Κέντρα Διασκεδάσεως

1. Ορισμός: Κέντρο Διασκεδάσεως είναι ο στεγασμένος ή ακάλυπτος χώρος συγκεντρώσεως του Κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού, κυρίως μουσικού, προγράμματος σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή/και ποτών, πέρα δε από τον χώρο αυτόν υπάρχουν οπωσδήποτε και οι προβλεπόμενοι από τα οικεία άρθρα, αναλόγως των προσφερομένων ειδών (άρθρα 37 ή 38 ή 39 της παρούσας), στεγασμένοι χώροι με την απαραίτητη συγκρότηση και εξοπλισμό. Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκεδάσεως τα καταστήματα των άρθρων 37, 38 και 39, στα οποία, κατόπιν άδειας της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις, γίνεται χρήση ορισμένων έγχορδων μουσικών οργάνων (πιάνο, βιολί, κιθάρα κ.τ.όμ.), χωρίς ενισχυτή και μεγάφωνα, ή στερεοφωνικού μηχανήματος μικρής ισχύος, ανάλογης με τον χώρο, για τη δημιουργία ευχάριστης ατμόσφαιρας στο κατάστημα. Στα καταστήματα αυτά δεν επιτρέπεται ο χορός. 2. Στα Κέντρα Διασκεδάσεως, στα οποία είναι δυνατό να αναπτυχθούν περισσότερα από 200 καθίσματα, εφαρμόζονται οι διατάξεις της Νομοθεσίας για τα θέατρα και τους κινηματογράφους ή άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας. Για όσους υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις δεν καλύπτουν οι διατάξεις αυτές, στα ανωτέρω Κέντρα Διασκεδάσεως εφαρμόζονται και οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 37 ή 38 ή 39 της παρούσας, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ? αυτό είδη. 3. Τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που έχουν δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200 καθίσματα, θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου και του άρθρου 37 ή 38 ή 39, ανάλογα με τον χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως με βάση τα προσφερόμενα σ? αυτό είδη, καθώς και τους ακόλουθους ειδικούς όρους και προϋποθέσεις: α. Για την εγκατάσταση Κέντρων Διασκεδάσεως δεν θα χρησιμοποιούνται χώροι πολυκατοικιών, αν ο Κανονισμός τούτων απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία σ? αυτές τέτοιων καταστημάτων. β. Η αίθουσα πελατών στεγασμένοι Κέντρου Διασκεδάσεως θα είναι κατάλληλα κατασκευασμένη, ώστε να παρέχει πλήρη ηχομόνωση. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει βεβαίωση της αρμόδιας Τεχνικής Υπηρεσίας ή δήλωση Ν.Δ. 105/69 του κατασκευαστή Μηχανικού για την αποτελεσματικότητα της ηχομονώσεως. γ. Οι χώροι του Κέντρου Διασκεδάσεως θα πληρούν τους όρους Πυρασφαλείας, καθώς και της ασφαλούς και άνετης διαφυγής των θαμώνων σε περιπτώσεις κινδύνου. Τούτο ελέγχεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, της οποίας σχετική βεβαίωση επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται τα Κέντρα Διασκεδάσεως, που λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους, πλην των δωμάτων ξενοδοχείων ή άλλων κτιρίων, εκτός αν υπάρχει τέτοια υποχρέωση από τις Πυροσβεστικές Δ/ξεις. δ. Στα στεγασμένα Κέντρα Διασκεδάσεως θα υπάρχει οπωσδήποτε μηχανολογική εγκατάσταση τεχνητού αερισμού, ικανή να ανανεώνει πλήρως και συνεχώς τον αέρα σε όλους τους χώρους και κυρίως στην αίθουσα πελατών, όπως ορίζει το άρθρο 21 της παρούσας. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, αν το κρίνει σκόπιμο, να επιβάλει την τοποθέτηση εγκαταστάσεως κλιματισμού. Κατά την τοποθέτηση των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα λαμβάνονται μέτρα πλήρους εξασφαλίσεως των θαμώνων και του προσωπικού από τα ρεύματα και των περιοίκων από τους θορύβους ή άλλου είδους ενοχλήσεις. ε. Προκειμένου για Κέντρα Διασκεδάσεως, που ιδρύονται σε υπαίθριους χώρους, η απόσταση τούτων από ενταγμένη στο εγκεκριμένο σχέδιο του οικισμού κατοικία ή από ξενοδοχείο γενικά θα είναι τουλάχιστον 300 μ. Η απόσταση αυτή μπορεί να αυξομειώνεται κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής ή, εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αναλόγως των ειδικών τοπικών συνθηκών (παρεμβολή άλλων κτιρίων μεταξύ Κέντρου Διασκεδάσεως και κατοικίας, εγκατάσταση Κέντρου Διασκεδάσεως σε δώματα πολυορόφων ξενοδοχείων κλπ.). Κατά παρέκκλιση της διατάξεως του προηγούμενου εδάφιου, μπορεί να χορηγηθεί άδειας λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως σε υπαίθριο χώρο, αν από επίσημα έγγραφα (βεβαίωση της οικείας Οικονομικής Εφορίας κ.ά.) προκύπτει ότι τούτο είχε ιδρυθεί στον χώρο, που βρίσκεται σήμερα, πριν από τη δημοσίευση της ΑΙβ/11261/81 (ΦΕΚ 46/8-2-82 τ.