Αρτοποιεία και Πρατήρια άρτου

1. Ορισμοί: α. Αρτοποιείο είναι μόνιμο κτίσμα ειδικά διαρρυθμισμένο και κατάλληλα εξοπλισμένο, ανεξάρτητα από τη δυναμικότητά του, για την παραγωγή και διάθεση άρτου, αρτοσκευασμάτων γενικά και λοιπών σκευασμάτων τροφίμων, που έχουν ως βάση το αλεύρι, πλην των ζυμαρικών. Ακόμη, στο αρτοποιείο ψήνονται φαγητά και άλλα παρασκευάσματα (γλυκίσματα κλπ.) του Κοινού. Στο αρτοποιείο είναι δυνατό να επιτραπεί και η Παρασκευή γλυκισμάτων, καθώς και η πώληση, πλην των προϊόντων αρτοποιίας, και άλλων ειδών προβλεπόμενων από τις διατάξεις των σχετικών Αγορανομικών-Υγειονομικών Διατάξεων, εφόσον θα συντρέχουν οι αναφερόμενοι στης παρ. 7 και 8 του παρόντος άρθρου όροι και προϋποθέσεις. β. Κοινά αρτοποιεία είναι αυτά, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται με τα χέρια. γ. Μηχανική αρτοποιεία είναι αυτά, στα οποία η παρασκευή του άρτου γίνεται με μηχανικά μέσα. δ. Αρτος (χωρίς άλλη ένδειξη) είναι προϊόν, που παρασκευάζεται με ψήσιμο, υπό ορισμένες συνθήκες σε ειδικούς κλιβάνους, μάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι σιταριού, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού. Αν για την παρασκευή άρτου έχει χρησιμοποιηθεί αλεύρι άλλου δημητριακού ή μείγμα αλεύρων άλλων δημητριακών, ο άρτος αυτός θα φέρει την ονομασία των δημητριακών αυτών π.χ. άρτος αραβοσίτου, άρτος σίτου μετά σικάλεως κ.τ.όμ. ε. Απλά ή κοινά αρτοσκευάσματα είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, που δεν περιέχουν πρόσθετες ύλες, κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές, ή περιέχουν τέτοιες αλλά σε μικρές ποσότητες, ώστε να είναι δυνατό να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως είναι τα κοινά κουλούρια, τα παξιμάδια, οι φρυγανιές, οι λαγάνες, τα κριτσίνια, ο διπυρίτης άρτος (γαλέτα), τα εφτάζυμα κ.α. στ. Ειδικά ή ζαχαροπλαστικής αρτοσκευάσματα είναι τα προϊόντα αρτοποιίας, που περιέχουν απαραίτητα πρόσθετες ύλες, κυρίως λιπαρές και φυσικές γλυκαντικές, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% για κάθε μια από αυτές, εξαιτίας των οποίων αποκτούν χαρακτηριστική οσμή και γεύση, και επομένως δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αντικατάσταση του άρτου, όπως είνα τα κουλουράκια ή παξιμάδια βανίλλιας, γλυκάνισου, μαστίχας, σησαμιού, κανέλλας, αμμωνίας, σμυρνέικα, μουστοκούλουρα κ.α. ζ. Αλλά σκευάσματα, τα οποία μπορούν να παρασκευάζονται στα αρτοποιεία, είναι αυτά, που έχουν βάση το αλεύρι και άλλες βρώσιμες ύλες, όπως είναι τα διάφορα είδη πιττών (τυρόπιττες, σπανακόπιττες, μπουγάτσες, κρουασάν, κ.τ.όμ.), τα μελομακάρονα, οι κουραμπιέδες, τα βουτήματα, τα τσουρέκια κ.τ.όμ. η. Πρατήριο άρτου είναι αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον προϊόντα αρτοποιίας, δηλαδή άρτος, αρτοσκευάσματα, απλά ή ειδικά, και άλλα σκευάσματα από αυτά που επιτρέπεται να παρασκευάζονται στα αρτοποιεία. 2. Τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου λειτουργούν βάσει αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας, οι οποίες εκδίδονται από τον οικείο Νομάρχη, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 726/77, της Α2-1218/77 (ΦΕΚ 1178/77 τ.