Δικαιολογητικά - Σχεδιαγράμματα

1. Για την απόκτηση της άδειας του προηγούμενου εδάφιου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στην οικεία Αστυνομική Αρχή σχετιική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα σχεδιαγράμματα κατόψεως των χώρων του καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, το προβλεπόμενο από τον Νόμο παράβολο και οι τυχόν απαιτούμενες, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαιώσεις ή δηλώσεις, που ορίζουν τα άρθρα 15 παρ. 1, 3, 5, 7 και 9, 21 παρ. 3, 37 παρ. 4α (Ι), 38 παρ. 3α(Ι), 39 παρ. 4α(Ι), 41, 51 παρ. 2γ κ.ά. της παρούσας ή άλλες Υγειονομικές Διατάξεις, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό, που θα ζητήσει η Αστυνομική Αρχή, ως αρμόδια για τον έλεγχο εφαρμογής άλλων Νομοθεσιών (στοιχεία νομιμότητας κτιρίου, απόσπασμα Ποινικού Μητρώου, κ.ά.). Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιμο, να καλέσει εγγράφως ή προφορικώς τον ενδιαφερόμενο να υποβάλλει συμπληρωματικά στοιχεία, να δώσει διευκρινήσεις ή να προβεί σε συμπληρώσεις κλπ. των δικαιολογητικών του, σύμφων με τις διατάξεις των ειδικών άρθρων της παρούσας. "Ειδικά για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια Αρχή, και τ? ακόλουθα μόνο δικαιολογητικά: α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των χώρων, εις τριπλούν, θεωρημένα από την Δ/νση Ελέγχου Εμπορικών (ΔΕΕΠ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. β) Βεβαίωσης της ΔΕΕΠ, η οποία παρέχεται μετά από έλεγχο, από τον οποίο προκύπτει ότι το πλοίο ή το πλωτό ναυπήγημα μπορεί να λειτουργήσει σαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και ότι πληρεί όλα τα μέτρα ασφάλειας, πυρασφάλειας, προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος κ.λπ. σύμφωνα με την νομοθεσία αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. γ) Αδεια χρήσης Θαλασσίου Χώρου. δ) Το προβλεπόμενο παράβολο. ε) Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β? και, στ) Βιβλιάριο υγείας, και "Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε θαλασσοπλοούντα πλοία υποβάλλονται, μαζί με την αίτηση προς την αρμόδια Λιμενική Αρχή, και τ? ακόλουθα μόνο δικαιολογητικά: α) Σχεδιαγράμματα κάτοψης των Χώρων, εις τριπλούν, θεωρημένα από τη Δ/νση Ελέγχου Εμπορικών πλοίων (ΔΕΕΠ) του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης (Π.Γ.Ε.) ή του Πιστοποιητικού Ασφαλείας Επιβατικού (ΠΑ Ε/Γ), πλοία ανάλογα. γ) Το προβλεπόμενο παράβολο, και δ) Αντίγραφο ποινικού μητρώου. 2. Τα ανωτέρω σχεδιαγράμματα θα συντάσσονται από διπλωματούχο μηχανικό ή υπομηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή υπό κλίμακα 1:50 σε τρία αντίτυπα, θα απεικονίζονται δε σ? αυτά λεπτομερώς όλοι οι χώροι της επιχειρήσεως και θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις (μήκος, πλάτος, ύψος) και ο προορισμός του κάθε χώρου. Ακόμη θα αποτυπώνονται και οι τυχόν υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισμάτων καταστήματος των άρθρων 37, 38, 39 και 41 της παρούσας. Ειδικά, προκειμένου για Σούπερ Μάρκετς και μικτά καταστήματα τροφίμων, στα σχεδιαγράμματα θα σημειώνονται και οι νοητώς χωρισμένοι χώροι, που προορίζονται για την εγκατάσταση του κάθε τμήματος τούτων, για δε τα παντοπωλεία και τις αποθήκες τροφίμων χονδρικού εμπορίου θα σημειώνονται οι νοητώς καθορισμένοι χώροι τοποθετήσεως ειδών καθαρισμού, αποσμητικών χώρων, εντομοκτόνων και άλλων ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, επιτρεπόμενων να πωλούνται στα καταστήματα αυτά σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρούσας. Προκειμένου για μικρά καταστήματα και εργαστήρια υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται σε οικισμούς κάτω των 5.000 κατοίκων, μπορεί να γίνουν δεκτά σχεδιαγράμματα συνταγμένα από κατάλληλο και έμπειρο πρόσωπο, εφόσον έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα. Γενικά, σχεδιαγράμματα που δεν έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγματικότητα επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο ως απαράδεκτα. 3. Αν κατά την επιθεώρηση καταστήματος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονομικού ενδιαφέροντος διαπιστωθεί αρμοδίως η συνδρομή των όρων και προϋποθέσεων, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων, τα τρία αντίτυπα των ανωτέρω σχεδιαγραμμάτων υπογράφονται από τα αρμόδια υπηρεσιακά Οργανα, τα οποία ενήργησαν τον υγειονομικό έλεγχο, και θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας, και ακολούθως το μεν ένα αντίτυπο παραμένει στον οικείο φάκελλο της Υγειονομικής Υπηρεσίας, τα δε άλλα δύο επιστρέφονται στην οικεία Αστυνομική Αρχή, η οποία παραδίδει το ένα αντίτυπο στον ενδιαφερόμενο για να το διατηρήσει μαζί με την άδεια λειτουργίας εντός υαλόφρακτου πλαισίου, αναρτημένο σε κατάλληλη θέση του χώρου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του, και κρατάει το άλλο αντίτυπο στο αρχείο της.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Αδειες λειτουργίας ,Δικαιολογητικά ,Σχεδιαγράμματα

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.