Οροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων

1. Οι διατάξεις των άρθρων 15 μέχρι και 46 της παρούσας, για τους γενικούς και ειδικούς όρους, που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα τροφίμων ή/και ποτών, (πλην των άρθρων 41 και 44 για τα Κέντρα Διασκεδάσεως και τις υπεραγορές τροφίμων, αντίστοιχα, και αυτών που ρητώς αναφέρονται κατωτέρω στο παρόν άρθρο) δεν εφαρμόζονται στα καταστήματα τροφίμων ή/και ποτών, που ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, πλην εκείνων που έχουν χαρακτηρισθεί αρμοδίως ως τουριστικά και των τοποθεσιών που παρουσιάζουν μεγάλη τουριστική κίνηση (αρχαιολογικοί χώροι, συγκοινωνιακοί κόμβοι, εθνικοί δρόμοι κ.τ.όμ.). 2. Τα καταστήματα τροφίμων ή/και ποτών, τα οποία ιδρύονται και λειτουργούν σε χωριά με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, με την επιφύλαξη των προαναφερόμενων εξαιρέσεων, θα πληρούν τους κατωτέρω βασικούς όρους υγιεινής. α. Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής (λιθόκτιστο, πλιθόκτιστο ή άλλη παρόμοια κατασκευή). Ως οίκημα μόνιμης κατασκευής θεωρείται και το προκατασκευασμένο λυόμενο οίκημα, εφόσον έχει εγκατασταθεί σε σταθερή βάση από μπετόν και γενικά πληρεί τους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και της παρούσας ή άλλης σχετικής Υγειονομικής Διατάξεως. Δεν επιτρέπεται η λειτουργία των προαναφερόμενων καταστημάτων σε παραπήγματα από ξύλα, λαμαρίνες ή άλλα παρεμφερή πρόχειρα υλικά. Σε περιπτώσεις νόμιμης χρήσεως υπόγειου χώρου για την εγκατάσταση νεοϊδρυόμενου καταστήματος τροφίμων ή/και ποτών, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα αναφερόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 15 της παρούσας δικαιολογητικά, στα οποία θα φαίνεται ότι ο υπόγειος χώρος είναι χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για καταστήματα, ότι εξασφαλίζεται ο πλήρης αερισμός του χώρου και η ακίνδυνη ηλεκτροδότησή του και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πυρασφαλείας και ασφαλείας του προσωπικού και των πελατών σε περιπτώσεις κινδύνου. β. Ο χώρος θα είναι ανάλογος με το είδος και τον κύκλο εργασιών του καταστήματος, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ώστε να εξασφαλίζεται η άνετη κυκλοφορία των πελατών και του προσωπικού και να αποκλείεται η συμφόρηση τούτου με εμπορεύματα και έπιπλα, για να γίνεται εύκολα ο καθαρισμός του και πάντως δεν θα είναι μικρότερος από 12 τ.μ. Ειδικότερα, προκειμένου για εστιατόρια, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία και άλλα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες φαγητά ή γλυκίσματα, ο χώρος των καταστημάτων τούτων θα είναι 15 τ.μ. τουλάχιστον (απαιτούμενος ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση του παρασκευαστηρίου 8 τ.μ., του συστήματος πλύσεως σκευών 4 τ.μ., του ψυγείου κλπ. 3 τ.μ.), αυξανόμενος κατά 1 τ.μ. για κάθε χρησιμοποιούμενο κάθισμα και κατά το απαραίτητο για το αποχωρητηρίο εμβαδόν. Προκειμένου για καφενεια, μπαρ και άλλα παρόμοια καταστήματα, ο χώρος τούτων θα είναι τουλάχιστον 8 τ.μ. (απαιτούμενος ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση του παρασκευαστηρίου 4 τ.μ., του συστήματος πλύσεως των σκευών 2 τ.μ., του ψυγείου κλπ. 2 τ.μ.), αυξανόμενος κατά 1 τ.