ αυτούς εργασίας, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί καθαριότητα ή παράγονται αέρια, ατμοί, κονιορτός κ.λπ. (συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, υδραυλικά εργαστήρια, ξυλουργεία, καθαριστήρια, βαφεία, εργαστήρια βαφής επίπλων, υποδηματοποιεία, σιδηρουργεία κ.τ.όμ.). 3. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των αυτόματων πωλητών τροφίμων ή ποτών απαιτείτα άδεια της οικείας Αστυνομικής Αρχής με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου. Μεταξύ των απαραίτητων για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας δικαιολογητικών στην αίτηση του ενδιαφερόμενου θα επισυνάπτεται: Αν το μηχάνημα έχει εισαχθεί από την αλλοδαπή, αντίγραφο ειδικού πιστοποιητικού της αρμόδιας Αρχής της Χώρας προελεύσεώς του, στο οποί θα φαίνεται ότι τούτο έχει ελεχθεί από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας και ότι ο κατασκευαστής του έχει συμμορφωθεί με τις υγειονομικές προδιαγραφές της ειδικής τεχνικής Υπηρεσίας της Αρχής αυτής. Αν το μηχάνημα είναι εγχώριας κατασκευής, αντίγραφο των τεχνικοϋγειονομικών προδιαγραφών του, εγκεκριμένων από τη Δ/νση Δημοσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για να διαπιστωθεί από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία αν ο κατασκευαστής του μηχανήματος έχει συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές αυτές. Ο αριθμός της ανωτέρω άδειας, το ονοματεπώνυμο του κατόχου του μηχανήματος και η διεύθυνση εγκατάστασεώς του θα έχουν χαραχθεί σε κατάλληλη μεταλλική πλάκα διαστάσεων 10Χ15 εκτστμ. προσαρμοσμένη σε εμφανές σημείο επί των εξωτερικών τοιχωμάτων του μηχανήματος. 4. Οι αυτόματοι πωλητές θα λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης καταριότητας, υποβαλλόμενοι με τη φροντίδα του κατόχου τους, καθημερινά μεν σε μερικό καθαρισμό των εξαρτημάτων τους, τα οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις ρυπάνσεις, όπως είναι οι περιέκτες και τα στόμια λήψεως των τροφίμων, κάθε Δευτέρα δε μέρα της εβδομάδας σε γενικό καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων τους με σαπωνούχο ζεστό νερό και ακολούθως με άφθονο πόσιμο νερό. Ιδιαίτερα, προκειμένου για αυτόματους πωλητές ποτών, ο καθαρισμός των δοχείων, που περιέχουν τα ποτά, των σωλήνων και των στομίων παροχής των ποτών θα γίνεται καθημερινά (κάθε πρωί) ως ακολούθως: α. Τα τυχόν υπάρχοντα στο μηχάνημα υπολείμματα ποτών μεταγγίζονται σε καθαρά δοχεία. β. Τα στοιχεία, που περιείχαν τα ποτά θα γεμίζονται με ζεστό νερό (τουλάχιστον +43 βαθμούς κελσίου) και το μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία επί 10’’ (δεύτερα λεπτά) τουλάχιστον ή με καθαρό νερό βρύσης και το μηχάνημα θα λειτουργεί επί 5’ (πρώτα λεπτά) τουλάχιστον. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με προσθήκη στο νερό απορρυπνατικού-απολυμαντικού επιτρεπόμενου να χρησιμοποιείται σε μηχανήματα, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Τα μη κινητά τμήματα, που έρχονται σε επαφή με τα ποτά θα καθαρίζονται με καθαρό σφουγγάρι βουτηγμένο στο ίδιο διάλυμα. Ακολουθεί έκπλυση των ανωτέρω εξαρτημάτων με άφθονο καθαρό νερό και τα ποτά ξανατοποθετούνται στο μηχάνημα. Κατά τον καθορισμό του μηχανήματος θα ελέγχεται η καλή κατάσταση των εξαρτημάτων του, ώστε να εξασφαλίζονται τα προσφερόμενα είδη από τις κάθε είδους ρυπάνσεις. 5. Το στόμιο εισαγωγής των τροφίμων ή ποτών στον περιέκτη θα κλείνει στεγανά με παρεμβολή ελαστικού παρεμβάσεως (φλάτζα) μεταξύ των άνω άκρων του περιέκτη, που ορίζουν το στόμιο αυτό, και του καλύμματός του, ώστε να αποκλείεται η ρύπανση των παρεχομένων με τον αυτόματο πωλητή ειδών. Αν ο αυτόματος πωλητής παρέχει ποτά, κάτω από το στόμιο εξόδου θα είναι προσαρμοσμένο κατάλληλο δοχείο περισυλλογής του ποτού, που ενδεχομένως χύνεται. Η επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου του δοχείου τούτου απαγορεύεται. 