Β’) Κοινής αποφάσεως των Υπουργών Βιομηχανίας και Ενεργείας, Εμπορίου και Κοινων. Υπηρεσιών και γενικά της σχετικής με τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου Νομοθεσίας. Αδεια του οικείου Νομάρχη απαιτείται επίσης και για τη λειτουργία μέσα σε αρτοποιείο των καταστημάτων πωλήσεως προϊόντων ζαχαροπλαστικής και γάλακτος (πλην των τυροκομικών), εμφιαλωμένων ποτών και άλλων ειδών προβλεπόμενων από τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Αγορανομικές-Υγειονομικές Διατάξεις, τα οποία ιδρύθηκαν μετά την ισχύ της Υγειονομικής-Αγορανομικής Διατάξεως 57/1968 (ΦΕΚ 432/4-9-68 τ.Β’) ή θα ιδρυθούν στο εξής μέσα σε αρτοποιείο, καθώς και των εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής, που ιδρύθηκαν μετά την ισχύ του Ν. 726/77 ή θα ιδρυθούν στο εξής μέσα στον χώρο αρτοποιείου. Η Υγειονομική Υπηρεσία εμπλεκόμενη μόνο στις διαδικασίες χορηγήσεως των αδειών λειτουργίας αρτοποιείων και πρατηρίων άρτου, καθώς και των εγκαταστημένων στα αρτοποιεία εργαστηρίων ζαχαροπλαστικής και καταστημάτων, που επιτρέπεται, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Αγορανομικές-Υγειονομικές Διατάξεις, να λειτουργούν στους χώρους των αρτοποιείων, εξετάζει αν συντρέχουν οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσης και των άλλων ισχυουσών σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας, και γνωμοδοτεί για τη χορήγηση ή μη της ζητούμενης άδειας λειτουργίας. Εξαιρετικά, οι αναφερόμενοι στο εμβαδόν και στο ύψος των διαμερισμάτων των αρτοποιείων όροι, εξετάζονται σε συνδυασμό με τη δυναμικότητα παραγωγής των αρτοποιείων από την αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχίς, η οποία και γνωμοδοτεί για τη συνδρομή των όρων τούτων. Σε περιπτώσεις αλλαγής φορέα (μεταβίβαση) αρτοποιείου ή πρατηρίου άρτου ή/και των λειτουργών νόμιμα σε αρτοποιείο καταστημάτων ή εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής απαιτείται νέα άδεια, που χορηγείται από τον οικείο Νομάρχη στο όνομα του νέου φορέα. Για τη χορήγηση της άδειας αυτής η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία εξετάζει αν το αρτοποιείο και τα τυχόν λειτουργούντα σ’ αυτό καταστήματα ή το πρατήριο άρτου πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην υγιεινή και στην καθαριότητα των χώρων τους (τοίχοι, δάπεδα, οροφές, ύδρευση, αποχέτευση, αερισμός, φωτισμός, κατασκευή αποθήκης, αποχωρητηρίων κλπ. χώρων υπηρεσίας, υγειονομικής σημασίας εξοπλισμός κ.λπ.), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας και γνωμοδοτεί σχετικά. 3. Για τη λειτουργία των αρτοποιείων εφαρμόζονται οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου για τους γενικούς όρους, που πρέπει να πληρούν τα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων και ποτών, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. της 25/8-13/9/1934, του Ν. 726/77 και της Α2-1218/77 Κοινής Υπουργικής αποφάσεως και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας Νομοθεσίας για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου. Ιδιαίτερα, τα αρτοποιεία θα πληρούν τους κατωτέρω υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις: α. Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής με εξωτερικούς τοίχους και εσωτερικά χωρίσματα στέρεης και άκαυσης κατασκευής. Τα δάπεδα θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, αδιαπότιστο, λείο και μη εύθριπτο υλικό και δεν θα βρίσκονται χαμηλότερα των 20 εκτστμ. από τη στάθμη του προ της εισόδου του αρτοποιείου πεζοδρομίου. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου, εφοδιασμένα με σιφώνια, τα στόμια, των οποίων θα καλύπτονται με μεταλλικές σχάρες, στις οποίες τα κενά δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 χλστμ. β. Το ύψος θα είναι ανάλογο με τη δυναμικότητα ημερήσιας παραγωγής άρτου, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. της 25/8-13/9/34 και του Ν. 726/77. γ. Θα υπάρχουν τα κατωτέρω διαμερίσματα, το καθένα από τα οποία θα έχει εμβαδόν το προβλεπόμενο από τα άρθρα 17 και 18 του Π.Δ. της 25/8-13/34 σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Ν. 726/77. - Διαμέρισμα κλιβάνου και κλιβανίσεως. - Διαμέρισμα ζυμωτηρίου, το οποίο θα είναι χωρισμένο από τους άλλους χώρους. Κατ’ εξαίρεση, στα μηχανικά αρτοποιεία το ζυμωτήριο μπορεί να αποτελεί συνέχεια του διαμερίσματος κλιβάνου και κλιβανίσεως, αν ο κλίβανος είναι ηλεκτρικός ή αν η εστία δεν βρίσκεται προς το μέρος του ζυμωτηρίου. - Διαμέρισμα προζυμώσεως, το οποίο είναι απαραίτητο μόνο στα μηχανικά αρτοποιεία δυναμικότητας παραγωγής άρτου πάνω από 5.000 χλγρμ. ημερησίως. - Αποθήκη καύσιμης ύλης. Η αναγκαιότητα της υπάρξεως αποθήκης καυσίμων, η θέση αυτής και ο τρόπος κατασκευής της εξετάζονται από την αρμόδια Υπηρεσία Βιομηχανίας της Νομαρχίας. - Διαμέρισμα πωλήσεως άρτου. - Αποθήκη αλεύρων, η οποία θα βρίσκεται στον ισόγειο χώρο του αρτοποιείου, εκτός αν υπάρχουν μηχανικά μέσα ανυψώσεως των αλεύρων (αναβατόρια, σιλό κ.τ.όμ.), οπότε μπορεί να βρίσκεται στο υπόγειο. - Αποδυτήρια προσωπικού, εμβαδού ικανού να περιλάβει τα ατομικά ιματιοφυλάκια των εργαζομένων. - Πλυντήριο, δηλαδή ο χώρος στον οποίο βρίσκονται οι νιπτήρες προσωπικού. Ο αριθμός των νιπτήρων και των κρουνών θα είναι ανάλογος με την ημερήσια παραγωγικότητα του αρτοποιείου και θα αντιστοιχεί ένας τουλάχιστον νιπτήρας με κρουνό για κάθε 3.000 χλγρμ. παραγόμενου ημερησίως άρτου. Για κάθε νιπτήρα απαιτείται εμβαδόν 2 τ.μ. τουλάχιστον. Αν η ημερήσια παραγωγικότητα μηχανικού αρτοποιείου είναι ίση ή μεγαλύτερη των 6.000 χλγρμ., το πλυντήριο θα είναι εφοδιασμένο και με καταιωνιστικό λουτήρα (ντους) για κάθε 6.000 χλγρμ. παραγόμενου ημερησίως άρτου, θα αντιστοιχεί δε σε κάθε τέτοιο λουτήρα επιφάνεια δαπέδου 2 τ.μ. τουλάχιστον. - Αποχωρητήρια προσωπικού, ο αριθμός των οποίων θα είναι ανάλογος της ημερήσιας παραγωγικότητας του αρτοποιείου, ως ακολούθως: Για παραγωγικότητα μέχρι 4.000 χλγρμ. ένα αποχωρητήριο. Για παραγωγικότητα από 4.000 μέχρι 10.000 χλγρμ. δύο αποχωρητήρια. Για παραγωγικότητα από 10.000 μέχρι 20.000 χλγρμ. τρία αποχωρητήρια. Για παραγωγικότητα πάνω από 20.000 χλγρμ. ο αριθμός των αποχωρητηρίων αυξάνεται κατά ένα για κάθε επί πλέον 10.000 χλγρμ. δ. Τα αποδυτήρια προσωπικού, το πλυντήριο και τα αποχωρητηρία αποτελούν τους χώρους