μ. για κάθε χρησιμοποιούμενο κάθισμα και κατά το απαραίτητο για το αποχωρητήριο εμβαδόν. Προκειμένου για οβελιστήρια, ο χώρος τούτων θα είναι τουλάχιστον 10 τ.μ. (απαιτούμενος ελάχιστος χώρος για την εγκατάσταση της ψησταριάς 4 τ.μ., του συστήματος πλύσεως σκυεών 4 τ.μ., του ψυγείου κλπ. 2 τ.μ.), αυξανόμενος κατά 1 τ.μ. για κάθε χρησιμοποιούμενο κάθισμα και κατά το απαραίτητο για το αποχωρητηρίο εβμαδόν. Σε περιπτώσεις λειτουργίας ως μικτών δύο ή περισσότερων καταστημάτων, που ανήκουν σε μια από τις αναφερόμενες στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου ομάδες, το καθένα από τα καταστήματα αυτά θα είναι εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο, νοητώς χωρισμένο, χώρο εμβαδού ίσου τουλάχιστον με το ανωτέρω καθοριζόμενο για κάθε είδος καταστήματος εμβαδόν. Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις λειτουργίας ως μικτών καφενείων ή μπαρ και καταστημάτων παρασκευής φαγητών ή γλυκισμάτων, για την εγκατάσταση του παρασκευαστηρίου, του συστήματος πλύσεως σκευών, του ψυγείου κλπ. αρκεί χώρος 15 τ.μ.,με την ανάλογη συγκρότηση εστιατορίου ή οινομαγειρείου ή ψητοπωλείου ή ζαχαροπλαστείου κλπ., ο οποίος θα είναι κοινός για τις αντίστοιες λειτουργίες όλων των τμημάτων του μικτού καταστήματος. Σε περιπτώσεις όμως λειτουργίας ως μικτών καφενείων ή μπαρ και οβελιστηρίου θα υπάρχει χώρος παρασκευαστηρίου του καφενείου ή μπαρ 4 τ.μ. τουλάχιστον, χώρος πλύσεως σκευών, κοινός για το καφενείο ή μπαρ και το οβελιστήριο, 4 τ.μ. τουλάχιστον, χώρος ψυγείου κλπ. 2 τ.μ. τουλάχιστον και ιδιαίτερος χώρος, μέσα στο κατάστημα ή έξω απ’ αυτό (στην αυλή ή στην πρασιά), για την εγκατάσταση της ψησταριάς του οβελιστηρίου 4 τ.μ. τουλάχιστον. γ. Το ύψος των καταστημάτων του παρόντος άρθρου θα είναι το προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Αν από βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας ή της Κοινοτικής Αρχής προκύπτει ότι κατά τον χρόνο οικοδομήσεως του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα, δεν ίσχυαν στο χωριό, που βρίσκεται τούτο, οι διατάξεις του Γ.Ο.Κ., μπορεί να γίνει δεκτό και μικρότερο ύψος, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και πάντως όχι μικρότερο των 2,20 μ. Αν κατάστημα στεγάζεται σε υπόγειο, χαρακτηριζόμενο από την αρμόδια Υπηρεσία Πολεοδομίας ως χώρος κυρίας χρήσεως, το ύψος τούτου θα είναι τουλάχιστον 2,50 μ. δ. Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι λείες και θα υδροχρωματίζονται συχνά για να διατηρούνται καθαρές, εκτός αν ο καταστηματάρχης επιθυμεί να τις χρωματίσει με ελαιόχρωμα ή πλαστικό χρώμα, οπότε θα φροντίζει για τον τακτικό καθαρισμό τους με πλύσιμο. Απαγορεύεται η επικάλυψη των τοίχων των ανωτέρω καταστημάτων με ψάθες ή άλλα, μη αδιαπότιστα υλικά, που δεν επιδέχονται πλύσιμο. Αν ο καταστηματάρχης επιθυμεί την επικάλυψη των τοίχων του καταστήματός του για λόγους διακοσμητικούς, μπορεί να χρησιμοποιήσει για τον σκοπό αυτό αδιάβροχη ταπετσαρία ή ακόμη και στιλβωμένο ξύλο. Επίσης απογορεύεται η επικόλληση στους τοίχους αφισών, λιθογραφιών κ.