Β?.) Υγειονομικής Διατάξεως και ότι λειτουργεί από τότε υπό τον ίδιο φορέα. 4. Σε περιπτώσεις χορηγήσεως άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως, που έχει δυνατότητες αναπτύξεως μέχρι 200, το πολύ, καθισμάτων, η αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, η Υγειονομική Υπηρεσία, αφού διαπιστώσει την καταλληλότητα των χώρων, της συγκροτήσεως και του εξοπλισμού του καταστήματος, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της παρούσας, γνωματεύει για τη χορήγηση της άδειας ιδρύσεως και λειτουργίας Κέντρου Διασκεδάσεως με ανάλογη συγκρότηση, η οποία πρέπει να είναι συνάρτηση των προσφερομένων σ? αυτό ειδών (εστιατορίου, μπαρ, αναψυκτηρίου κ.τ.όμ.). Για τον περαιτέρω ειδικότερο χαρακτηρισμό του Κέντρου Διασκεδάσεως ως χορευτικού, κοσμικής ταβέρνας, καμπαρέ, δισκοθήκης κλπ., για τον οποίο εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Αγορανομικής Νομοθεσίας, η Υγειονομική Επιτροπή ή, εν ελλείψει, η Υγειονομική Υπηρεσία είναι αναρμόδια. στ. Κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες) είναι οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, κατάλληλα διασκευασμένα σε μικρά καταστήματα, τα οποία σταθμεύνουν σε χώρους επιτρεπόμενους από τις σχετικές Αστυνομικές και Τουριστικές ή άλλες Διατάξεις και προορίζονται να εξυπηρετούν τα επισκεπτόμενα τους χώρους τούτους άτομα. Τα κινητά καταστήματα επιτρέπεται να προσφέρουν καφέ και άλλα ροφήματα, ορισμένα γλυκίσματα, που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κώκ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, τουλούμπες κ.τ.όμ.) και τυποποιημένα παγωτά, σάντουϊτς, τόστ, πίττες, αναψυκτικά ποτά και μπύρες. Στα κινητά καταστήματα μπορεί να προσφέρονται ακόμη και είδη άσχετα με τα τρόφιμα, χαρακτηριζόμενα ως είδη πρώτης ανάγκης, όπως είναι τα είδη καπνιστή και τα τσιγάρα, αν τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, καθώς και κάρτ-ποστάλ, κ.τ.όμ. Αν οι κινητές καντίνες είναι εγκαταστημένες σε ακατοίκητες περιοχές, επιτρέπεται να προσφέρουν και σουβλάκια, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες Αστυνομικές, Τουριστικές κ.ά. διατάξεις. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις δεν θα προσφέρονται γλυκίσματα και παγωτά, εκτός αν είναι τυποποιημένα. Για τη λειτουργία κινητού καταστήματος απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του κατόχου του, εκδιδόμενη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις "περί υπαιθρίων επαγγελμάτων" και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι περιγραφόμενοι στο παρόν άρθρο σχετικοί όροι. Στην άδεια λειτουργίας του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται το όνοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του ιδιοκτήτη του, τα επιτρεπόμενα να προσφέρονται είδη και ο αριθμός κυκλοροφορίας του οχήματος. Αν το όχημα είναι ρυμουλκούμενο, στην ανωτέρω άδεια θα αναφέρεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου του από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθμός, που έχει χαραχθεί σ? αυτό από τον κατασκευαστή του. Στο εξωτερικό του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται ο αριθμός της άδειας λειτουργίας τούτου και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση της κατοικίας του κατόχου του. 4. Η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί κατά περίπτωση να εξαιρέσει ορισμένα είδη, από τα αναφερόμενα ανωτέρω ως επιτρεπόμενα να προσφέρονται σε κάθε κατάστημα του παρόντος άρθρου, αν διαπιστώσει ότι δεν υπάρχουν στο κατάστημα τα απαραίτητα μέσα και προϋποθέσεις για τη διάθεση των ειδών τούτων. Πάντως τα είδη, που τελικά θα επιτραπεί να προσφέρονται σε ένα τέτοιο κατάστημα, θα αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας του. Προκειμένου για είδη προσφερόμενα από τα κυλικεία σχολείων, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, σε περιπτώσεις εμφανίσεως κρούσματος εντερολοιμώξεως σε σχολείο, να απαγορεύσει προσωρινά την προσφορά από το κυλικείο του σχολείου τούτου των ειδών, που δεν είναι συσκευασμένα από την επιχείρηση παρασκευής τους ή παρασκευάζονται (π.χ. σάντουϊτς) ή συσκευάζονται (π.