υπηρεσίας. Δεν επιτρέπεται η μεταξύ των χώρων τούτων παρεμβολή οποιουδήποτε χώρου εργασίας ή αποθήκης, καθώς και η άμεση επικοινωνία των χώρων υπηρεσίας με τους χώρους εργασίας. Επίσης δεν επιτρέπεται η ύπαρξη χώρων υπηρεσίας πάνω από τους κλιβάνους, εκτός αν έχουν ληφθεί επαρκή, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Βιομηχανίας της Νομαρχίας μέτρα θερμομονώσεως του δαπέδου για την αποτροπή της μεταδόσεως της θερμοκρασίας των κλιβάνων στους χώρους αυτούς. ε. Ολα τα ανωτέρω διαμερίσματα θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με χωρίσματα μόνιμης, στέρεης και άκαυστης κατασκευής (τοίχοι). Εξαιρετικά, το ζυμωτήριο των μηχανικών αρτοποιείων μπορεί να αποτελεί συνέχεια του προ των κλιβάνων χώρου κλιβανίσεως, αν οι χρησιμοποιούμενοι κλίβανοι είναι ηλεκτρικοί ή, σε περιπτώσεις που για τη λειτουργία τους χρησιμοποιείται καύσιμη ύλη (πετρέλαιο, ξύλα κ.τ.όμ.), αν η εστία δεν βρίσκεται προς το μέρος του ζυμωτηρίου. στ. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων όλων των ανωτέρω χώρων εργασίας και υπηρεσίας, πλην της αποθήκης, μέχρι 1,80 μ.ύψος, θα είναι αδιαπότιστες και λείες, ελαιοχρωματισμένες ή καλυμμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης. Οι λοιπές επιφάνειες των τοίχων και της οροφής θα είναι λείες, σε καλή κατάσταση και θα υδροχρωματίζονται συχνά. Η κατασκευή των χώρων της αποθήκης και των χώρων εργασίας θα είναι σύμφωνα με τα άρθρα 28 και 35,30, αντίστοιχα. Ο προθάλαμος στα αποχωρητήρια δεν είναι απαραίτητος, αν μεταξύ τούτων και των χώρων εργασίας του αρτοποιείου παρεμβάλεται κάποιος άλλος χώρος υπηρεσίας (πλυντήριο ή αποδυτήριο). ζ. Η απαγωγή των καπνών, της αιθάλης και των αερίων καύσεως της καύσιμης ύλης, καθώς και των αερίων και οσμών, που παράγονται κατά το ψήσιμο του άρτου και των φαγητών, γλυκισμάτων κλπ., θα γίνεται πλήρως με ειδικό απαγωγικό σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας. Εξαιρετικά, απαλλάσσονται από την υποχρέωση να διαθέτουν το ανωτέρω απαγωγικό σύστημα τα αρτοποιεία, που χρησιμοποιούν ηλεκτρικούς κλιβάνους, θα παίρνονται όμως μέτρα εξουδετερώσεως των παραγόμενων κατά το ψήσιμο του άρτου, των φαγητών, γλυκισμάτων κλπ., ατμών και οσμών. 4. Ο άρτος και γενικά τα προϊόντα αρτοποιίας, μετά την εξαγωγή τους από τους κλιβάνους και ώσπου να αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, θα τοποθετούνται σε προθήκες κλειστές με συρματόπλεγμα Νο 16, οι οποίες θα βρίσκονται σε χώρους, που δεν επηρεάζονται από τον κονιορτό, και ακολούθως θα μεταφέρονται σε κλειστές υαλόφρακτες προθήκες στον χώρο πωλήσεως, ώστε να προφυλάσσονται από τις μύγες και άλλα βλαβερά έντομα, τους ποντικούς, τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις και μολύνσεις. Δεν επιτρέπεται η ψηλάφηση των ανωτέρω προϊόντων από τους πελάτες και το προσωπικό του καταστήματος, για τυχόν δε τέτοιες παραλείψεις την ευθύνη φέρει ο καταστηματάρχης. 5. Τα φαγητά, τα γλυκίσματα και άλλα παρασκευάσματα του Κοινού, μετά την εξαγωγή τους από τους κλιβάνους και μέχρι την παραλαβή τους από τους κατόχους τους. Θα τοποθετούνται σε προθήκες κλειστές με συρματόπλεγμα Νο 16, οι οποίες θα βρίσκονται σε μέρη που δεν επηρεάζονται από τον κονιορτό τις μύγες και άλλες ρυπάνσεις και μολύνσεις. 