λπ. διακοσμητικών, διαφωτιστικών και ενημερωτικών έντυπων υλικών, εκτός αν αναρτώνται τοποθετημένα σε υαλόφρακτα πλαίσια ή είναι κατασκευασμένα από σκληρό χαρτόνι (ημερολόγια τοίχου) και με την προϋπόθεση ότι θα διατηρούνται καθαρά. Ο χρωματιστής των τοίχων θα γίνεται με ανοικτά χρώματα, με ιδιαίτερη προτίμηση στο λευκό. Η χρησιμοποίηση σκούρων χρωμάτων για τον χρωματισμό των τοίχων των καταστημάτων πρέπει να αποκλείεται. ε. Η οροφή θα είναι καλής κατασκευής με λεία επιφάνεια και ελαιοχρωματισμένη, αν είναι ξύλινη, ή υδροχρωματισμένη, αν είναι από ασβεστοκονία. Αν ο χώρος καταστήματος καλύπτεται με κεραμωτή ή παρόμοιας κατασκευής στέγη ή με το ξύλινο δάπεδο του αμέσως υπερκείμενου ορόφου, θα υπάρχει ψευδοροφή ή ανάλογη κατασκευή, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 19 της παρούσας. στ. Το δάπεδο θα είναι κατασκευασμένο από αδιαπότιστο λείο υλικό (τσιμεντοκτονία, μωσαϊκό, πλάκες μαρμάρου ή πέτρας, ξύλο καλυπτόμενο με πλαστικό κ.τ.όμ.) και θα διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση χωρίς ρωγμές ή κάθε είδους άλλες φθορές και καθαρό. ζ. Ο αερισμός, φυσικός ή τεχνητός, θα είναι πλήρης. η. Ο φωτισμός, φυσικός ή τεχνητός, θα είναι επαρκής. Οπου υπάρχει δίκτυο της Δ.Ε.Η., για τον τεχνητό φωτισμό θα χρησιμοποιούνται ηλεκτρικοί λαμπτήρες, κατά προτίμηση φθορισμού, επαρκούς εντάσεως, αλλοιώς θα γίνεται χρήση κατάλληλων λυχνιών υγραερίου κ.τ.όμ. (ΛΟΥΞ), ικανών να εξασφαλίζουν επαρκή φωτισμό. θ. Η ύδρευση στο χωριό υπάρχει δίκτυο υδρεύσεως, θα γίνεται υποχρεωτικά από το δίκτυο αυτό. Αν το κοινοτικό δίκτυο υδρεύσεως δεν έχει επεκταθεί σε κατοικίες και καταστήματα ή αν για την ύδρευση των κατοίκων του χωριού χρησιμοποιούνται κοινοτικές ή ιδιωτικές πηγές ή πηγάδια που απαραίτητα θα έχουν προστατευθεί κατάλληλα, σύμφωνα με τις ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τις υδρεύσεις, το νερό θα μεταφέρεται από το σημείο υδροληψίας με ειδικά για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούμενα δοχεία και θα αποθηκεύεται σε κατάλληλη δεξαμενή επαρκούς χωρητικότητας τουλάχιστον ½ κ.μ. Τα δοχεία μεταφοράς νερού είναι μεταλλικά, από γαλβανισμένη λαμαρίνα χωρίς εσωτερικές συγκολλήσεις μολύβδου, ή πλαστικά, από υγειονομικώς αποδεκτή πλαστική ύλη, και θα κλείνουν στεγανά. Οι δεξαμενές αποθηκεύσεως νερού μπορεί να είναι κατασκευασμένες από μπετόν ή από γαλβανισμένη λαμαρίνα, χωρίς εσωτερικές συγκολλήσεις μολύβδου, ή από υγειονομικώς αποδεκτή πλαστική ύλη και θα καλύπτονται στεγανά, ώστε να εξασφαλίζεται το περιεχόμενό τους από τις οποιεσδήποτε ρυπάνσεις και μολύνσεις. Στον πυθμένα θα φέρουν οπή με στρόφιγγα για την εκκένωση τους σε περίπτωση καθαρισμού τους. Το στόμιο του σωλήνα εξόδου του νερού θα βρίσκεται σε ύψος 5 εκτστμ. από τον πυθμένα τους. Γενικά οι διατάξεις του άρθρου 23 της παρούσας εφαρμόζονται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. Απαγορεύεται η μεταφορά ή η αποθήκευση νερού σε δοχεία, που είχαν χρησιμοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτες εντομοκτόνων, φυτοφαρμάκων ή άλλων παρεμφερών τοξικών ουσιών. Η υδροληψία από τις δεξαμενές αποθηκεύσεως νερού θα γίνεται υποχρεωτικά με κρουνούς και όχι με εμβάπτιση σ’ αυτές δοχείων. ι. Η αποχέτευση των ακάθαρτων νερών των καταστημάτων του παρόντος άρθρου θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς σε υπόνομο ή βόθρο, στεγανό ή απορροφητικό. Η διάθεση των ακάθαρτων νερών στην επιφάνεια του εδάφους ή σε δίκτυο υπονόμων προοριζόμενων για την απομάκρυνση μόνον των νερών της βροχής, απαγορεύεται. ια. Αποχωρητήρια. Στα καταστήματα, στα οποία παραμένουν καθισμένοι πελάτες (καφενεία κ.