6. Τα ποτήρια μιας χρήσεως, χάρτινα ή πλαστικά, με τα οποία προσφέρονται τα αναψυκτικά ή ροφήματα, θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θήκες, ώστε να προστατεύονται από τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις. 7. Τα προσφερόμενα με τους αυτόματους πωλητές τρόφιμα ή ποτά θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως, και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικού και Αγορανομικών Διατάξεων για τα τρόφιμα. Το χρησιμοποιούμενο για την αραίωση του σακχαρούχου συμπυκνώματος χυμών φρούτων ή για την Παρασκευή ζεστών ροφημάτων νερό θα είναι πόσιμο και καθαρό, προερχόμενο από ελεγμένη ύδρευση. 8. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10 βαθμών κελσίου μέχρι +60 βαθμών κελσίου και την πλήρη καθαριότητα των εσωτερικών τοιχωμάτων τους (σωλήνες, βαλβίδες, στρόφιγγες, στόμια εισόδου και εξόδου, περιέκτες τροφίμων ή ποτών, κύπελλα) ενεργείται μακροσκοπικώς κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά Οργανα επιθεωρήσεις. Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο θα γίνονται και δειγματοληψίες των προσφερομένων με τους αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ποτών, για μικροβιολογικό ή χημικό έλεγχο αυτών, για να εξακριβώσουν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία του ανθρώπου. Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους. Για τον χαρακτηρισμό των προσφερόμενων με τους αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ποτών, σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις. 9. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, ο Νομάρχης μπορεί με απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της Υγειονομικής Επιτροπής ή της Υγειονομικής Υπηρεσίας, να επιβάλει την προσωρινή, μέχρι ένα μήνα, ή σε περίπτωση υποτροπής την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών: α. Αν δείγματα των προσφερόμενων με αυτόματο πωλητή τροφίμων ή ποτών χαρακτηρισθούν, κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου τους, ως ακατάλληλα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα. β. Αν τα προσφερόμενα με αυτόματο πωλητή τρόφιμα ή ποτά, μακροσκοπώς εξεταζόμενα, παρουσιάζουν εμφανή στοιχεία, εξαιτίας των οποίων χαρακτηρίζονται ως ρυπαρά. γ. Αν αλλάξουν οι όροι, υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας του αυτόματου πωλητή, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση της εγκαταστάσεώς του (παρ. 2 του παρόντος). Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών, η οικεία Αστυνομική Αρχή, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 11 της παρούσας.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Αυτόματοι πωλητές ,Τρόφιμα ,Ποτά

1. Ορισμός: Λαϊκή αγορά είναι υπαίθριος χώρος, στον οποίο γίνεται η απευθείας διάθεση αγροτικών προϊόντων από τους παραγωγούς, καθώς και η διάθεση και άλλων τροφίμων ή και ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, σε χαμηλές τιμές με σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η έννοια της Λαϊκής Αγοράς είναι διαφορετική από εκείνη της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αγοράς ή του Κτιριακού συγκροτήματος Συνεταιρισμού Καταστηματαρχών Λαϊκών Αγορών, που αναφέρεται στο εδάφιο α της παρ. 5 άρθρου 43 της παρούσας. 2. Τα είδη, που επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές, καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου. 3. Κατά την επιλογή του χώρου για την εγκατάσταση Λαϊκής Αγοράς σε μια περιοχή, η αρμόδια Επιτροπή, συγκροτούμενη σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία, φροντίζει ώστε ο χώρος αυτός να πληρεί κατά το δυνατό τους ακόλουθους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις: α. Να είναι ανοικτός και ικανής εκτάσεως, απαραίτητα ασφαλτοστρωμένος ή τισμεντοστρωμένος, με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Τέτοιοι χώροι είναι οι πλατείες, διασταυρώσεις δρόμων κ.τ.όμ. β. Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως της πόλεως και φρεάτια υπονόμων. γ. Να υπάρχει συγκρότημα κοινόχρηστων αποχωρητηρίων, αλλοιώς να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των πωλητών από τα αποχωρητηρία πλησίον υπαρχόντων καταστημάτων. 