6. Για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας από το αρτοποιείο σε καταστήματα πωλήσεως τούτων (πρατήρια άρτου) ή σε εστιατόρια, ιδρύματα κ.λπ. θα χρησιμοποιούνται οχήματα με κατάλληλο αμάξωμα, κλειστό από όλες τις πλευρές του, ώστε το εσωτερικό του να εξασφαλίζεται από τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, διατηρούμενο καθαρό. Τα οχήματα αυτά θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη μεταφορά των προϊόντων αρτοποιίας, στο εξωτερικό δε τούτων θα αναγράφονται τα στοιχεία της επιχειρήσεως που εξυπηρετούν. Για τη χρήση των ανωτέρω οχημάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη άδεια. Απαγορεύεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με μεταφορικά μέσα χρησιμοποιούμενα και για άλλους σκοπούς, όπως είναι η μεταφορά ατόμων ή ειδών άσχετων με τα ανωτέρω είδη. Εξαιρετικά, επιτρέπεται η μεταφορά προϊόντων αρτοποιίας με οχήματα χρησιμοποιούμενα και για άλλους σκοπούς (πλην της μεταφοράς ρυπαρών αντικειμένων ή τοξικών υλών ή υγρών, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο δυσμενώς τα προϊόντα αυτά), εφόσον τα μεταφερόμενα είδη αρτοποιίας θα τοποθετούνται σε ειδικά κιβώτια, ξύλινα, επενδυμένα εσωτερικά με γαλμβανισμένη λαμαρίνα, ή μεταλλικά ή πλαστικά, επαρκούς χωρητικότητας, τα οποία θα κλείνουν ερμητικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό. 7. Τα αρτοποιεία, που λειτουργούν πριν από την 19/9/68, ημερομηνία ενάρξεως ισχύος της 57/1968 Υγειονομικής-Αγορανομικής Διατάξεως, μπορούν να διαθέτουν στο διαμέρισμα πωλήσεως άρτου και προϊόντα ζαχαροπλαστικής και γάλακτος (πλην των τυροκομικών), καθώς και εμφιαλωμένα ποτά, έστω και αν δεν υπάρχει για τον σκοπό αυτόν περίσσιος χώρος, πέρα από τον απαιτούμενο για το διαμέρισμα τούτο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. της 25/8-13/9/34, του Ν. 726/77 και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα αρτοποιεία, με την προϋπόθεση ότι θα έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίμων (ψυγεία κ.λπ.). Τα αρτοποιεία που λειτουργούν μετά τη 19/9/68 μπορούν, κατόπιν της προβλεπόμενης από την παρ. 2 (δεύτερο εδάφιο) του παρόντος άρθρου άδειας, να διαθέτουν στο διαμέρισμα πωλήσεως άρτου και προϊόντα ζαχαροπλαστικής και γάλακτος (πλην των τυροκομικών), καθώς και εμφιαλωμένα ποτά, μόνον εφόσον, πέρα από τον απαιτούμενο για το διαμέρισμα τούτο χώρο, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. της 25/8-13/9/34, του Ν. 726/77 και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα αρτοποιεία, υπάρχει επί πλέον χώρος 15 τ.μ. τουλάχιστον και ο κατάλληλος για τη συντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων εξοπλισμός. Πέρα από τα προϊόντα αρτοποιίας, δεν επιτρέπεται να πωλούνται στα αρτοποιεία άλλα είδη, εφόσον δεν αναφέρονται στην παράγραφο αυτή ή στις εκάστοτε ισχύουσες άλλες Υγειονομικές - Αγορανομικές Διατάξεις και δεν υπάρχουν οι απαραίτητες για τον σκοπό αυτόν προϋποθέσεις. 