τ.όμ.), θα υπάρχουν ένα ή δύο, κατά την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, αποχωρητηρία, τα οποία θα πληρούν τους κατωτέρω περιγραφόμενους όρους. Αν κατάστημα στεγάζεται στο ίδιο κτίριο με την κατοικία του καταστηματάρχη, το οικογενειακό αποχωρητήριο είναι δυνατό να διατίθεται για χρήση και των πελατών του καταστήματος, εφόσον βρίσκεται σε κατάλληλη θέση, προσφερόμενη για τον σκοπό αυτόν, και πληρεί τους απαραίτητους όρους υγιεινής. Το αποχωρητήριο θα βρίσκεται μέσα στο κατάστημα ή και έξω απ’ αυτό σε κατάλληλη θέση, προς την οποία θα γίνεται εύκολα η προσπέλαση, και πλησιέστερα προς το κατάστημα ή την κατοικία του καταστηματάρχη από κάθε άλλο χώρο κυρίας χρήσεως ξένης ιδιοκτησίας. Η κατασκευή τούτου θα παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις για την αποφυγή δημιουργίας ανθυγιεινών εστιών και ενοχλήσεως σε βάρος των γειτόνων. Αν το αποχωρητήριο είναι ξερού τύπου, θα βρίσκεται οπωσδήποτε έξω από το κατάστημα, υπό τις αναφερόμενες ανωτέρω προϋποθέσεις. Ο θάλαμος του αποχωρητηρίου θα είναι μόνιμης κατασκευής, οι δε εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων του θα είναι λείες και κατά προτίμηση αδιαπότιστες (ελαιοχρωματισμένες ή επενδυμένες με πλακίδια πορσελάνης). Αν οι επιφάνειες των τοίχων δεν είναι αδιαπότιστες, θα ασβεστοχρίζονται συχνά και θα διατηρούνται καθαρές. Το εσωτερικό του θαλάμου θα αερίζεται πλήρως από παράθυρο ικανών διαστάσεων, στο οποίο θα υπάρχει συρματόπλεγμα Νο 16 για να εμποδίζεται η είσοδος μυγών και άλλων βλαβερών εντόμων. Η θύρα του θαλάμου θα κλείνει αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει την κατασκευή προθαλάμου στο αποχωρητήριο, αν κρίνει ότι είναι απαραίτητη η απομόνωση τούτου από το περιβάλλον. Οι λεκάνες, ψηλού (ευρωπαϊκού) ή επίπεδου (τουριστικού) τύπου, θα έχουν οπωσδήποτε σιφώνι και θα συνδέονται με υδραυλική εγκατάσταση (καζανάκι) για το πλύσιμο τους με πίεση. Αν το αποχωρητήριο είναι ξερού τύπου, στον υποδοχές (λάκκο) του οποίου δεν επιτρέπεται η απόρριψη υγρών γενικά, θα πρέπει να αποκλείετα η με οποιοδήποτε τρόπο είσοδος ανοικτές λεκάνες. Αν στο εμπόριο δεν υπάρχουν τέτοιες λεκάνες, αντί λεκάνης, θα αφήνεται στην πλάκα καλύψεως του υποδοχέα οπή ικανής διαμέτρου (20 μέχρι 25 εκτστμ.), ώστε να αποφεύγεται η ρύπανση του δαπέδου και η χρήση νερού για τον καθαρισμό του. Οι κάθε είδους λεκάνες αποχωρητηρίων, πλην εκείνων του επίπεδου τύπου, θα καλύπτονται με ειδικό κάλυμμα. Αν σε αποχωρητήρια ξερού τύπου χρησιμοποιείται, αντί της ειδικής λεκάνης, οπή δαπέδου, η οπή αυτή θα καλύπτεται ύστερα από κάθε χρήση με ξύλινο ή μεταλλικό κάλυμμα, το οποίο θα φέρει χειρολαβή. Στον θάλαμο του αποχωρητηρίου θα υπάρχει χαρτί υγεία, το οποίο μετά τη χρησιμοποίησή του θα απορρίπτεται στη λεκάνη ή, επί αποχωρητηρίων ξερού τύπου, απευθείας στον υποδοχέα. Στα αποχωρητηρία θα υπάρχει ακόμη και νιπτήρας με εγκατάσταση νερού και αποχέτευση, για το πλύσιμο των χεριών. Αν στο αποχωρητήριο υπάρχει προθάλαμος, ο νιπτήρας θα βρίσκεται στον χώρο αυτόν άλλως θα έχει