Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών

1. "Επιτρέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές μόνον των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών τροφίμων και ποτών: α. Κουλουριών, σταφιδόψωμων και άλλων ειδών κουλουροποιίας. β. Συσκευασμένων προϊόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, καθώς και "μαλλιού της γριάς". γ. Τυποποιημένων παγωτών. δ. Εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών. ε. Ορισμένων ξηρών καρπών, όπως είναι τα φυστίκια, στραγάλια, πασατέμπος, φουντούκια, σταφίδες κ.τ.όμ., καθώς και τα κάστανα και καλαμπόκια. 2. Επίσης επιτρέπεται η πώληση από πλανόδιους μικροπωλητές και των κατωτέρω ειδών, εφόσον κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής δεν απαγορεύεται τούτο από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας άλλων Υπουργείων, και υπό τους περιγραφόμενους κατωτέρω, κατά περίπτωση, όρους και προϋποθέσεις: α. Ψαριών και άλλων αλιευμάτων, πλην κατεψυγμένων, εφόσον για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. β. Τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, πλην των ευαλλοίωτων τροφίμων, τα οποία απαιτούν συντήρηση σε ψυγείο, εφόσον για τον σκοπό αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου. γ. Οπωροκηπευτικών, εφόσον το χρησιμοποιούμενο για τον σκοπό αυτόν μεταφορικό μέσο διατηρείται απόλυτα καθαρό και ο πωλητής παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των πωλουμένων προϊόντων από κάθε είδους ρυπάνσεις. Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακώς, ως πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές, ορισμένα είδη οπωροκηπευτικών (λ.χ. βερίκοκκα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια, σταφύλια, μήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες κ.τ.όμ.) κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρμογή η παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται όμως τυχόν ισχύουσες συναφείς προς αυτή διατάξεις άλλης Νομοθεσίας. Στο εξής δεν επιτρέπεται η πώληση οπωροκηπευτικών από μονίμως στάσιμους πωλητές (με εξαίρεση τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου). Εξαιρετικά, οι ασκούντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας το επάγγελμα του στάσιμου πωλητή οπωροκηπευτικών μπορούν να συνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για όσο διάστημα επιθυμούν, εφόσον η οικεία Αστυνομική Αρχή κρίνει ότι συντρέχουν οι απαραίτητες για τούτο προϋποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις τυχόν ισχύουσας άλλης σχετικής Νομοθεσίας. 3. Απαγορεύεται η πώληση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές άλλων, πλην των αναφερόμενων ανωτέρω, ευαλλοίωτων τροφίμων, όπως είναι τα σάντουιτς, οι τυρόπιττες κ.τ.όμ., για τα οποία, σε περιπτώσεις διαθέσεώς τους από τους ανωτέρω πωλητές, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεώς τους σε σταθερή θερμοκρασία έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10 βαθμών κελσίου μέχρι +60 βαθμών κελσίου, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της υγείας των καταναλωτών. 4. Τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 (περίπτ. β) είδη θα παρασκευάζονται ή/και θα συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Επί των μέσων συσκευασίας των τυποποιημένων τροφίμων ή ποτών, θα αναγράφονται οι ενδείξεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι σχετικές Υγειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις. 5. Τα κουλούρια και τα άλλα αρτοσκευάσματα, καθώς και οι ξηροί καρποί, εκτός από τα κάστανα και τα καλαμπόκια, θα τοποθετούνται σε υαλόφρακτες προθήκες, οι οποίες θα κλείνουν καλά, ώστε το εσωτερικό τους να προστατεύεται από τον κονιορτό, τις μύγες και άλλες ρυπάνσεις. Ανάλογα μέτρα θα παίρνονται και για την προστασία του "μαλλιού της γριάς" από τις ρυπάνσεις, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η εκτέλεση των απαραίτητων για την Παρασκευή του προϊόντος χειρισμών (συνιστάται τουλάχιστον η κάλυψη του καζανιού παρασκευής του προϊόντος με κατάλληλο κάλυμμα, το οποίο θα αφαιρείται μόνον κατά τον χρόνο λήψεως του παρασκευάσματος). Τα χρησιμοποιούμενα για την τοποθέτηση του παρασκευάσματος ξυλάκια θα είναι αμεταχείριστα και απόλυτα καθαρά. Τα τυποποιημένα παγωτά θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, κατά προτίμηση ηλεκτρικά, υπό σταθερή ψύξη -10 βαθμούς κελσίου τουλάχιστον. Η ψύξη των αναψυκτικών ποτών θα γίνεται σε ψυγεία, έστω και πάγου, και μέχρι την τοποθέτησή τους σ’ αυτά θα διατηρούνται σε σκιερά και δροσερά μέρη. Η ψύξη αναψυκτικών πάνω σε τεμάχια πάγου απαγορεύεται. Για τον έλεγχο της ψύξεως των ψυγείων συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίμων θα υπάρχει στο εσωτερικό τούτων θερμόμετρο, τοποθετημένο σε κατάλληλο σημείο για να μην καταστρέφεται. 6. Για την πώληση των νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων από πλανόδιους ιχθυοπώλες θα χρησιμοποιούνται κάθε είδους οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θάλαμο, του οποίου τα τοιχώματα, η οροφή και το δάπεδο θα είναι επενδυμένα εσωτερικά με γαλβανισμένη λαμαρίνα ή με άλλο κατάλληλο αδιαπότιστο υλικό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό και οποιαδήποτε άλλα επιτρεπόμενα από την Κτηνιατρική Νομοθεσία μέσα, κατάλληλα κατά την κρίση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας. Τα νωπά ψάρια και άλλα αλιεύματα θα τοποθετούνται εντός κιβωτίων ή τελάρων, συντηρούμενα με τριμμένο πάγο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 43 της παρούσας και στις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. 7. Για την πώληση από πλανόδιους πωλητές των κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενων ειδών παντοπωλείου θα χρησιμοποιούνται οχήματα με κατάλληλο αμάξωμα, που θα πληρεί τους όρους της παρ. 6 άρθρου 46 της παρούσας. 8. Οι πλανόδιοι και στάσιμοι πωλητές τροφίμων ή ποτών θα έχουν βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα φαίνεται ότι ο κάτοχός του είναι ακίνδυνος για τη δημόσια υγεία, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας, και θα είναι καθαροί. Οι πωλητές ειδών των παρ. 1 και 2 (περίπτ. α και β) του παρόντος άρθρου θα φορούν ανοικτόχρωμη μπλούζα. 9. Για τη διάθεση των αναφερόμενων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ειδών απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του πωλητή, εκδιδόμενη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελμάτων» και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, που επιβάλλουν οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας στάσιμου ή πλανόδιου πωλητή κάστανων και καλαμποκιών, καθώς και οπωροκηπευτικών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διαθέσεως ψαριών ή άλλων αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. Οι παραγωγοί των προϊόντων κουλουροποιίας, τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών οφείλουν να μη διαθέτουν τα προϊόντα τους σε πλανόδιους ή στάσιμους πωλητές, αν προηγουμένως δεν διαπιστώσουν ότι είναι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας. Η οικεία Αστυνομική Αρχή ανακαλεί την άδεια πλανόδιου ή στάσιμου πωλητή τροφίμων ή ποτών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 11 της παρούσας, σε περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους ότι ο πωλητής δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα ποστασίας της δημόσιας υγείας.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Πλανόδιοι μικροπωλητές ,Τρόφιμα ,Ποτά

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.