8. Επιτρέπεται, κατόπιν της προβλεπόμενης από την παρ. 2 (δεύτερο εδάφιο) του παρόντος άρθρου άδειας, η εγκατάσταση και λειτουργία σε αρτοποιείο εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής και παρεμφερών παρασκευασμάτων, εφόσον θα υπάρχει, πέρα από τους απαιτούμενους, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα αρτοποιεία (Π.Δ. της 25/8-13/9/34, Ν. 726/77 κ.λπ.), χώρους εργασίας, και επί πλέον κατάλληλος χώρος εμβαδού 30 τ.μ. τουλάχιστον, σαφώς χωρισμένος από τα άλλα διαμερίσματα του αρτοποιείου με χώρισμα από άκαυστα υλικά (τοίχος κ.τ.όμ.). Κατά τα άλλα, και διιαίτερα για ό,τι αφορά την κατασκευή, τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό του, το ανωτέρω εργαστήριο θα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και του άρθρου 39 της παρούσας, και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής Νομοθεσίας. 9. Απαγορεύεται η ίδρυση κουλουροποιείων και αμιγών κλιβάνων χρησιμοποιουμένων για το ψήσιμο φαγητών, γλυκισμάτων και κάθε είδους άλλων παρασκευασμάτων του Κοινού. Για τους λειτουργούντες κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 726/77 (15/10/77) αμιγείς κλιβάνους και κουλουροποιεία εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του Νόμου τουτού. 10. Τα απασχολούμενα στα αρτοποιεία άτομα θα είναι υγιή και απόλυτα καθαρά, θα φορούν δε κατά την ώρα της εργασίας τους λευκή ή ανοικτόχρωμη μπλούζα και, εφόσον ασχολούνται με την Παρασκευή του άρτου και άλλων προϊόντων αρτοποιίας, καθώς και γλυκισμάτων ή άλλων παρασκευασμάτων, ομοιόχρωμη ποδιά και σκούφο. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να επιβάλει σε αρτοποιεία την πρόσληψη υπαλλήλου ταμία, αν κρίνει ότι η πελατειακή κίνηση τους παρέχει τέτοια δυνατότητα. 11. Γενικά οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34, 35 και 36 της παρούσας εφαρμόζονται και στα αρτοποιεία. 12. Για τη λειτουργία νεοϊδρυόμενους Πρατηρίου άρτου απαιτείται ισόγειος χώρος, εμβαδού 12 τ.μ. τουλάχιστον, σαφώς διαχωρισμένος και απόλυτα ανεξάρτητος με ξεχωριστή είσοδο επί οδού ή στοάς, στον οποίο θα υπάρχουν απαραίτητα προθήκη για την εξασφάλιση του άρτου και των άλλων ειδών αρτοποιίας από τις ρυπάνσεις και νιπτήρας με εγκατάσταση υδρεύσεως και αποχετεύσεως. Κατά τα άλλα και ιδιαίτερα για ό,τι αφορά την κατασκευή, τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό του, το ανωτέρω κατάστημα θα πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και του άρθρου 43 της παρούσας και γενικά της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Η ύπαρξη αποχωρητηρίου στα Πρατήρια άρτου δεν είναι απαραίτητη, εφόσον συντρέχουν οι αναφερόμενες στην παρ. 2 περίπτ. ε άρθρου 25 της παρούσας προϋποθέσεις. Ομως, τυχόν υπάρχον αποχωρητήριο θα πληρεί τους όρους του άρθρου τούτου, σε συνδυασμό με την παρ. 5 εδ. α περίπτ. (4) του άρθρου 43 της παρούσας. Απαγορεύεται η πώληση στα Πρατήρια άρτου άλλων ειδών, πέρα από τα προϊόντα αρτοποιίας, καθώς και η λειτουργία Πρατηρίου άρτου ως τμήματος μικτού καταστήματος τροφίμων χωρίς σαφή διαχωρισμό τούτου από το άλλο κατάστημα και ιδιαίτερη είσοδο.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Αροποιεία ,Πρατήρια άρτου

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.