τοποθετηθεί στον θάλαμο του αποχωρητηρίου. Πλησίον του νιπτήρα θα υπάρχει σαπούνι και ειδική συσκευή με χαρτοπετσέτες χεριών. Η θέση και η απόσταση οποιουδήποτε υποδοχέα αποχωητηρίων σε σχέση με πηγές ή πηγάδια ή με ακτές ομαδικής κολυμβήσεως και με θεμέλια κτιρίων, καθώς και με τον υδροφόρο ορίζοντα, θα είναι, ανάλογα με το είδος του υποδοχέα και τη φύση του εδάφους, η οριζόμενη με τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις για τη διάθεση των λυμάτων και, προκειμένου για απόσταση από θεμέλια κτιρίων, με τις διατάξεις του Γ.Ο.Κ. Η χρήση αποχωρητηρίων ξερού τύπου πρέπει να θεωρείται σαν λύση ανάγκης και θα γίνεται μόνο με την υπόδειξη και κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικης Υπηρεσίας, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες (φύση του εδάφους, βάθος υδροφόρου ορίζοντα, θέση πηγών ή φρεάτων κ.λπ.), σύμφωνα πάντοτε με τις σχετικές διατάξεις της Υγειονομικής Διατάξεως για τη διάθεση των λυμάτων. Απαγορεύεται η ρίψη νερών στους υποδοχείς των αποχωρητηρίων ξερού τύπου και πρέπει να αποκλείεται η είσοδος σ’ αυτούς επιφανειακών ή υπόγειων νερών. Η αποχέτευση των ακάθαρτων νερών του νιπτήρα αποχωρητηρίου ξερού τύπου θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς σε βόθρο, που θα βρίσκεται σε κατάλληλη θέση και απόσταση από τον υποδοχέα του αποχωρητηρίου, ώστε να αποκλείεται η είσοδος των νερών σ’ αυτόν. Αν αυτό είναι τελείως ακατόρθωτο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να δεχθεί την τοποθέτηση του νιπτήρα πλύσεως χεριών σε κάποια άλλη κατάλληλη θέση. ιβ. Παρασκευαστήριο. Τα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται φαγητά ή γλυκίσματα (εστιατόρια, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία κ.τ.όμ.) θα διαθέτουν για τον σκοπό αυτόν ιδιαίτερο, έστω νοητώς χωρισμένο, χώρο ανάλογου εμβαδού, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας και πάντως όχι μικρότερου από 8 τ.μ. Στα ψητοπωλεία η ψησταριά, εμβαδού 4 τ.μ. περίπου, αποτελούσα μέρος του ανωτέρω παρασκευαστηρίου, μπορεί να βρίσκεται έξω από το κυρίως κατάστημα, στην πρασιά ή στην αυλή του, με την προϋπόθεση ότι θα είναι κλειστή (υαλόφρακτη ή άλλη στέρεη κατασκευή) και ότι θα παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι από τις οσμές και τα αέρια καύσεως. Στα καφενεία, καφά-μπαρ και οβελιστήρια ο χώρος του παρασκευαστηρίου, νοητώς χωρισμένος από το άλλο κατάστημα, θα είναι 4 τ.μ. περίπου. Ιδιαίτερα, στα οβελιστήρια το παρασκευαστήριο (ψησταριά) μπορεί να βρίσκεται έξω από το κατάστημα, στην αυλή ή πρασιά του, με την προϋπόθεση ότι θα είναι τελείως κλειστό (υαλόφρακτο ή άλλη στέρεη κατασκευή) και ότι θα παίρονται τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην ενοχλούνται οι περίοικοι από τις οσμές και τα αέρια καύσεως. Στα καφενεία, καφέ μπαρ και οβελιστήραι επιτρέπεται, αν δεν υπάρχει στο χωριό εστιατόριο ή οινομαγειρείο ή ψητοπωλείο, να παρασκευάζονται περιστασιακά ορισμένα πρόχειρα φαγητά (πατάτες και αυγά τηγανιστά κ.τ.όμ.) για εξυπηρέτηση περαστικών ατόμων (υπάλληλοι κ.