Χώρος πλύσεως σκευών και τρόπος πλύσεως τούτων

1. Στα καταστήματα παρασκευής και προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων ή άλλων παρασκευασμάτων και στα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών γενικά θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος ανάλογου προς το είδος και το μέγεθος του καταστήματος ή εργαστηρίου εμβαδού και συγκροτήσεως, στον οποίο θα γίνεται η πλύση των σκευών των χρησιμοποιουμένων για την Παρασκευή ή επεξεργασία ή/και για τη διάθεση των ανωτέρω ειδών. 2. Ο ανωτέρω χώρος θα χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήματος ή εργαστηρίου με χώρισμα, τοίχο ή άλλη κατασκευή από ανθεκτικά στην υγρασία υλικά, το οποίο, αν δεν φθάνει μέχρι την οροφή, θα έχει ύψος 2 μ. τουλάχιστον, εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης σχετικής Υγειονομικής Διατάξεως, για ορισμένα είδη καταστημάτων ή εργαστηρίων, προβλέπεται η συνύπαρξη του χώρου τούτου με άλλα διαμερίσματα χωρίς διαχωρισμό. Το δάπεδο θα καλύπτεται καθολικά από συνεχές και αδιαπότιστο, λείο και μη εύθριπτο υλικό, με κατάλληλες κλίσεις προς φρεάτιο δαπέδου, εφοδιασμένο με σιφώνι, για τον εύκολο καθαρισμό του και ξέπλυμα με νερό. Επίστρωση του δαπέδου του χώρου τούτου με φύλλα πλαστικής ύλης ή με μουσαμά ή με σανίδες απαγορεύεται. Οι επιφάνειες των τοίχων μέχρι ύψος 1,80 μ. θα είναι επενδυμένες με πλακίδια εφυαλωμένης προρσελάνης ή ελαιοχρωματισμένες, αφού υποστούν την απαραίτητη προεργασία (σπατουλάρισμα κλπ.) για να γίνουν αδιαπότιστες και λείες. Πάνω από το ύψος των 1,80 μ. οι επιφάνειες των τοίχων θα υδροχρωματίζονται. Στην περίπτωση που οι εν λόγω επιφάνειες θα ελαιοχρωματισθούν, τα τμήματα τους, που βρίσκονται πάνω από τους νεροχύτες, θα καλύπτονται απαραίτητα, σε ύψος 0,50 μ., με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ή με πλάκες μαρμάρου ή με ανοξίδωτο χάλυβα. 3. Για την πλύση των σκευών θα υπάρχει σύστημα ανάλογου αριθμού λεκανών, όπως αναλυτικά περιγράφεται κατωτέρω, στο παρόν άρθρο και στα οικεία άρθρα της παρούσας. Οι λεκάνες θα είναι από ανοξίδωτο μέταλλο, χωρίς εσωτερικές γωνίες, και κάθε μια θα φέρει στον πυθμένα οπή, η οποία θα κλείνει με ελαστικό πώμα για την κατακράτηση του νερού ή/και την απομάκρυνση του, όταν αυτή επιβάλεται. Δεν αποκλείεται η χρησιμοποίηση λεκανών από μάρμαρο ή άλλο αδιαπότιστο υλικό, εφόσον θα πληρούν τους περιγραφόμενους ανωτέρω όρους. 4. Με τον όρο "σύστημα πλύσεως σκευών" εννοείται το σύνολο των λεκανών, που βρίσκονται στη σειρά (η μία δίπλα από την άλλη) και προορίζονται για την πλύση ορισμένου είδους σκευών, όπως ειδικά αναφέρεται κατωτέρω στο παρόν άρθρο και στα οικεία άρθρα της παρούσας. Το κάθε σύστημα πλήσεως σκευών θα συνδέεται με την εσωτερική υδραυλική εγκατάσταση αποχετεύσεως του καταστήματος ή εργαστηρίου με παρεμβολή υδραυλικού σίφωνα. 5. Σε κάθε σύστημα πλύσεως σκευών θα υπάρχει εγκατάσταση κρύου και ζεστού νερού με ανάλογο αριθμό ρυθμιζόμενων κρουνών (μπαταρίες), ώστε να είναι δυνατή η παροχή σε όλες τις λεκάνες νερού σε κατάλληλη θερμοκρασία, ανάλογα με το είδος και το βαθμό ρυπάνσεως των σκευών και με τη φάση της διαδικασίας πλύσεως τούτων (για την πρόπλυση σκευών, που έχουν υπολείμματα λίπους, αυτού, κ.τ.όμ. απαιτείται πολύ ζεστό νερό, για το σαπούνισμα τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό σε χαμηλότερη θερμοκρασία, για δε το ξέπλυμα τους αρκετά ζεστό νερό). 6. Για την εξασφάλιση τρεχούμενου ζεστού νερού θα υπάρχει θερμοσίφωνας επαρκούς χωρηττικότητας, εκτός αν το κατάστημα ή εργαστήριο διαθέτει κεντρική εγκατάσταση θερμάνσεως νερού. Ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο σύστημα θερμάνσεως νερού, θα υπάρχει και εφεδρικός θερμοσίφωνας (έστω και φορητός ταχυθερμοσίφωνας), για την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων βλάβης του υπάρχοντος κύριου συστήματος θερμάνσεως νερού. 7. Τα ποτήρια, τα κύπελλα καφέ κ.τ.όμ. θα σαπουνίζονται στην πρώτη λεκάνη διπλού συστήματος πλύσεως σκευών (νεροχύτης με δύο λεκάνες) με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονομικής απόψεως υγρό απορρυπαντικό και ακολούθως θα ξεπλύνονται στη δεύτερη λεκάνη του ίδιου συστήματος με άφθονο τρεχούμενο πολύ ζεστό νερό. Για την πλύση των πιάτων, μαχαιροπήρουνων κλπ. σκευών θα χρησιμοποιείται ιδιαίτερο τριπλό σύστημα (νεροχύτης με τρεις λεκάνες). Τα πιάτα, αφού απαλλαγούν από τα υπολείμματα φαγητών κλπ., καθώς και τα μαχαιροπήρουνα, θα προπλύνονται στην πρώτη λεκάνη με άφθονο πολύ ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονομικής απόψεως υγρό απορρυπαντικό, ώστε να διαλυθούν και απομακρυνθούν τα λίπη, οι σάλτσες κ.τ.όμ., και ακολούθως θα σαπουνίζονται στη δεύτερη λεκάνη με ζεστό νερό και θα ξεπλύνονται στην Τρίτη λεκάνη με άφθονο τρεχούμενο πολύ ζεστό νερό. Δεν επιτρέπεται η πλύση σκευών σε κοινό δοχείο («μαστέλλο»), καθώς και η πλύση ποτηριών, κυπέλλων καφέ και παρόμοιων σκευών στο ίδιο σύστημα, στο οποίο πλύνονται και τα σκεύη που έχουν ρυπανθεί με λίπος, σάλτσες, αυγά κ.τ.όμ. πλην των περιπτώσεων, που ρητώς αναφέρονται στα οικεία άρθρα της παρούσας. 8. Τα σκεύη, αφού πλυθούν, θα τοποθετούνται σε ειδικό κλίβανο στεγνώσεως ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος κλίβανος, σε ειδική σχάρα για στράγγιση, μετά την οποία θα σφουγγίζονται με καθαρές λευκές ή ανοικτόχρωμες πετσέτες, και ακολούθως θα τοποθετούνται σε κατάλληλες προθήκες ή ερμάρια, για να προστατεύονται από τις σκόνες και άλλες ρυπάνσεις. Οι σχάρες στραγγίσεως σκευών θα είναι κατασκευασμένες από ανοξίδωτο μέταλλο ή πλαστικές. Η χρήση ξύλινων σχαρών, ακόμη και επενδυμένων με μέταλλο, απαγορεύεται. 9. Στα καταστήματα, που είτε υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλων Υγειονομικών Διατάξεων, είτε προαιρετικά, διαθέτουν ηλεκτρικά πλυντρήρια σκευών, πλην του συστήματος πλύσεως των σκευών μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής, που αναφέρεται στην παρ. 10 του παρόντος, θα υπάρχει και ένα τριπλό σύστημα πλύσεως πιάτων, ποτηριών κλπ., για την κάλυψη των αναγκών τους στις περιπτώσεις προσωρινής βλάβης του πλυντηρίου. Μέχρι την αποκατάσταση της λειτουργίας του πλυντηρίου, η οποία πρέπει να γίνει χωρίς καθυστέρηση, τα μεν πιάτα θα πλύνονται κανονικά και στις τρεις λεκάνες του ανωτέρω τριπλού συστήματος, σύμφωνα με την περιγραφόμενη στην παρ. 7 του παρόντος διαδικασία, τα δε ποτήρια, αφού καθαρισθεί καλά το σύστημα, θα σαπουνίζονται στη δεύτερη λεκάνη του και θα ξεπλύνονται στην Τρίτη με άφθονο τρεχούμενο πολύ ζεστό νερό. 10. Στα καταστήματα, που παρασκευάζονται φαγητά, γλυκίσματα κ.τ.όμ. καθώς και στα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών γενικά, για την πλύση των σκευών μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής κλπ. θα χρησιμοποιείται ιδιαίτερο διπλό σύστημα με δύο βαθειές λεκάνες από ανοξίδωτο μέταλλο, πλην των καταστημάτων ή εργαστηρίων, για τα οποία οι ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονομικής Διατάξεως προβλέπουν τη χρήση για τον ανωτέρω σκοπό μιας μόνο βαθειάς λεκάνης.

Ημ/νία: 23.09.1983
Ημ/νία Ισχύος: 23.09.1983
Λήμματα: Υγειονομικός έλεγχος ,Καταστήματα ,Εργαστήρια ,Τρόφιμα ,Ποτά ,Χώροι πλήσεως σκευών

© 2019 Ένωση Εξοχικών Εστιατορίων & Συναφών Αττικής. Παράσχου 8 Χαλάνδρι, 15233 Αθήνα, Τηλ:210 6831286 E-mail: info@eeesa.gr
Facebook
Twitter

Please publish modules in offcanvas position.