1. ΨΩΜΙ

Α) Η μερίδα του ψωμιού ορίζεται σε 70 γραμμάρια τουλάχιστον

2. ΨΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ

Τα κοτόπουλα σούβλας που πωλούνται από διάφορα καταστήματα, τα οποία δεν υποχρεούνται βάσει των διατάξεων, που ισχύουν να καταταγούν σε αγορανομική κατηγορία (π.χ. Σούπερ Μάρκετ, καταστήματα υπεραγοράς, παντοπωλεία κ.λπ.). Διαμόρφωση τιμής κοτόπουλου, βάσει της λιανικής τιμής αγοράς του είδους ανά χιλιόγραμμο, δεν επιτρέπεται για τα καταστήματα αυτά. Τα παραπάνω καταστήματα υποχρεούνται να αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο του καταστήματος, στην οποία αναγράφεται η ένδειξη «ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΣΟΥΒΛΑΣ ΕΥΡΩ. (π.χ.) 7 ΤΟ ΧΙΛΙΟΓΡΑΜΜΟ».

3. ΣΑΛΑΤΕΣ

Προκειμένου για τη «χωριάτικη» σαλάτα, αυτή προσφέρεται με τη μερίδα, βάρους τουλάχιστον 250 γραμμαρίων και αποτελείται βασικά από ντομάτα, αγγούρι και τυρί φέτα τουλάχιστον 50 γραμμαρίων. Η προσφορά της χωριάτικης σαλάτας είναι δυνατή, εφόσον παράλληλα προσφέρονται και αναγράφονται στους τιμοκαταλόγους τα είδη με τη μερίδα ντοματοσαλάτα, αγγουροντοματοσαλάτα και τυρί φέτα. Ρώσικη σαλάτα, ταραμοσαλάτα, τζατζίκι, πάπρικα και μελιτζανοσαλάτα που σερβίρονται με τη μερίδα, βάρους τουλάχιστον 125 γραμμάρια σε ατομική συσκευασία ή χύμα από μεγαλύτερη συσκευασία.

1. Απαγορεύεται η θέση σε κυκλοφορία ή η διάθεση στην κατανάλωση, από οποιονδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο, ελαιολάδων, οποιασδήποτε ποιότητας, αναμειγμένων σε οποιαδήποτε αναλογία με άλλα έλαια ως και η κατοχή τέτοιων αναμειγμένων ελαιολάδων από τους εμπόρους. Εξαιρείται η περίπτωση του ελαίου από ελαιοπυρήνες, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 72 (παράγρ.7) του Κώδικα Τροφίμων.

2. Τα βρώσιμα ελαιόλαδα, που προορίζονται για τον καταναλωτή, σύμφωνα με το άρθρο 124 της παρούσας, πρέπει να διατίθενται προς πώληση αποκλειστικά προσυσκευασμένα και με τις επιβαλλόμενες ενδείξεις στην συσκευασία τους.

3. Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων και μαγειρικών λιπών, πλανοδίως από οποιονδήποτε, έστω και αν διατηρεί κατάστημα που λειτουργεί νόμιμα.

4. Απαγορεύεται η πώληση ελαιολάδων και σπορελαίων από βιομηχανίες, βιοτεχνίες και χονδρεμπόρους, σε εμπόρους, που δεν διατηρούν κατάστημα που λειτουργεί νόμιμα. Οι ανωτέρω πρέπει να λαμβάνουν πρόνοια προς εξακρίβωση της ύπαρξης άδειας λειτουργίας και να αναγράφουν τα στοιχεία της στο τιμολόγιο πώλησης.

5. Στην απαγόρευση που επιβάλλεται στην προηγούμενη παράγραφο 4, δεν περιλαμβάνονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται κατ’ επάγγελμα με τον εφοδιασμό των πλοίων και λοιπών μεταφορικών μέσων με είδη διατροφής και τα οποία πρόσωπα διατηρούν μόνιμη επαγγελματική στέγη.

6. Στις επιχειρήσεις συσκευασίας ελαιολάδου, σπορελαίων και πυρηνελαίων, απαγορεύεται η κατοχή υλικών συσκευασίας με ενδείξεις άλλων επιχειρήσεων συσκευασίας οποιουδήποτε ελαίου..

Η εκτέλεση της παρούσας ανατίθεται στα αρμόδια, σύμφωνα με το άρθρο 4 αυτής, Κρατικά Οργανα, η δε ισχύς της αρχίζει μετά 15/θήμερο από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Εναρξη ισχύος ΥΑ ΑΙβ/8577/1983

1. Στα πλαίσια εφαρμογής της Κ.Υ.Α. 275610/30-10-03 των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των άρθρων 2, 3, 5 και 6 τού Κανονισμού ΕΚ 1019/02 της Επιτροπής της 13-6-02 για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου», ορίζονται τα ακόλουθα:

α) Το ελαιόλαδο της κατωτέρω περίπτωσης (β) προσφέρεται στον καταναλωτή προσυσκευασμένο σε συσκευασίες μεγίστης χωρητικότητας πέντε (5)λίτρων, ανεξάρτητα της ιδιότητας του πωλητή.
β) Στον καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, καντίνες, νοσοκομεία ή άλλες μαζικές εστιάσεις) προσφέρονται αποκλειστικά και μόνο τα βρώσιμα ελαιόλαδα των κατωτέρω κατηγοριών:

  • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιόλαδο ανωτέρας
    κατηγορίας, που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΠΑΡΘΕΝΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που παράγεται απευθείας από ελιές και μόνο με μηχανικές μεθόδους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
  • ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ, δηλαδή ελαιόλαδο που αποτελείται από εξευγενισμένα ελαιόλαδα και παρθένα ελαιόλαδα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

γ) Επί όλων των τιμολογίων αγοραπωλησίας βρωσίμων ελαιολάδων, προοριζομένων για τον τελικό καταναλωτή, αναγράφεται πέραν των άλλων ενδείξεων και η παραπάνω κατηγορία του είδους, κατά περίπτωση.
δ) Το βρώσιμο πυρηνέλαιο, που αναφέρεται στην ανωτέρω Κ.Υ.Α., προσφέρεται στον τελικό καταναλωτή (μεμονωμένοι καταναλωτές, εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες και άλλες μαζικές εστιάσεις) προσυσκευασμένο σε συσκευασίες μεγίστης χωρητικότητας πέντε (5) λίτρων. Ως βρώσιμο πυρηνέλαιο, που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή και διατίθεται με την ονομασία «ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ», είναι το έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από την επεξεργασία προϊόντος που ελήφθη μετά την εξαγωγή του ελαιολάδου και έλαια που έχουν παραχθεί απευθείας από τις ελιές ή έλαιο που περιέχει αποκλειστικά έλαια προερχόμενα από επεξεργασία πυρήνων ελιάς και ελαίων που παράγονται απευθείας από ελιές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
ε) Για τα συσκευασμένα ελαιόλαδα και πυρηνέλαια, που αναφέρονται παραπάνω, εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι διατάξεις του άρθρου 3 «Υποχρεωτικές ενδείξεις» της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

2. Οι συσκευασίες των παραπάνω ελαιολάδων και πυρηνελαίων υποχρεωτικά είναι εφοδιασμένες με σύστημα ανοίγματος, που καταστρέφεται μετά την πρώτη χρήση».

Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με το άρθρο 3 του Α.Ν. 2520/40, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο μόνο του Ν. 290/43, που κυρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.Σ., αν από άλλες διατάξεις Νόμων ή Διαταγμάτων δεν προβλέπεται βαρύτερη ποινή.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Ποινικές κυρώσεις

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.