λπ.). Για την απαγωγή των καπνών, οσμών και αερίων καύσεως θα υπάρχει στο παρασκευαστήριο των ανωτέρω καταστημάτων απαγωγικό σύστημα, το οποίο θα φθάνει μέχρι τη στέγη του κτιρίου, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα, ή μέχρι το ύψος του τυχόν υπάρχοντος ψηλότερου γειτονικού κτιρίου. Το άνοιγμα της χοάνης του ανωτέρω απαγωγικού συστήματος θα βρίσκεται πάνω από την εστία και θα είναι επαρκών διαστάσεων, ώστε να καλύπτεται ολόκληρη η επιφάνεια της εστίας. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να διαθέτουν το ανωτέρω απαγωγικό σύστημα τα καφενεία και τα καταστήματα, τα οποία χρησιμοποιούν κουζίνες ή κλιβάνους, που λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα ή υγραέριο, εκτός αν ψήνονται σ’ αυτά κρέας, ψάρια και άλλα φαγητά, κατά το ψήσιμο των οποίων παράγονται αέρια και έντονες οσμές, που ενοχλούν τους γείτονες και τους πελάτες. ιγ. Χώρος πλύσεως σκευών. Στα καταστήματα, στα οποία προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες φαγητά, γλυκίσματα ή άλλα παρασκευάσματα και ποτά, θα υπάρχει ιδιαίτερος, νοητώς χωρισμένος, χώρος ανάλογου εμβαδού και με την απαραίτητη συγκρότηση για το πλύσιμο των σκευών, ως ακολούθως: (1). Στα καφενεία και καφέ-μπαρ χώρος 2 τ.μ. τουλάχιστον, στον οποίο θα υπάρχει σύστημα πλύσεως σκευών με μια τουλάχιστον λεκάνη και εγκατάσταση ζεστού και κρύο νερού με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία) και αποχέτευση. Τα σκεύη (ποτήρια, κύπελλα καφέ, πιατέλα και κουτάλια γλυκού, αφού σαπουνισθούν στη λεκάνη του ανωτέρω συστήματος με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως υγρό απορρυπαντικό θα ξεπλύνονται με άφθονο τρεχούμενο νερό. (2). Στα εστιατόρια, οινομαγειρεία, ψητοπωλεία, οβελιστήρια και ζαχαροπλαστεία χώρος 4 τ.μ. τουλάχιστον, στον οποίο θα υπάρχει σύστημα πλύσεως σκευών με δύο τουλάχιστον λεκάνες και εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία) και αποχέτευση. Τα πιάτα και τα μαχαιροπήρουνα ή άλλα σκεύη, που έχουν χρησιμοποιηθεί για την Παρασκευή ή προσφορά φαγητών ή γλυκισμάτων, μετά την απομάκρυνση των τυχόν υπολειμμάτων, θα προπλύνονται στην πρώτη λεκάνη του ανωτέρω συστήματος με πολύ ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως υγρό απορρυπαντικό, ώστε να διαλυθούν και απομακρυνθούν τα λίπη, οι σάλτσες κ.λπ., και ακολούθως, αφού απομακρυνθεί το ακάθαρτο νερό, που περιέχει η πρώτη λεκάνη, θα σαπουνίζονται σ’ αυτή με ζεστό νερό κ.λπ. και θα ξεπλύνονται στη δεύτερη λεκάνη με άφθονο τρεχούμενο νερό. Τα ποτήρια θα σαπουνίζονται στη δεύτερη λεκάνη με ζεστό νερο και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο απορρυπαντικό και ακολούθως θα ξεπλύνονται με άφθονο τρεχούμενο νερό. (3). Σε περιπτώσεις μικτών καταστημάτων καφενείων ή καφέ μπαρ με εστιατόριο, οινομαγειρείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο ή ζαχαροπλαστείο, ο χώρος πλύσεως σκευών τούτων και η συγκρότησή του θα είναι σύμφωνα με την περίπτωση (2), για δε το πλύσιμο των σκευών θα ακολουθείται η περιγραφόμενη στην περίπτωση αυτή διαδικασία. Τα συστήματα πλύσεως σκευών θα είναι κατασκευασμένα κατά προτίμηση από ανοξίδωτο μέταλλο ή μάρμαρο, χωρίς να αποκλείονται και τα κασκευασμένα από μωσαϊκό, δεν θα έχουν εσωτερικές γωνίες και στον πυθμένα κάθε λεκάνης θα υπάρχει οπή με πώμα, για την απομάκρυνση ή, όταν χρειάζεται, την κατακράτηση του νερού. Για την εξασφάλιση ζεστού νερού θα χρησιμοποιείται, όπου υπάρχει δύκτυο της Δ.