4. Ο χώρος Λαϊκής Αγοράς θα χωρίζεται νοητώς σε δύο τμήματα, ένα για την πώληση των τροφίμων και άλλο για την πώληση ειδών άσχετων με τα τρόφιμα. 5. Ο ανωτέρω χώος θα καθαρίζεται και θα πλύνεται μετά τη λήξη της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς από το Συνεργείο Καθαριότητας της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και τα κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτή. 6. Τα πωλούμενα είδη τροφίμων θα εκθέτονται πάνω σε τραπέζια ή πάγκους και κάτω από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά οχήματα. Τα τρόφιμα, που τρώγονται όπως έχουν, χωρίς προηγουμένως να αποφλοιωθούν ή να ψηθούν ή να βρασθούν, θα προστατεύονται από τις μύγες, τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, είτε τοποθετούνται μέσα σε υαλόφρακτες προθήκες, είτε καλυπτόμενα με λεπτό ύφασμα (τούλι), ανάλογα με τη φύση του τροφίμου. Επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαϊκές Αγορές, τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή τραπέζια, ορισμένα είδη παντοπωλεία, τα οποία δεν έχουν ανάγκη συντηρήσεως με ψύξη, όπως είναι οι ελιές, τα τουρσιά και τα αλίπαστα, με την προϋπόθεση ότι τα τρόφιμα που τρώγοναι όπως έχουν (ελιές, τουρσιά κ.τ.όμ), χωρίς βρασμό ή καθαρισμό, θα εκθέτονται τοποθετημένα μέσα σε κλειστές υαλόφρακτες προθήκες. Επιτρέπεται η πώληση σε Λαϊκές Αγορές ειδών παντοπωλείου, νωπών ή κατεψυγμένων πουλερικών, αλλαντικών σε ολόκληρα τεμάχια και άλλων τροφίμων, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις άλλης σχετικής νομοθεσίας και συντρέχουν οι κατωτέρω υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις: α. Για τον σκοπό αυτόν θα χρησιμοποιούνται ειδικά διασκευασμένα οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, με κλειστό αμάξωμα εμβαδού τουλάχιστον 5 τ.μ., των οποίων η χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται. β. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων και του δαπέδου του αμαξώματος θα είναι αδιαπότιστες και λείες. Αν τα τοιχώματα έχουν επενδυθεί με λαμαρίνα ή ξύλο, οι επιφάνειες τούτων θα είναι απαραίτητα ελαιοχρωματισμένες. γ. Αν γίνεται χρήση νερών, θα υπάρχει κλειστή δεξαμενή ή δοχείο, ανάλογης με την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου νερού χωρητικότητας, προοριζόμενη για τη συγκέντρωση των ακάθαρτων νερών. Η δεξαμενή αυτή ή το δοχείο θα αδειάζει, όταν γεμίζει, στο πλησιέστερο φρεάτιο του δικτύου υπονόμων ή σε βόθρο. Αν ο όγκος των ακάθαρτων νερών είναι μεγάλος, συνιστάται η δεξαμενή να είναι ρυμουλκούμενη. δ. Θα υπάρχει υαλόφρακτη προθήκη για την προστασία των τροφίμων, που τρώγονται όπως έχουν, από τις μύγες, τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις και μολύνσεις. ε. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, είτε ηλεκτρικά, τα οποία θα συνδέεονται με το δίκτυο της Δ.Ε.Η. ή με ιδιαίτερη γεννήτρια ή θα είναι τέτοιας τεχνολογίας, ώστε να αποθηκεύουν την απαραίτητη ψύξη κατά την επί ορισμένο χρόνο σύνδεσή τους με το δίκτυο της Δ.Ε.Η., είτε θα λειτουργούν με άλλο είδος ενέργειας (υγραέριο, πετρέλαιο κ.τ.όμ.). Τα οχήματα πωλήσεως κατεψυγμένων προϊόντων θα διαθέτουν ψυγείο καταψύξεως. Γενικά, οι σχετικές με τη συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων διατάξεις της παρούσας και άλλων Υγειονομικών Διατάξεων, Δ/των κλπ. εφαρμόζονται και στα κινητά καταστήματα των Λαϊκών Αγορών. στ. Θα υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία, σκεύη και συσκευές, τα οποία θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Το χρησιμοποιούμενο για την περιτύλιξη των τροφίμων χαρτί θα είναι αμεταχείριστο και καθαρό και γενικά θα πληρεί τους όρους, που καθορίζει η παρ. 16 του άρθρου 43 της παρούσας. ζ. Αν η Υγειονομική Υπηρεσία κρίνει ότι η φύση και ο τρόπος διαθέσεως των πωλουμένων τροφίμων απαιτούν πλύσιμο των οργάνων χειρισμού τούτων και συχνά πλύσιμο των χεριών των πωλητών (π.