χ. φρούτα) από τον πωλητή τους. Η χρονική διάρκεια της ανωτέρω απαγορεύσεως θα ορίζεται από τον ιατρό Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας ή, αν δεν υπάρχει, από άλλον αρμόδιο ιατρό της Υπηρεσίας αυτής, ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση της νόσου. Στα καταστήματα των περιπτώσεων α, β, γ και ε της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η εγκατάσταση μηχανημάτων στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτών υπό τους περιγραφόμενους στην παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας όρους και προϋποθέσεις. 5. Γενικά τα καταστήματα του παρόντος άρθρου θα πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα άρθρα 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 και 24 της παρούσας, με την επιφύλαξη των κατωτέρω περιπτώσεων. Ειδικότερα: α. Τα αναψυκτήρια περίπτερα μπορεί να λειτουργούν σε λυόμενες κατασκευές από κατάλληλα υλικά, εφόσον θα στηρίζονται σε μόνιμη βάση από μπετόν και θα είναι σύμφωνες με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τους τυχόν υπάρχοντες Κανονισμούς των ειδικών Φορέων, που ελέγχουν την περιοχή (Ε.Ο.Τ., Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοικήσεως κ.ά.), και κυρίως παρέχουν τα εχέγγυα προστασίας της δημόσιας υγείας. Ο απαιτούμενος για τη λειτουργία των καταστημάτων τούτων χώρος θα είναι τουλάχιστον 8 τ.μ. με ελάχισστο ύψος 2,20μ. Οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι σε όλη την έκτασή τους αδιαπότιστες και λείες (επικαλυμμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ή με άλλο κατάλληλο και στέρεο, αδιαπότιστο και λείο υλικό ή ελαιοχρωματισμένες). "Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, ο απαιτούμενος χώρος των Αναψυκτηρίων περιπτέρων των αναπήρων και θυμάτων πολέμου, που λειτουργούν ως Αναψυκτήρια περίπτερα, μέσα σε κήπους ή άλση του Δημοσίου ή δημοτικά ή σε χώρους των Ν.Π.Δ.Δ. και εφόσον λειτουργούν με άδεια Αναψυκτηρρίου περιπτέρου, να είναι τουλάχιστον 6,50 τ.μέτρα, με ελάχιστο ύψος 2,20 μέτρα". β. Τα κινητά καταστήματα (κινητές καντίνες) λειτουργούν σε κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, με αμάξωμα εμβαδού 5 τ.μ. τουλάχιστον και ύψους το συνήθως συναντώμενο σε παρεμφερή οχήματα. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων του αμαξώματος θα είναι αδιαπότιστες και λείες (ελαιοχρωματισμένες ή επενδυμένες με κατάλληλο και στέρεο, λείο και αδιαπότιστο υλικό). "Επιτρέπεται η παραγωγή ζύθου (μπύρας) σε ποσότητα που ορίζεται από το άρθρο 19, του Ν. 2753/1999 (Φ.Ε.Κ. 249/99 τ. Α') "Απλοποιήσεις και ελαφρύνσεις στη φορολογία εισοδήματος και άλλες διατάξεις", με το οποίο προστέθηκε στο άρθρο 3, του Ν. 2963/1922, άρθρο 3Α, αποκλειστικά εντός των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, στα οποία προβλέπεται η προσφορά αλκοολούχων ποτών και με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις: α) Το οίκημα, στο οποίο επιτρέπεται να λειτουργεί η επιχείρηση θα αποτελεί ανεξάρτητο κτίριο ή σε περίπτωση πολυκατοικίας εφόσον όλα τα διαμερίσματα αυτού θα είναι αποκλειστικά επαγγελματικές στέγες. β) Η εγκατάσταση παραγωγής, ζύμωσης και αποθήκευσης του ζύθου, θα βρίσκεται εντός του καταστήματος ο δε χώρος αυτής θα είναι επαρκής και πάντως όχι μικρότερος των 50 τ. μ. επιπλέον του ελαχίστου χώρου που προβλέπεται για την συγκρότηση των καταστημάτων αυτών, η οποία θα είναι διαχωρισμένη από τον υπόλοιπο χώρο με διαφανές άθραυστο υλικό. γ) θα υπάρχει ιδιαίτερος αυτοτελής αποθηκευτικός χώρος τουλάχιστον 5τ.μ. για τις ανάγκες της εγκατάστασης παραγωγής ζύθου, μέσα στον οποίο θα υπάρχει ιδιαίτερο ψυγείο αναλόγου χωρητικότητας αποκλειστικά για την διατήρηση του λυκίσκου. δ) Η απαγωγή των οσμών και των αερίων, που θα παράγονται κατά την παρασκευή του ζύθου θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 της παρούσας, τα προερχόμενα δε από την παραγωγή του ζύθου απορρίμματα θα συλλέγονται και θα αποκομίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της παρούσας. ε) Για την απόκτηση της άδειας της παραγράφου 1, του άρθρου 6 της παρούσας, ο ενδιαφερόμενος να λειτουργήσει κατάστημα εντός του οποίου θα παράγεται ζύθος θα επισυνάπτει, στη σχετική αίτησή του προς τον οικείο Ο.Τ.Α., μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 διπλωματούχου πολιτικού μηχανικού , στην οποία θα δηλώνεται η στατική επάρκεια του κτιρίου για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων."

Ημ/νία: 26.02.2003
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Κέντρα διασκέδασης

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.