Ε.Η., ηλεκτρικός θερμοσίφωνας ή, σε αντίθετη περίπτωση, όποιο άλλο για τον σκοπό αυτόν σύστημα θα υποδείξει η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Απαγορεύεται το πλύσιμο των σκευών σε κοινό δοχείο "μαστέλλο". ιδ. Επιπλα, ψυγεία, εργαλεία, σκεύη κ.λπ. Τα χρησιμοποιούμενα έπιπλα (πάγκοι, τραπέζια, καθίσματα, προθήκες, ερμάρια, ράφια κ.λπ.) θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Στα καταστήματα, στα οποία προσφέρονται και καταναλώνονται φαγητά, έστω και περιστασιακά, τα τραπέζια, που χρησιμοποιούνται για τον σκοπό αυτόν, θα καλύπτονται απαραίτητα με καθαρό τραπεζομάντιλο ή, στην ανάγκη, με φύλλο καθαρού άσπρου χαρτιού. Στα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα υπάρχουν υαλόφρακτες προθήκες ή ερμάρια για τη φύλαξη των σκευών και των τροφίμων, που τρώγονται όπως έχουν, χωρίς προηγουμένως να ψηθούν ή βρασθούν ή αποφλοιωθούν, και δεν είναι ευαλλοίωτα. Τέτοια τρόφιμα, αν έχουν ανάγκη αερισμού (π.χ. άρτος ή γλυκά ταψιού όταν βγαίνουν από τον κλίβανο) θα τοποθετούνται σε προθήκες κλεισμένες με συρματόπλεγμα Νο 16, οι οποίες θα βρίσκονται σε μέρη που δεν επηρεάζονται από τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις. Οι έκθεση των ανωτέρω τροφίμων εκτός προθηκών απαγορεύεται. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας υπό σταθερή χαμηλή θερμοκρασία 0 βαθμούς κελσίου μέχρι +7 βαθμούς κελσίου το πολύ, ανάλογα με το είδος του τροφίμου και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς του, ή, προκειμένου για κατεψυγμένα προϊόντα, το πολύ -18 βαθμούς κελσίου. Απαγορεύεται η διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων. Οπου υπάρχει δίκτυο της Δ.Ε.Η. τα ψυγεία θα είναι ηλεκτρικά, άλλως μπορεί να χρησιμοποιηθούν και άλλου τύπου ψυγεία, όπως πετρελαίου, υγραερίου κ.τ.όμ., τα οποία θα έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την ανωτέρω σταθερή χαμηλή θερμοκρασία. Στα ψυγεία θα υπάρχουν μονίμως θερμόμετρα για να ελέγχεται η ψύξη τους. Τα ψυγεία θα διατηρούνται συνεχώς απόλυτα καθαρά, τα δε τρόφιμα θα τοποθετούνται σ’ αυτά με τάξη και κατά τρόπο που να μην αλληλοεπηρεάζονται. Τα ξύλα κοπής κρέατος στα κρεοπωλεία, μαγειρεία, ψητοπωλεία και οβελιστήρια θα διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση, χωρίς ρωγμές ή άλλες φθορές, και θα έχουν ομαλή επιφάνεια. Μετά το τέλος της εργασίας θα καθαρίζονται και θα πλύνονται με ζεστό νερό και σαπούνι. Τόσο κατά τις ώρες τις εργασίας, όταν δεν χρησιμοποιούνται, όσο και μετά το τέλος αυτής, αφού πλυθούν, τα ξύλα κοπής κρέατος θα καλύπτονται με κατάλληλο μεταλλικό κάλυμμα. Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη και εργαλεία γενικά θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά. Σκεύη και εργαλεία, που παρουσιάζουν ρωγμές, οξιδώσεις ή άλλες φθορές απομαρκύνονται με την ευθύνη του καταστημάρχη. Αν το κατάστημα προσφέρει για χρήση από τους πελάτες παιγνιόχαρτα, τάβλια κ.