Καταργητικές διατάξεις

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται: 1. Τα άρθρα 45 μέχρι 71 (πλην των άρθρων 54,55, 65, 66, 68 και 69) του Υγειονομικού Κανονισμού (Φ.Ε.Κ. 275/1938 τ.Β’), όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με την ΓΙγ/6001/67 (ΦΕΚ 360/2-6-67 τ.Β’) και άλλες συναφείς Υγειονομικές Διατάξεις. 2. Η από 16-5-36 Υγειονομική Διάταξη "περί υγιεινής και καθαριότητος εργοστασίων ζαχαροπλαστικής και παγωτών, ως και των καταστημάτων πωλήσεως αυτών". (ΦΕΚ 105/23-6-36 τ.Β’). 3. Η από 17-4-53 Υγειονομική Διάταξη "περί τηρητέας διαδικασίας διά την χορήγησιν αδείας λειτουργίας καταστημάτων" (ΦΕΚ 108/7-5-53 τ.Β’). 4. Η Υγειονομική Διάταξη 1101/55 "περί ιατρικής επιθεωρήσεως και εφοδιασμού δι’ ατομικού βιβλιαρίου υγείας των ασκούντων ωρισμένα τινά επαγγέλματα ατόμων". (ΦΕΚ 146/3-8-55 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως. 5. Τα άρθρα 1 και 2 της Δ.Υ.Α. 2805/60 Υγειονομικής Διατάξεως "περί αστυιατρικών επιθεωρήσεως κ.λπ." (ΦΕΚ 179/27-4-60 τ.Β’). 6. Η Υγειονομική Διάταξη Δ.Υ.Α. 5130/60 "περί όρων υγιεινής των καταστημάτων πωλήσεως κατεψυγμένων ιχθύων και λοιπών αλειυμάτων" (ΦΕΚ 306/5-6-60 τ.Β’). 7. Η Υγειονομική Διάταξη Δ.Υ.Α. 6800/60 "περί όρων υγιεινής πρατηρίων κατεψυγμένων προϊόντων" (ΦΕΚ 401/12-9-60 τ.Β’). 8. Η Υγειονομική Διάταξη ΕΙγ/3432/62 "περί πωλήσεως κατεψυγμένων τυποποιημένων προϊόντων" (ΦΕΚ 152/4-5-62 τ.Β’). 9. Η Υγειονομική Διάταξη ΕΙγ/4040/63 "περί όρων υγιεινής και καθαριότητος των δι’ αυτομάτων παγωτοποιητικών μηχανών παρασκευαζομένου παγωτού, ως και του τρόπου πωλήσεως αυτού" (ΦΕΚ 178/2-4-63 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με τις Υγειονομικές Διατάξεις ΓΙ/5665/73 (ΦΕΚ 624/31-5-73 τ.Β’) και ΓΙ/3905/74 (ΦΕΚ 536/23-5-74 τ.Β’). 10. Η Υγειονομική Διάταξη ΕΙγ/1306/64 "περί όρων πωλήσεως ιχθύων υπό πλανοδίων ιχθυοπωλών και εις λαϊκάς αγοράς" (ΦΕΚ 58/14-2-64 τ.Β’). 11. Η Υγειονομική Διάταξη ΓΙ/425/67 "περί όρων ιδρύσεως και λειτουργίας ψητοπωλείων, εψητηρίων και οβελιστηρίων" (ΦΕΚ 50/27-1-67 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με την Υγειονομική Διάταξη ΓΙγ/6001/67 (ΦΕΚ 360/2-6-67 τ.Β’) και άλλες όμοιες. 12. Η Υγειονομική Διάταξη ΓΙ/2117/74 "περί υγιεινής συσκευασίας του οξυγάλακτος (γιούρτης)" (ΦΕΚ 309/12-3-74 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως με τις Υγειονομικές Διατάξεις ΓΙ/3316/74 (ΦΕΚ 424/20-4-74 τ.Β’) και ΓΙ/8249/74 (ΦΕΚ 971/4-10-74 τ.Β). 13. Η Υγειονομική Διάταξη ΓΙ/8228/74 "περί συσκευασίας και τρόπου διαθέσεως υπό πλανοδίων ή στασίμων μικροπωλητών κουλουρίων, τυροπιττών, σπανοκοπιττών κ.λπ. αρτοσκευασμάτων" (ΦΕΚ 963/1-10-74 τ.Β’). 14. Η Υγειονομική Διάταξη ΓΙ/9900/74 "περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων" (ΦΕΚ 1266/3-12-74 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως, κατά το μέρος αυτής, που αναφέρεται στον αριθμό και στον τρόπο κατασκευής των αποχωρητηρίων καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και ποτών. Κατά τα λοιπά η Υγειονομική αυτή Διάταξη εξακολουθεί να ισχύει για τα μη αναφερόμενα στην παρούσα εργαστήρια και καταστήματα και για τις κατοικίες κλπ. 15. Η Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/6370/77 "περί όρων υπό τους οποίους επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία αυτόματων πωλητών τροφίμων και ποτών" (ΦΕΚ 869/12-9-77 τ.