χ. ενδεχομένως πώληση τυροκομικών προϊόντων, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τις Λαϊκές Αγορές), μπορεί να επιβάλει την ύπαρξη στα ανωτέρω οχήματα ειδικής κλειστής υδαταποθήκης, χωρητικότητας ½ κ.μ. περίπου, και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών και εργαλείων. Μετά το τέλος της εργασίας το νερό, που απέμεινε στη δεξαμεν/η, θα απορρίπτεται. η. Γενικά, το εσωτερικό των ανωτέρω οχημάτων, τα ψυγεία, οι προθήκες κ.λπ. θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά. θ. Τα κινητά καταστήματα του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να διαθέουν είδη άσχετα με τα τρόφιμα, με εξαίρεση τα κινητά παντοπωλεία, τα οποία μπορέι να διαθέτουν σε μικρές ποσότητες και είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες και είδη Κρατικού Μονοπωλίου, εφόσον θα είναι τοποθετημένα στη μια πλευρά του αμαξώματος και δεν απαγορεύεται τούτο από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου. 7. Για τη λειτουργία κινητού καταστήματος του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του κατόχου του, εκδιδομένη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις "περί υπαιθρίων επαγγελμάτων" και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι περιγραφόμενοι στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου όροι. Στην άδεια λειτουργίας του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται τα ονοματεπώνυμα και η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου του, τα επιτρεπόμενα να προσφέρονται είδη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Αν το όχημα είναι ρυμουλκούμενο, στην ανωτέρω άδεια θα αναφέρεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου του από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθμός, που έχει χαραχθεί σ’ αυτό από τον κατασκευαστή του. 8. Στο εξωτερικό του οχήματος θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου του, καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας τούτου. 9. Για τη μεταφορά οπωροκηπευτικών από τους τόπους παραγωγής τους στις Λαϊκές Αγορές ή σε άλλους χώρους διαθέσεως τους και για τις συνθήκες εκθέσεως και πωλήσεως τούτων δεν θέτονται περιορισμοί, ούτε απαιτείται για τον σκοπό αυτόν η αναφερόμενη στην παρ. 7 ειδική άδεια. Για τη χρήση των οχημάτων πωλήσεως ψαριών και άλλων αλιευματων, νωπών ή κατεψυγμένων, και γενικότερα για τις συνθήκες πωλήσεως των ειδών τούτων στις Λαϊκές Αγορές, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. Γενικά, ο πωλητής νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλει να φροντίζει ώστε: - κατά την έκθεση τούτων, είτε βρίσκονται μέσα σε αντοικτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους να μη διακόπτεται η συντήρησή τους με ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου και να μην εκθέτονται στις ηλιακές ακτίνες. - Τα νερά, που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου, να διοχετεύονται με σωλήνα σε ειδική κλειστή δεξαμενή, όπως ορίζεται στο σημείο γ της παρ. 6. Η απόρριψη των υγρών τούτων στην επιφάνεια του εδάφους απαγορεύεται. 10. Αν από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου επιτρέπεται η προσφορά καφέ και αναψυκτικών ποτών στους χώρους των Λαϊκών Αγορών, για τον σκοπό αυτόν θα χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα, που θα πληρούν τους όρους των κινητών καντινών (άρθρο 42 της παρούσας). 11. Κάθε πωλητής σε Λαϊκή Αγορά θα φροντίζει για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα παραδίδονται στο Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου ή της Κοινότητας. 12. Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε Λαϊκές Αγορές θα είναι καθαροί και θα έχουν εφοδιασθεί με βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Λαϊκές αγορές

1. Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα: α. Τυποποιημένων προϊόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποιίας και μπισκοτοποιίας. β. Τυποποιημένων παγωτών. γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών (πορτοκαλάδες, λεμονάδες, COCA COLA κ.τ.όμ.), με εξαίρεση τους εμφιαλομένους ή εγκυτιωμένους, σακχαρούχους ή μη, φυσικούς χυμούς ή συμπυκνωμένους χυμούς εσπεριδοειδών ή άλλους χυμούς φρούτων ή λαχανικών, καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών και τυποποιημένου έτοιμου καφέ. Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος. 2. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου (σημείο γ), επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα αναψυκτικών ποτών χύμα, εφόσον χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν ψυκτικά μηχανήματα στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) υπό τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στην παρ. 7. 3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προϊόντα είναι δυνατό να πωλούνται και σε καταστήματα ψιλικών, εφόσον συντρέχουν οι περιγραφόμενες κατωτέρω προϋποθέσεις. 4. Για την πώληση τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών στα αναπηρικά περίπτερα ή καταστήματα ψυλικών, καθώς και για την πώληση αναψυκτικών ποτών χύμα με μηχανήματα POST MIX στα αναπηρικά περίπτερα, απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή άλλης Υγειονομικής Διατάξεως για τις κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως των ανωτέρω ειδών. Εξαιρετικά, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 6 Ν. 1043/80, η άδεια πωλήσεως από αναπηρικά περίπτερα τυποποιημένων παγωτών και αναψυκτικών ποτών, εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ή παρεχομένων χύμα με μηχανήματα POST MIX, θα χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Για την απόκτηση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία αίτηση, στην οποία θα επισυνάπτει φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου του και, αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο, της Νομαρχιακής αποφάσεως για το δικαίωμα μισθώσεως του, καθώς και βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής ότι η τυχόν τοποθέτηση των χρησιμοποιούμενων ψυγείων στο πεζοδρόμιο (σε επαφή με τις αντίστοιχες πλευρές του περιπτέρου) είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. 5. Η συντήρηση των παγωτών θα γίνεται σε ειδικά ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των -10 βαθμών κελσίου. Τα ψυγεία αυτά θα τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα στο κατάστημα. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις πωλήσεως παγωτών σε αναπηρικά περίπτερα, είναι δυνατό να επιτραπεί η εγκατάσταση μικρού ηλεκτρικού ψυγείου - συντηρητή παγωτών έξω από το περίπτερο, σε επαφή με τη μία πλευρά του, αν τα αρμόδια Υγειονομικά Οργανα διαπιστώσουν ότι στο εσωτερικό του περιπτέρου δεν υπάρχει επαρκής για τον σκοπό αυτόν χώρος και με την προϋπόθεση ότι η κατά τέτοιο τρόπο τοποθέτηση του ψυγείου δεν εμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών και δεν απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία αρμοδιότητας άλλης Κρατικής Αρχής (Αστυνομική, Τουριστική κλπ), καθώς και ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Οι διαστάσεις των τοποθετουμένων έξω από τα αναπηρικά περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10 μ. x 0,60 μ., προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες πόλεων ή σε χωριά. Για τα παγωτά θα υπάρχει, μόνον ένα ψυγείο. Η απαραίτητη για τη συντήρηση των παγωτών θερμοκρασία θα ελέγχεται συχνά, από τα αρμόδια Υγειονομικά Οργανα με θερμόμετρα μη υδραργυρικά, τα οποία θα είναι μόνιμα κρεμασμένα στα ψηλότερα σημεία των εσωτερικών τοιχωμάτων των ψυγείων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται από το σπάσιμο, ή θα έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα από τον κατασκευαστή των ψυγείων, ώστε ο έλεγχος της ψύξεως να γίνεται από το εξωτερικό τους. Τα συσκευασμένα σε κύπελλα τυποποιημένα παγωτά θα προσφέρονται με κουτάλια μιας χρήσεως, ξύλινα ή πλαστικά, αποστειρωμένα και τοποθετημένα κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική. 