λπ., τα είδη αυτά θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και θα καθαρίζονται συχνά, ώστε να είναι πάντοντε απόλυτα καθαρά. Φθαρμένα και ακάθαρτα παιγνιόχαρτα θα απομακρύνονται ή θα καταστρέφονται με τη φροντίδα του καταστηματάρχη. ιε. Καθαριότητα. Ολοι γενικά οι χώροι των καταστημάτων του παρόντος άρθρου θα διατηρούνται απόλυτα καθαροί με τη φροντίδα και την ευθύνη του καταστηματάρχη. Τα δάπεδα θα σκουπίζονται καθημερινά μετά το τέλος ή πριν από την έναρξη της εργασίας και θα πλύνονται τακτικά, τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, κατά προτίμηση κάθε Δευτέρα, ή και συχνότερα, κατά την εκτίμηση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Οι τοίχοι θα ασβεστοχρίζονται ή, αν είναι αδιαπότιστοι, θα πλύνονται συχνά, ώστε να διατηρούνται καθαροί. Δεν θα υπάρχουν ποντικοί ή περιττώματα αυτών, κατσαρίδες, μύγες, αράχνες ή άλλα βλαβερά έντομα, των οποίων η παρουσία στο κατάστημα θα αποτελεί ένδειξη ακαθαρσίας. Οι καταστηματάρχες μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και να ζητούν οδηγίες για τα ενδεικνυόμενα μέσα αποτελεσματικότερης και ακίνδυνης για τον άνθρωπο καταπολεμήσεως των ποντικώς και βλαβερών εντόμων. Απαγορεύεται η διατήρηση ή η είσοδος κατοικίδιων ζώων στα καταστήματα του παρόντος άρθρου. Για την παρουσία τέτοιων ζώων στο κατάστημα φέρει όλη την ευθύνη ο καταστηματάρχης. Τα κάθε είδους απορρίμματα θα συγκεντρώνονται σε ειδικά κατάλληλα δοχεία, μεταλλικά ή πλαστικά, που θα κλείνουν ερμητικά, ή σε πλαστικές ειδικές σακκούλες και ακολούθως θα μεταφέρονται στους αγρούς, όπου θα θάπτονται. ιστ. Προσωπικό. Οι απασχολούμενοι στα καταστήματα του παρόντος άρθρου, ανεξάρτητα από τη σχέση τους με την επιχείρηση (καταστημάρχες ή μέλη των οικογενειών τους ή υπάλληλοι), θα είναι καθαροί και υγιείς και θα έχουν εφοδιασθεί με ατομικό βιβλιάριο υγείας, το οποίο θα εκδίδεται και θα θεωρείται σύμφωνα με το άρθρο 36 της παρούσας. Κατά την ώρα της εργασίας τους οι ανωτέρω θα φορούν καθαρή ανοικτόχρωμη μπλούζα και, αν ασχολούνται με την Παρασκευή φαγητών ή γλυκισμάτων, ομοιόχρωμη ποδιά και σκούφο. Τα ενδύματα του προσωπικού θα κρέμονται σε κρεμάστρα μακρυά από τα τρόφιμα. 3. Επιτρέπεται να λειτουργούν ως μικτά δύο ή περισσότερα καταστήματα μιας από τις κατωτέρω ομάδες καταστημάτων: α. Παντοπωλείο, οπωρολαχανοπωλείο, κρεοπωλείο ή άλλο παρόμοιο κατάστημα. β. Παντοπωλείο, καφενείο, καφέ-μπαρ, οινοπωλείο. γ. Καφενείο, καφέ-μπαρ, εστιατόριο, οινομαγειρείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο ή άλλο παρόμοιο κατάστημα. δ. Κρεοπωλείο, ψητοπωλείο, οβελιστήριο. ε. Καφενείο, καφέ-μπαρ, ζαχαροπλαστείο. Το καθένα από τα ανωτέρω συστεγαζόμενα καταστήματα θα είναι εγκαταστημένο σε ιδιαίτερο, νοητώς χωρισμένο, χώρο εμβαδού ίσου τουλάχιστον με το προαναφερόμενο (παρ. 2 περιπτ. β, ιβ και ιγ) κατά περίπτωση εμπωλείου ή οβελιστηρίου με κρεοπωλείο οι χώροι των συστεγαζόμενων αυτών καταστημάτων θα είναι σαφώς χωρισμένοι με χώρισμα στέρεης κατασκευής. 4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται με ελαφρές παρεκκλίσεις, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, και για τα καταστήματα σεισμοπλήκτων περιοχών, που μεταστεγάζονται αναγκαστικά λόγω καταστροφής των οικημάτων, στα οποία στεγαζόνταν κατά τον χρόνο που συνέβησαν οι σεισμοί, και για τα οποία χορηγούνται προσωρινές άδειες λειτουργίας τους, σύμφωνα με την παρ. 8 άρθρου 6 της παρούσας.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Τρόφιμα ,Ποτά ,Οροι λειτουργίας ,Πληθυσμός

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.