Β’). 16. Η Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/7771/77 "περί χρήσεως των υπογείων χώρων διά την λειτουργίαν καταστημάτων και εργαστηρίων" (ΦΕΚ 984/8-10-77 τ.Β’), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί μεταγενεστέρως. 17. Η Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/10630/77 "περί πωλήσεως αναψυκτικών ποτών, παγωτών και ωρισμένων ζαχαρωδών προϊόντων εις αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών" (ΦΕΚ 1178/15-11-77 τ.Β’). 18. Η Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/9321/80 "περί υπολογισμού του μεγίστου αριθμού καθισμάτων, που είναι δυνατό να αναπτυχθούν στα κασταστήματα εστιάσεως" (ΦΕΚ 1079/23-10-80 τ.Β’). 19. Η Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/11261/81 με θέματα "Υγειονομικός έλεγχος, γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργιας των καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών" (ΦΕΚ 46/8-2-82 τ.Β’). 20. Η Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/4743/3-5-83 για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Διασκεδάσεως σε χώρους φυσικών σπηλαίων" (ΦΕΚ 293/30-5-83 τ.Β’). 21. Η Υγειονομική Διάταξη ΑΙβ/5191/19-5-83 για την τροποποίηση και συμπλήρωση του άρθρου 6 της ΑΙβ/11261/81 (ΦΕΚ 46/8-2-82 τ.Β’) Υγειονομικής Διάταξης "περί γενικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/και ποτών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών". (ΦΕΚ 301/31-5-83 τ.Β’). 22. Κάθε άλλη διάταξη του Υγειονομικού Κανονισμού και των άλλων Υγειονομικών Διατάξεων αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Κατάργηση αρ. 45 έως και 71 πλην αρ. 54, 55, 65, 66, 68, 69 Υγειονομικού Κανονισμού ,Κατάργηση Υγ.Α. από 16-5-36, ΦΕΚ Β 105 ,Κατάργηση Υγ.Δ. από 17-4-53, ΦΕΚ Β 108 ,Κατάργηση Υγ.Δ. 1101/55, ΦΕΚ Β 146 ,Κατάργηση αρ. 1, 2 Δ.Υ.Α. 2805/60 ΦΕΚ Β 179 ,Κατάργηση Δ.Υ.Α.6800/60, ΦΕΚ Β 401 ,Κατάργηση Υγ.Α. ΕΙγ/3432/62, ΦΕΚ Β 152 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΕΙγ/4040/63, ΦΕΚ Β 178 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΕΙγ/1306/64, ΦΕΚ Β 58 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΓΙγ/425/67, ΦΕΚ Β 50 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΓΙ/2117/74, ΦΕΚ Β 309 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΓΙ/8228/74, ΦΕΚ Β 963 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΓΙ/9900/74, ΦΕΚ Β 1266 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΑΙβ/6370/77, ΦΕΚ Β 869 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΑΙβ/7771/77, ΦΕΚ Β 984 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΑΙβ/10630/77, ΦΕΚ Β 1178 ,Κατάργηση ΑΙβ/9321/80, ΦΕΚ Β 1079 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΑΙβ/11261/81, ΦΕΚ Β 46 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΑΙβ/4743/83, ΦΕΚ Β 293 ,Κατάργηση Υγ.Δ. ΑΙβ/5191/81, ΦΕΚ Β 301

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.