6. Η ψύξη των εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών θα γίνεται με ψυγείο, το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο κατάστημα. Εξαιρετικά, προκειμένου για αναπηρικά περίπτερα, το ψυγείο τούτο μπορεί να τοποθετείται έξω από το περίπτερο, σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται ανωτέρω για τα ψυγεία-συντηρητές παγωτών. Για τα αναψυκτικά ποτά θα υπάρχει μόνον ένα ψυγείο. Τα εμφιαλωμένα ή εγκυτιωμένα αναψυκτικά ποτά, οι μπύρες και ο τυποποιημένος έτοιμος καφές, αν πρόκειται να καταναλωθούν αμέσως, θα προσφέρονται με σωληνίσκο αναρροφήσεως μιας χρήσεως (καλαμάκι) αποστειρωμένο και τοποθετημένο σε ιδιαίτερη κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική. 7. Για να επιτραπεί η λειτουργία σε αναπηρικό περίπτερο ψυκτικού μηχανήματος στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) παγωμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων χυμών ή εκχυλίσεως καφέ κ.τ.όμ. με οξυανθρακούχο ή μη παγωμένο νερό πρέπει: α. Το μηχάνημα τούτο να συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της Χώρας προελεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αυτή υγειονομικές προδιαγραφές και ότι αυτός ο τύπος μηχανήματος χρησιμοποιείται στη χώρα προελεύσεως του για τον ανωτέρω σκοπό, και β. Η εγκατάσταση του μηχανήματος POST MIX στο περίπτερο να πληρεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ώστε τα περιεχόμενα ποτά να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις, τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις: (1).Η κεφαλή του μηχανήματος, στην οποία υπάρχψουν οι βαλβίδες παροχής των ποτών, θα είναι τοποθετημένη απαραίτητα μέσα στο περίπτερο. (2). Οι σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί ή το εκχύλισμα καφέ κ.τ.όμ. θα διατηρούνται μέσα σε ανοξίδωτα δοχεία κλεισμένα αεροστεγώς. (3). Τα ανωτέρω δοχεία, η φιάλη που περιέχει το διοξίδιο του άνθρακος και ο ψύκτης θα τοποθετούνται μέσα σε καλαίσθητο ερμάρι, τοποθετημένο είτε στο εσωτερικό του περιπτέρου, είτε έξω από αυτό σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου για τα ψυγεία συντηρητές παγωτών. (4). Το ψυκτικό μηχάνημα θα συνδέεται απαραίτητα με το δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως ή του οικισμού με ιδιαίτερη υδραυλική εγκατάσταση. (5). Τα ποτήρια μιας χρήσεως, πλαστικά ή χάρτινα, που χρησιμοποιούνται για την προσφορά των ποτών, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κλειστές ειδικές θήκες, ώστε να προστατεύονται από τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις. (6). Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων ποτηριών θα υπάρχει έξω από το περίπτερο κατάλληλο δοχείο επαρκούς χωρητικότητας. Δεν απαιτείται το ανωτέρω (σημείο α’) πιστοποιητικό της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της χώρας προελεύσεως τους, προκειμένου για μηχανήματα POST MIX, τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για τον ανωτέρω σκοπό από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Τα μηχανήματα αυτά, πέρα από το ότι θα συνοδεύονται με επίσημο φωτοαντίγραφο της αποφάσεως του Υπουργού Κοινων. Υπηρεσιών, με την οποία έχει εγκριθεί η σχετική Γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ., θα φέρουν μεταλλική πλάκα, στην οποία θα είναι χαραγμένος ο αριθμός της ανωτέρω Υπουργικής αποφάσεως. 8. Οι χρησιμοποιούμενοι για την Παρασκευή του αναψυκτικού σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί (CONCETRATE) πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και να πληρούν τοςυ όρους που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές με τα τρόφιμα Υγειονομικές Διατάξεις. Για να διαπιστωθεί η πηγή προελεύσεως των ανωτέρω σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών ο πωλητής περιπτερούχος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύεται στα αρμόδια Κρατικά Οργανα ελέγχου, αν ζητηθούν, τα τιμολόγια πωλήσεως, που έχει εκδώσει ο προμηθευτής των ειδών τούτων. 9. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX), κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του ποτού σε χαμηλή θερμοκρασία (κάτω των +10 βαθμών κελσίου) και την καθαριότητα των διαφόρων εξαρτημάτων τους, θα γίνεται μαρκοσκοπικά κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά Οργανα επιθεωρήσεις. Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο, θα γίνονται δειγματοληψίες των χρησιμοποιουμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών και των άλλων, των αναφερομένων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ειδών για το εργαστηριακό έλεγχο τούτων, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία των καταναλωτών. Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς Υπαλλήλους ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους. Για τον χαρακτηρισμό των ανωτέρω προσφερομένων τροφίμων και ποτών, σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις. 10. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, είναι δυνατό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδιδόμενη κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, να απογορευθεί προσωρινά, μέχρι ένα μήνα, ή, σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά η πώληση από κατάστημα ψιλικών ή αναπηρικό περίπτερο τυποποιημένων παγωτών ή αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ή προσφερόμενων χύμα με ψυκτικά μηχανήματα POST MIX, αν μεταβληθούν οι όροι, με τους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση των ψυγείων μέσα στο κατάστημα ή, προκειμένου για αναπηρικό περίπτερο, έξω απ’ αυτό αλλά σε επαφή με τις πλευρές του. Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της πωλήσεως των προαναφερόμενων ειδών η Αστυνομική Αρχή ή η Υγειονομική Υπηρεσία, κατά περίπτωση, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με το άρθρο 11ης παρούσας. 11. Οι περιπτερούχοι και οι καταστηματάρχες ψιλικών, εφόσον πωλούν τα είδη του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καθαροί και να έχουν βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας. 12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα περίπτερα (παραπήγματα), για τα οποία έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή άρθρου 18 Ν.Δ. 1044/71 άδεια λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προϊόντων και ειδών Μονοπωλίου.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Περίπτερα ,Καταστήματα ψιλικών ,Παγωτά ,Αναψυκτικά ,Ζαχαρώδη

1. Ορισμός: Ως αποθήκες τροφίμων ή/και ποτών χονδρικού εμπορίου εννούνται οι χώροι, στους οποίους αποθηκεύονται, μέχρι να διατεθούν στο λιανικό εμπόριο, τρόφιμα ή/και ποτά συσκευασμένα σε σάκκους, κιβώτια, δοχεία κ.τ.όμ. 2. Οι αποθήκες του παρόντος άρθρου θα είναι μόνιμης κατασκευής (από λιθοδομή, πλινθοδομή, μπετόν κ.τ.όμ.), θα αερίζονται πλήρως και θα φωτίζονται επαρκώς και δεν θα έχουν υγρασία. Πέρα από τα ανωτέρω, οι αποθήκες τροφίμων ή/και ποτών χονδρικού εμπορίου θα πληρούν και τους ακόλουθους όρους, ώστε να αποκλείεται η είσοδος και η ανάπτυξη σ’ αυτές ποντικών: α. Τα δάπεδα θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, αδιαπότιστο και μη εύθριπτο υλικό (μωσαϊκό, πέτρινες πλάκες, μπετόν κ.τ.όμ.). Οι επιφάνειες των δαπέδων θα είναι κατά προτίμηση λείες, εκτός αν πρόκειται για μεγάλες αποθήκες, στις οποίες εισέρχονται για φορτοεκφόρτωση φορτηγά αυτοκίνητα και η τοποθέτηση των εμπορευμάτων γίνεται με μηχανικά μέσα (ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα), η κίνηση των οποίων απαιτεί ειδικές συνθήκες δαπέδων για την αποφυγή ολισθήσεων και προσκρούσεων. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου, εφοδιασμένα με σιφώνια, για τον εύκολο καθαρισμό και ξέπλυμα με νερό. Τα στόμια των φρεατίων τούτων θα καλύπτονται με μεταλλικές σχάρες στις οποίες τα κενά δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 χλστμ. β. Οι τοίχοι σε ύψος 0,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου θα είναι επενδυμένοι με σκληρή τσιμεντοκτονία πάχους 2 εκστμ. τουλάχιστον. Σε όλη την έκταση τους οι τοίχοι θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς οποιεσδήποτε φθορές, και θα ασβεστοχρίζονται συχνά, ώστε να είναι πάντοτε καθαρές. γ. Οι θύρες, αν δεν είναι μεταλλικές, θα επενδύονται στο κάτω μέρος και σε ύψος 0,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου με χοντρή λαμαρίνα και δεν θα παραμένουν κενά μεταξύ αυτών και του δαπέδου μεγαλύτερα των 5 χλστμ., από τα οποία θα είναι δυνατό να περάσουν ποντικοί. δ. Στα παράθυρα και σε κάθε άνοιγμα των τοίχων θα υπάρχει χοντρό συρματόπλεγμα, του οποίου τα ανοίγματα δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 χλστμ. 3. Αν σε αποθήκη τροφίμων ή/και ποτών χονδρικού εμπορίου εμφανισθούν ποντικοί, ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξόντωσή τους, ζητώντας, αν χρειασθεί, σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Υπηρεσία. 4. Οι σάκκοι, τα κιβώτια, δοχεία κ.λπ., που περιέχουν τρόφιμα, θα τοποθετούνται πάνω σε βάθρα ύψους 0,30 μ. τουλάχιστον από την επιφάνεια του δαπέδου και σε απόσαση 0,20 μ. το λιγότερο από τους τοίχους και γενικά κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ο αερισμός τους και ο εύκολος καθαρισμός των χώρων. 5. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους επαρκούς χωρητικότητας υπό σταθερή ψύξη ή κατάψυξη και κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο, συντηρήσεως τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα διατηρούνται σε ξηρούς χώρους σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας (ιδανική θερμοκρασία +10 βαθμούς κελσίου, ενώ μεγαλύτερη μειώνει ανάλογα τον χρόνο συντηρήσεώς τους). Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιαδήποτε διόγκωση ή οξιδώσεις ή μεταγενέστερς συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αρμόδια Οργανα υγειονομικού ελέγχου οφείλουν να αποκλείουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τροφίμων και ποτών σε δοχεία, που είχαν χρησιμοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτες για τη συσκευασία φυτοφαρμάκων, ή εντομοκτόνων ή οποιωνδήποτε παρόμοιων δηλητηρίων. Σε περιπτώσεις, που από τις ενδείξεις του δοχείου (τύπος δοχείου, επιγραφές κλπ.) προκύπτει ότι τούτο είχε χρησιμοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτης για τη συσκευασία εντομοκτόνων ή φυτοφαρμάκων ή δηλητηρίων γενικά, το περιεχόμενό του δεσμεύεται χωρίς εργαστηριακή εξέταση και ακολούθως θα καταστρέφεται ή, εφόσον είναι δυνατό, θα βιομηχανοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της ΔΥΑ 2805/60 (ΦΕΚ 179/60 τ.Β’), και ο κάτοχός του μηνύεται. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών γενικά. 6. Στις αποθήκες τροφίμων ή/και ποτών χονδρικού εμπορίου θα υπάρχει τάξη και καθαριότητα. Τυχόν κενά είδη συσκευασίας θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο των ανωτέρω αποθηκών. Στις ανωτέρω αποθήκες δεν θα διατηρούνται είδη άσχετα με τα τρόφιμα. Κατ’ εξαίρεση μποερί να διατηρούνται σε ιδιαίτερο, έστω και νοητώς χωρισμένο, χώρο της αποθήκης είδη από τα επιτρεπόμενα να πωλούνται στα παντοπωλεία, όπως είναι τα είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα, τυποποιημένες ζωοτροφές κ.λπ. 7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία ή κατεργασία ή συσκευασία τροφιμων ή ποτών στους χώρους αποθηκεύσεώς τους. 8. Στις αποθήκες του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητη η ύπαρξη, ανάλογου με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων αριθμού, αποχωρητηρίων προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας. 9. Οι εργαζόμενοι θα φορούν ειδικές φόρμες εργασίας και θα είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας. 10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις αποθήκες τροφίμων, που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων κλπ., καθώς και στις αποθήκες οπωρολαχανικών χονδρικού εμπορίου.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Αποθήκες ,Τρόφιμα ,Ποτά

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.